24 Απρ 2024 08:38

«Αποφάσεις τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (18-10-2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην από 18-10-2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Διάθεση πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2022, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) για την πληρωμή λογαριασμών έργων χρηματοδοτούμενων από την ΣΑΕ055 και ΣΑΝΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την διάθεση πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2022, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) για την πληρωμή λογαριασμών έργων χρηματοδοτούμενων από την ΣΑΕ055 και ΣΑΝΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Παραποτάμου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Παραποτάμου.

 

2.-Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλης και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας  για την  μελέτη και την εκτέλεση του δημοσίου δασοτεχνικού έργου «ΧΩΡΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή Δ.Ε. Πύλης, Δήμου Πύλης Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλης και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας  για την  μελέτη και την εκτέλεση του δημοσίου δασοτεχνικού έργου «ΧΩΡΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή Δ.Ε. Πύλης, Δήμου Πύλης Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

 

3.- Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ΑΔΑΜ 22SYMV010049475 2022-0214, για την υλοποίηση της Υπηρεσίας «ΤΕΧΝΙΚΗ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ», που συνάφθηκε μεταξύ του Δήμου Πύλης και του  «ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ΑΔΑΜ 22SYMV010049475 2022-0214, για την υλοποίηση της Υπηρεσίας «ΤΕΧΝΙΚΗ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ», που συνάφθηκε μεταξύ του Δήμου Πύλης και του  «ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ».

 

4.-Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ.10594/1-10-2021(ΑΔΑΜ 21SYMV009137442) Σύμβασης Προμήθειας Υγρών Καυσίμων Θέρμανσης – Κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ. πρωτ.10594/1-10-2021(ΑΔΑΜ 21SYMV009137442) Σύμβασης Προμήθειας Υγρών Καυσίμων Θέρμανσης – Κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Πύλης.

 

5.- Ανάθεση εκπόνησης μελέτης  ανάδειξης αρνητικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στον ορεινό όγκο του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα η Οικονομική επιτροπή αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης του θέματος της ανάθεσης εκπόνησης μελέτης  ανάδειξης αρνητικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στον ορεινό όγκο του Δήμου Πύληςγια επόμενη συνεδρίαση της Ο.Ε.

 

6.- Αποδοχή δωρεάς των απαραίτητων μελετών για τον καθορισμό και αδειοδότηση νέας θέσης Αμμοληψίας στον Πορταϊκό ποταμό  της εταιρείας ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή δωρεάς των απαραίτητων μελετών για τον καθορισμό και αδειοδότηση νέας θέσης Αμμοληψίας στον Πορταϊκό ποταμό  της εταιρείας ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ.

 

7.- Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού για την υλοποίηση της μελέτης με αντικείμενο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού για την υλοποίηση της μελέτης με αντικείμενο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

 

8.-Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για το έργο με τίτλο «Δασική αναψυχή Παραποτάμιας περιοχής παρακείμενης του οικισμού Πύλης Τρικάλων».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την σύσταση τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για το έργο με τίτλο «Δασική αναψυχή Παραποτάμιας περιοχής παρακείμενης του οικισμού Πύλης Τρικάλων».

 

9.– Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση και συντήρηση του κτιρίου των παλιών λουτρών Πιαλείας», προϋπολογισμού 34.500,00 €.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της μελέτης με τίτλο «Αποκατάσταση και συντήρηση του κτιρίου των παλιών λουτρών Πιαλείας», προϋπολογισμού 34.500,00 €.

 

10.- Έγκριση Πρακτικού ΙI του έργου: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πύλης 2022».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙI του έργου: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πύλης 2022».

 

11.- Έγκριση Πρακτικού ΙI του έργου: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Γόμφων 2022».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙI του έργου: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Γόμφων 2022».

 

12.- Έγκριση Πρακτικού ΙI του έργου: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πιαλείων 2022».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙI του έργου: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πιαλείων 2022».

 

13.- Έγκριση Πρακτικού ΙI του έργου: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής και Λυγαριάς».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙI του έργου: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής και Λυγαριάς».

 

14.- Έγκριση Πρακτικού ΙI του έργου: «ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΣΚΕΣΙ ΠΥΡΡΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΜΝΑΪΤΙΚΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙI του έργου: «ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΣΚΕΣΙ ΠΥΡΡΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΜΝΑΪΤΙΚΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».

 

15.- Έγκριση Πρακτικού ΙI του έργου: «Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων 2022».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙI του έργου: «Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων 2022».

 

16.- Έγκριση Πρακτικού ΙI του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτηρίων 2022».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙI του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτηρίων 2022».

 

17.- Έγκριση Πρακτικού ΙΙI του έργου:  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙΙI του έργου:  «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

 

18.- Έγκριση Πρακτικού ΙΙI του έργου:   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙΙI του έργου:   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

 

       19.– Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αντιμετώπιση ζημιών, κατασκευή τεχνικών στη Δ.Ε. Πύλης.

       –Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αντιμετώπιση ζημιών, κατασκευή τεχνικών στη Δ.Ε. Πύλης.

 

20.- Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή γηπέδου Παλαιομοναστήρου Δ.Πύλης.

 –Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Κατασκευή γηπέδου Παλαιομοναστήρου Δ.Πύλης.

 

21.- Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».

 –Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».

 

22.– Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε. Γόμφων και Πύλης».

 –Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε. Γόμφων και Πύλης».

 

23.- Έγκριση Φ.Α.Υ.& Σ.Α.Υ. του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Δημαρχείου Πύλης».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Φ.Α.Υ.& Σ.Α.Υ. του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Δημαρχείου Πύλης».

 

24.-Έγκριση της αριθμ. 145/2022 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 145/2022 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

 

25.- Έγκριση δικαιολογητικών δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση των δικαιολογητικών δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.

 

26.Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

 

27.-Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης – Ανάθεση έργων στη ΔΕΔΔΗΕ – Ορισμός υπολόγου έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης – Ανάθεση έργων στη ΔΕΔΔΗΕ – Ορισμός υπολόγου έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής.

 

28.– Διαγραφή οφειλών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, λόγω λανθασμένης εγγραφής της φορολογητέας ύλης.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την διαγραφή οφειλών από βεβαιωθέντα δημοτικά τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, λόγω λανθασμένης εγγραφής της φορολογητέας ύλης.

 

29.-Διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα πρόστιμα ΚΟΚ.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα πρόστιμα ΚΟΚ.

 

30.- Πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με την αριθμ.11/2017 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με την αριθμ. 11/2017 Δημόσια Πρόσληψη του ΟΑΕΔ.

 

31.- Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξεων του Δήμου Πύλης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α) 2014-2020 – Δράση 4.3.4 : «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή απόφασης ένταξης πράξεων του Δήμου Πύλης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α) 2014-2020 – Δράση 4.3.4 : «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

32.- Αποδοχή της αριθμ. πρωτ. 62072/23-09-2022 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση του Δήμου Πύλης στο πλαίσιο της πράξης « Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας»] με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή της αριθμ. πρωτ. 62072/23-09-2022 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση του Δήμου Πύλης στο πλαίσιο της πράξης « Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας»] με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025».

 

33.- Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2022, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (7η, 8η και 9η μηνιαία κατανομή έτους 2022) – Γ΄ κατανομή ΣΑΤΑ 2022.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2022, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (7η, 8η και 9η μηνιαία κατανομή έτους 2022) – Γ΄ κατανομή ΣΑΤΑ 2022.

 

34.-Αποδοχή  συμπληρωματικής  κατανομής από τους ΚΑΠ 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων και κατά προτεραιότητα για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή  συμπληρωματικής  κατανομής από τους ΚΑΠ 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων και κατά προτεραιότητα για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης.

 

35.-Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση  μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση  μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022.

 

36.– Εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση εκδηλώσεων.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση εκδηλώσεων.

 

37.-Εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση του 12ου Συμποσίου Τρικαλινών Σπουδών με την συμμετοχή του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση του 12ου Συμποσίου Τρικαλινών Σπουδών με την συμμετοχή του Δήμου Πύλης.

 

38.- Εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση εκδήλωσης (ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΣΤΑΝΟΥ στην Πιαλεία).

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση εκδήλωσης (ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΣΤΑΝΟΥ στην Πιαλεία).

 

39.- Εξειδίκευση πίστωσης για συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα: «Πλησιάζοντας στο τέλος της πανδημίας» στο Δήμο Πύλης.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα: «Πλησιάζοντας στο τέλος της πανδημίας» στο Δήμο Πύλης.

 

40.-Εξειδίκευση πίστωσης για καταβολή οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για καταβολή οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης.

 

41.- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ – ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ – ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.».

 

42.- Έγκριση της αριθμ. 21/2022 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (ΟΚΠΑΔ) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων»  σχετικά με τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικ. έτους 2022.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 21/2022 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (ΟΚΠΑΔ) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων»  σχετικά με τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικ. έτους 2022.

 

43.– Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2022 Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2022 Δήμου Πύλης.

 

44.- Έγκριση απολογισμού Δήμου Πύλης για το οικονομικό έτος 2021.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απολογισμού Δήμου Πύλης για το οικονομικό έτος 2021.

 

45.– Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022.

 

 

Πύλη25-10-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ