29 Σεπ 2023 23:34

“Απόφαση Δημάρχου Πύλης για πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη”

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      ΠΥΛΗ 15/04/2011

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                                   Αριθ. Πρωτ.:-5677-

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                         Αριθ. Απόφ.:-56-

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παρ 4 άρθρο 163 Ν. 3584/07.

2. Την αριθμ. Εγκ.55/74802/29-12-2010 του Υπουργείου Εσ/κών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναφορικά με οδηγίες για το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και Δήμων της Χώρας.

3. Την ανάγκη πρόσληψης Δικηγόρου για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών.

4. Τη γνωστοποίηση δια του τύπου πλήρωσης θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου σε θέματα Νομικής φύσης.

5. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

6. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2011 του Δήμου Πύλης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε :

Προσλαμβάνουμε τον Βούλγαρη Παναγιώτη του Βασιλείου, Δικηγόρο, ως το τέλος της τρέχουσας δημοτικής θητείας για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ως Ειδικό Συνεργάτη.

Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα  Νομικής φύσης, σύμφωνα με το  άρθρο 163 παρ.6 του Ν.3584/2007 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων. 

Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.

Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε 33.000 ευρώ και θα βαρύνει τους KA 6031 και KA 6053 του προϋπολογισμού έτους 2011 του Δήμου Πύλης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ

1. Γ.Γ. ΑΠΟΚ.Δ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΛΑΡΙΣΑ

2. Ατομικό φάκελο υπαλλήλου

3. Ενδιαφερόμενο υπάλληλο

4. Οικονομική Υπηρεσία