29 Μάι 2024 14:49

«Αποφάσεις 18 ης δια περιφοράς τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (10-11-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην

από 10-11-2020 δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.-Καθορισμός όρων μακροχρόνιας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα

Βαθυρεύματος για εγκατάσταση μικρού υδροηλεκτρικού έργου

-Κατά πλειοψηφία η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον Καθορισμό των  όρων

μακροχρόνιας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Βαθυρεύματος για

εγκατάσταση μικρού υδροηλεκτρικού έργου.

 

2.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα

Νέας Πεύκης

-Ομόφωνα η Οικονομική  Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό των όρων δημοπρασίας

εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Νέας Πεύκης

 

3.-Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα

Αγ.Βησσαρίωνα

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας

εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Αγ.Βησσαρίωνα

 

  1. Εγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλης και της ΔΕΥΑΠ,για την υλοποίηση της πράξης:«Συντήρηση δεξαμενών και υδατοπύργων στο Δήμο Πύλης

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση  του σχεδίου

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλης και της ΔΕΥΑΠ,για την υλοποίηση της πράξης:«Συντήρηση δεξαμενών και υδατοπύργων στο Δήμο Πύλης»

 

5.- Εγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλης και της ΔΕΥΑΠ,για την υλοποίηση της πράξης:«Συντήρηση-ανακατασκευή υδρομαστεύσεων στο Δήμο Πύλης»

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την έγκριση του σχεδίου

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλης και της ΔΕΥΑΠ,για την υλοποίηση της

πράξης:«Συντήρηση-ανακατασκευή υδρομαστεύσεων στο Δήμο Πύλης»

 

6.-Εγκριαη Πρακτικού IV της επιτροπής διαγωνισμού για την μελέτη:«Διαχειριστική Μελέτη

Διακατεχόμενου Δάσους Ροπωτού Τ.Κ.Ροπωτού Δήμου Πύλης»

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση  του Πρακτικού IV της επιτροπής

διαγωνισμού για την μελέτη:«Διαχειριστική Μελέτη Διακατεχόμενου Δάσους Ροπωτού

Τ.Κ.Ροπωτού Δήμου Πύλης»

 

7.-Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση-

Αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων»

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση  του Πρωτοκόλλου

Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση-Αποκατάσταση ζημιών

σχολικών κτιρίων»

 

8.–Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:«Κατεδάφιση

και απομάκρυνση επικίνδυνων κτισμάτων στην Τ.Κ.Ροπωτού»

 -Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση 

του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:«Κατεδάφιση

και απομάκρυνση επικίνδυνων κτισμάτων στην Τ.Κ.Ροπωτού»

 

9.-Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις-

Κατασκευή τεχνικών υποδομών Δ.Πύλης»

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του  Πρωτοκόλλου

Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις-Κατασκευή τεχνικών

υποδομών Δ.Πύλης»

 

10.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Περιφράξεις Πηγών Δεξαμενών και Αντλιοστασίων της ΔΕΥΑ Πύλης».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Περιφράξεις Πηγών Δεξαμενών και Αντλιοστασίων της ΔΕΥΑ Πύλης».

 

11.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας δικαιώματος απόληψης υλικών αμμοληψίας με τίμημα στην ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας δικαιώματος απόληψης υλικών αμμοληψίας με τίμημα στην ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.

 

12.-Εγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2020»

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2020»

 

13.- Εγκριση ΦΑΥ και ΣΑΥ του έργου: «Συντήρηση-Κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε.Αιθήκων»

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ΦΑΥ και ΣΑΥ του έργου: «Συντήρηση-Κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε.Αιθήκων»

 

14.- Εγκριση ΦΑΥ και ΣΑΥ του έργου: «Συντήρηση-Κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε.Νεραίδας»

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ΦΑΥ και ΣΑΥ του έργου: «Συντήρηση-Κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε.Νεραίδας»

 

15.- Εγκριση ΦΑΥ και ΣΑΥ του έργου: «Συντήρηση-Κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε.Μυροφύλλου»

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ΦΑΥ και ΣΑΥ του έργου: «Συντήρηση-Κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε.Μυροφύλλου»

 

16.- Εγκριση ΦΑΥ και ΣΑΥ του έργου: «Συντήρηση-Κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε.Πινδέων»

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ΦΑΥ και ΣΑΥ του έργου: «Συντήρηση-Κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε.Πινδέων»

 

17.- Eγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ.Νεραιδοχωρίου».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσιδε την έγκριση  του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ.Νεραιδοχωρίου».

 

18.- Eγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Μεταφορά νερού από Γέφυρα ως Νερόμυλο στην Τ.Κ.Πύλης»

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Μεταφορά νερού από Γέφυρα ως Νερόμυλο στην Τ.Κ.Πύλης»

 

19.-Αποδοχής δωρεάς παραιατρικών οργάνων

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή δωρεάς παραιατρικών οργάνων

 

20.- Αποδοχής δωρεάς κατασκευής ασφαλτόστρωσης σε αγροτικό δρόμο

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχής δωρεάς κατασκευής

ασφαλτόστρωσης σε αγροτικό δρόμο

 

21.-Διαγραφή προστίμου ΚΟΚ

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την διαγραφή προστίμου ΚΟΚ

 

22.- Εγκριση των δικαιολογητικών δαπανών της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των

Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση των δικαιολογητικών

δαπανών της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

Πύλης

 

23.-Εγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

 

24.-Εγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου(ΚΤΕΟ)οχημάτων του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου(ΚΤΕΟ)οχημάτων του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου

 

25.-Eξειδίκευση πίστωσης για οικονομική επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία του Δήμου Πύλης.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για οικονομική επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία του Δήμου Πύλης

26.- Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ – 4η ,5η και 6η μηνιαία κατανομή)

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2020, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ – 4η ,5η και 6η μηνιαία κατανομή

27.-Αποδοχή χρηματοδότησης Δήμου Πύλης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης Δήμου Πύλης για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες

28.-Αποδοχή χρηματοδότησης Δήμου Πύλης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού στις σχολικές μονάδες.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης Δήμου Πύλης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού στις σχολικές μονάδες.

29.-Αποδοχή χρηματοδότησης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ΗΣ ΚΑΙ 19ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020».

 

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 18ΗΣ ΚΑΙ 19ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020».

 

30.- Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου 2020 Δήμου Πύλης

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου 2020 Δήμου Πύλης

31.- Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020

 

Πύλη 11 Νοεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ