13 Ιούλ 2024 03:36

“Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Πύλης”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                                             Πύλη 31-10-2012

Ταχ.Δ/νση:Ηρώων 1940-1                                                          Αριθμ. Πρωτ.:-25302-

Τηλ.: 2434350100                                                                       Αριθμ.:122/2012

Fax:  2434350150

Τ.Κ. 42032

Ε-mail:dpilis@otenet.gr

 

 

Ο Δήμαρχος Δήμου Πύλης

αφού έλαβε υπόψη:

– τα άρθρα 59,61 και 282 παρ 16 του Ν.3852/10

– τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο ΠΥΛΗΣ, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ξεπερνά τους 20.000 κατοίκους.

– το γεγονός ότι ο Δήμος ΠΥΛΗΣ έχει επτά (7) Δημοτικές Ενότητες

– τη δομή και οργάνωση των Δημοτικών Υπηρεσιών

– την αριθμ. 1/2011 απόφαση του Δημάρχου σχετικά με ορισμό Αντιδημάρχων για τα έτη 2011 & 2012

– την αριθμ. 121/2012 απόφαση του Δημάρχου σχετικά με αποδοχή της παραίτησης των Αντιδημάρχων Σουφλιά Ιωάννη, Πλαβού Αθανασίου, Τόλια Νικολάου, Λαμπρογεώργου Ηλία, Πάλλα Βάιου, Κουτσονάσιου Ιωάννη από τα καθηκοντά τους για προσωπικούς λόγους.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου ΠΥΛΗΣ, με θητεία από 1-11-2012  μέχρι 31-12-2012, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, όπως παρακάτω:

1.Α-Ορίζει Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ ΠΕΤΡΟ                                                 

Αντιδημαρχία Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών -Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων,  ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων

2.  Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ.1 περιπτ.ε ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α'/2006, άρθρο 22 Β.Δ.15-6-1959, ΦΕΚ 114Α'/1959. ΕΣ Τμ. VII 175/2007), καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.

 Διοικητικών θεμάτων  και ιδίως:

1. την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου καθώς επίσης αποφάσεων Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης. 

2. την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου.

3.την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας

4. την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού

5. τη  χορήγηση αδειών του προσωπικού

6. την τέλεση γάμων

7. την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών

8. τη λειτουργία των ΚΕΠ,

9. τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,

10. τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια

11. τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών

12. την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

 

2.ΑΟρίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. ΠΛΕΞΙΔΑ ΕΥΘΥΜΙΟ Αντιδημαρχία Αγροτικής & Τουριστικής Ανάπτυξης

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1.τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας)

2. τα θέματα προβολής και Τουρισμού

3. τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης

Καταστημάτων, επιχειρήσεων  και εμπορίου 

1.τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

2. την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

3.την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

4. τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος

5. την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο  των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή

6. τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

7.τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

8.την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001)

9. γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

10.Ευθύνη-Εποπτεία λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου Περτουλίου.

 

3.ΑΟρίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων & Υπηρεσιών, Πολεοδομικών Θεμάτων, Εργων Υποδομών και Συντήρησης Η/Μ έργων Υποδομών και Συγκοινωνιών.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Τεχνικών Έργων (εκτός ύδρευσης αποχέτευσης) και ιδίως  την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.

2. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

3. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού  και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα   των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

4. Δημοτικής Συγκοινωνίας – Κυκλοφοριακού και ιδίως:

– Τη Δημοτική- αστική συγκοινωνία,τους χώρους στάθμευσης,καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων.

– τη ρύθμιση της κυκλοφορίας,τον καθορισμό πεζοδρόμων,μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της  κυκλοφορίας,την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της  κυκλοφορίας, τις αρμοδιότητες στον τομέα των μεταφορών.

– τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων,την επιβολή κυρώσεων για τις ανωτέρω περιπτώσεις και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

5.Τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά για σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροφωτισμού (ΔΕΗ), υδροδοτήσεις μονάδων, προσπελασιμότητα οδών θα χορηγούνται από αρμόδιους τεχνικούς υπαλλήλους της κάθε Δημοτικής Ενότητας ύστερα από εξουσιοδότηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου.

 

4.Α-Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. ΔΟΥΛΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής(Καθαριότητα-Ανακύκλωση, Εποπτεία Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού-Κοινοχρήστων Χώρων-Πρασίνου).

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 1.Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

2. Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου

3. Την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 

5.Α-Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.ΛΕΦΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ      Αντιδημαρχία Εποπτεία θεμάτων Κοινωνικής Προστασίας – Πρόνοιας και Αλληλεγγύης           

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1.Την υποστήριξη και  κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, (Βοήθεια στο Σπίτι), την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων,την απασχόληση.

2.την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 

6.ΑΟρίζει Αντιδήμαρχο τον  Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας  κ. ΜΑΓΚΟΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Αντιδημαρχία Πολιτισμού -Αθλητισμού-Παιδείας-Υγείας </strong>

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1.Τις αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06 και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

2.Τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης,

3.Σύνδεσμος του Δήμου Πύλης με το Κ.Υ. Πύλης , τα Περιφερειακά Ιατρεία και το ΕΚΑΒ.

4.Διοργάνωση ιατρικών-επιστημονικών εκδηλώσεων,σεμιναρίων,συνεδρίων υπό την αιγίδα του Δήμου.

Για τις κατά τόπο αρμοδιότητες στις δημοτικές ενότητες ορίζονται οι πιο κάτω Αντιδήμαρχοι:

-Στη Δημοτική Ενότητα ΠΥΛΗΣ ο Αντιδήμαρχος Δούλαλας Κων/νος

-Στη Δημοτική Ενότητα ΝΕΡΑΙΔΑΣ ο Αντιδήμαρχος Τεντολούρης Πέτρος

-Στη Δημοτική Ενότητα ΠΙΑΛΕΙΩΝ ο Αντιδήμαρχος Καλαντζής Δημήτριος

-Στη Δημοτική Ενότητα ΠΙΝΔΕΩΝ & ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ ο Αντιδήμαρχος Λέφας Παναγιώτης

-Στη Δημοτική Ενότητα ΓΟΜΦΩΝ ο Αντιδήμαρχος Μαγκούτης Δημήτριος

-Στη Δημοτική Ενότητα ΑΙΘΗΚΩΝ Αντιδήμαρχος Πλεξίδας Ευθύμιος

Οι αρμοδιότητες είναι οι πιο κάτω:

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.

δ) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ε) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας

στ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα  

ζ) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

η) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων

– Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα

α. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Ορίζει εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο τον κ.Λαμπρογεώργο Ηλία για τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας,καθώς και την ευθύνη χρήσης και διάθεσης των μηχανημάτων έργου.

ε. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού-Τρικάλων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πύλης.

                                                              
                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

                                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ

 

ΚΟΙΝ.

-ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

-Οριζόμενους Αντιδημάρχους