30 Σεπ 2023 05:42

«Αποφάσεις τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (28.12.2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην

από 28-12-2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Αποδοχή επιχορήγησης Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 6.000.000,00€, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022-2023.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή επιχορήγησης Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 6.000.000,00€, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2022-2023.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Αίτηση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Σύσταση Ενιαίου Φορέα Στήριξης της Τουριστικής Δραστηριότητας στην Π.Ε. Τρικάλων», που υλοποιεί το Μόνιμο Συμβούλιο Τουριστικής Ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων με τους Δήμους του Ν. Τρικάλων και το Επιμελητήριο Τρικάλων.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Σύσταση Ενιαίου Φορέα Στήριξης της Τουριστικής Δραστηριότητας στην Π.Ε. Τρικάλων», που υλοποιεί το Μόνιμο Συμβούλιο Τουριστικής Ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων με τους Δήμους του Ν. Τρικάλων και το Επιμελητήριο Τρικάλων.

2.- Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διαγωνισμού για το υποέργο με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε. Πιαλείας και Δ.Ε. Πύλης.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διαγωνισμού για το υποέργο με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε. Πιαλείας και Δ.Ε. Πύλης.

3.- Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διαγωνισμού για το υποέργο με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε. Γόμφων»

–Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διαγωνισμού για το υποέργο με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε. Γόμφων.

4.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

5.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

6.-Εγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για επέκταση του δικτύου

ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

7.-Αποδοχή επιχορήγησης των Δήμων της χώρας με συνολικό ποσό ύψους 25.000.000,00€

για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των

προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή επιχορήγησης των Δήμων της

χώρας με συνολικό ποσό ύψους 25.000.000,00€ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών

γενικών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση

του ενεργειακού κόστους».

8.- Κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(ΟΠΔ 2023) του Δήμου Πύλης και της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης-Αποχέτευσης Πύλης(ΔΕΥΑΠ)».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(ΟΠΔ 2023) του Δήμου Πύλης και της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης-Αποχέτευσης Πύλης(ΔΕΥΑΠ)».

9.- Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2022.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2022.

 

Πύλη 29-12-2022

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ