24 Ιούν 2024 03:45

«Αποφάσεις 7ης δια περιφοράς τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (20-04-2021)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην
από 20-4-2021 δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.Έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης
γης στην Κοινότητα Μουριάς.
Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Μουριάς.

2.Έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Μουριάς.
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Μουριάς.

3.Έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης
γης στην Κοινότητα Πηγής.
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Μουριάς.

4.Έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Γόμφων.
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Γόμφων

5.Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης γεφυροπλάστιγγας στην Κοινότητα Πύλης.
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης γεφυροπλάστιγγας στην Κοινότητα Πύλης.

6.Καθορισμός όρων δεύτερης επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνα.
–Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό των όρων δεύτερης επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνα.

7.Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια/υπηρεσία: «Ψηφιακές υπηρεσίες ανάδειξης της “Διαδρομής Πολιτισμού στο φαράγγι του Πορταϊκού ποταμού».
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την σύσταση τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια/υπηρεσία: «Ψηφιακές υπηρεσίες ανάδειξης της “Διαδρομής Πολιτισμού στο φαράγγι του Πορταϊκού ποταμού».

8.Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με σκοπό και αντικείμενο της σύνταξη Μελέτης του έργου με τίτλο «Μελέτη χώρου δασικής αναψυχής Κ. Πύλης, Δ.Ε. Πύλης, Δήμου Πύλης».
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με σκοπό και αντικείμενο της σύνταξη Μελέτης του έργου με τίτλο «Μελέτη χώρου δασικής αναψυχής Κ. Πύλης, Δ.Ε. Πύλης, Δήμου Πύλης».

9.Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλης καιΑναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Τρικκαίων – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (e-Trikala Α.Ε.) για την εκτέλεση της πράξης: «Δράσεις ψηφιοποίησης και ανάδειξης της ιστορίας και της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του φαραγγιού του Πορταϊκού ποταμού».
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλης και Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Τρικκαίων – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. (e-Trikala Α.Ε.) για την εκτέλεση της πράξης: «Δράσεις ψηφιοποίησης και ανάδειξης της ιστορίας και της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του φαραγγιού του Πορταϊκού ποταμού».

10.Έγκριση Φακέλου και τεκμηρίωση σκοπιμότητάς της μελέτης (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων – Τεύχος τεμκηρίωσης σκοπιμότητας – Τεύχος προγράμματος απαιτούμενων μελετών – Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής) με τίτλο “Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Πύλης του Δήμου Πύλης”.
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Φακέλου και τεκμηρίωση σκοπιμότητάς της μελέτης (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων – Τεύχος τεμκηρίωσης σκοπιμότητας – Τεύχος προγράμματος απαιτούμενων μελετών – Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής) με τίτλο “Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Πύλης του Δήμου Πύλης”.

11.Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση του υποέργου: «Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Πύλης του Δήμου Πύλης».
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση του υποέργου: «Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Πύλης του Δήμου Πύλης».

12.Έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση-ανακατασκευή υδρομαστεύσεων στο Δήμο Πύλης».
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση-ανακατασκευή υδρομαστεύσεων στο Δήμο Πύλης».

13.Έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση δεξαμενών και υδατόπυργων στο Δήμο Πύλης».
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση δεξαμενών και υδατόπυργων στο Δήμο Πύλης».

14.Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του διαγωνισμού «Προμήθεια ενός καινούργιου απορριμματοφόρου τύπου πρέσας στο Δήμο Πύλης».
–Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του διαγωνισμού «Προμήθεια ενός καινούργιου απορριμματοφόρου τύπου πρέσας στο Δήμο Πύλης».

15..Έγκριση μελέτης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού στην Τοπική Κοινότητα Ροπωτού στη θέση Τσεκούρας».
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της μελέτης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού στην Τοπική Κοινότητα Ροπωτού στη θέση Τσεκούρας».

16.Έγκριση Μελέτης Υπηρεσιών «Εργασία αντικατάστασης λαμπτήρων συντήρησης – επισκευής δικτύων ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης (Δημοτικές Ενότητες Γόμφων – Πύλης και Πιαλείων) ”.
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της μελέτης Υπηρεσιών “Εργασία αντικατάστασης λαμπτήρων συντήρησης – επισκευής δικτύων ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης (Δημοτικές Ενότητες Γόμφων – Πύλης και Πιαλείων) ”.

17.Έγκριση Μελέτης «Εργασία αντικατάστασης λαμπτήρων συντήρησης –
επισκευής δικτύων ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης (Δημοτικές Ενότητες
Αιθήκων – Πινδέων – Νεράιδας – Μυροφύλου”.
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Μελέτης «Εργασία αντικατάστασης λαμπτήρων συντήρησης – επισκευής δικτύων
ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης (Δημοτικές Ενότητες Αιθήκων – Πινδέων –
Νεράιδας – Μυροφύλου”.

18.Έγκριση τεχνικής έκθεσης του έργου «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο
Δημ. Διαμέρισμα Πύλης».
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τεχνικής
έκθεσης του έργου «Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Δημ. Διαμέρισμα
Πύλης».

19.Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στις συγκοινωνιακές καταστροφές του Δήμου Πύλης».
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στις συγκοινωνιακές καταστροφές του Δήμου Πύλης».

20.Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Μεταφορά νερού από τη γέφυρα ως Νερόμυλο στην Τ.Κ. Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Μεταφορά νερού από τη γέφυρα ως Νερόμυλο στην Τ.Κ. Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

21.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Αιθήκων».
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Αιθήκων».

22.Οριστική Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Ειδικό Αναπτυξιακό Σχέδιο ευρύτερης περιοχής Μεσοχώρας με αξιοποίηση ταμιευτήρα του υδροηλεκτρικού έργου (ΥΕΑ) Μεσοχώρας».
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την οριστική Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Ειδικό Αναπτυξιακό Σχέδιο ευρύτερης περιοχής Μεσοχώρας με αξιοποίηση ταμιευτήρα του υδροηλεκτρικού έργου (ΥΕΑ) Μεσοχώρας».

23.Έγκριση της αριθμ. 26/2021 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Απευθείας ανάθεση με την διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης της παροχής υπηρεσίας: «Αποχιονισμός οδικού δικτύου, λόγω χιονοπτώσεων της 20 & 21 Μαρτίου 2021, Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης».
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 26/2021 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Απευθείας ανάθεση με την διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης της παροχής υπηρεσίας: «Αποχιονισμός οδικού δικτύου, λόγω χιονοπτώσεων της 20 & 21 Μαρτίου 2021, Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης».

24.Έγκριση της αριθμ. 1/2021 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2020.
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 1/2021 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2020.

25.Έγκριση της αριθμ. 1/2021 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2020.
–Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 1/2021 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2020.

26.Αποδοχή δωρεάς κατασκευής παραδοσιακής βρύσης στην Κοινότητα Βαθυρρεύματος του Δήμου Πύλης.
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή δωρεάς κατασκευής παραδοσιακής βρύσης στην Κοινότητα Βαθυρρεύματος του Δήμου Πύλης.

27.Αίτηση της ΣΑΝΤΙΠ Α.Ε. για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς.
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή της Αίτησης της ΣΑΝΤΙΠ Α.Ε. για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς.

28.Διαγραφή του 40% των μισθωμάτων επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την διαγραφή του 40% των μισθωμάτων επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.

29.Εξειδίκευση πίστωσης – Ανάθεση έργων στη ΔΕΔΔΗΕ – Έκδοση εντάλματος Προπληρωμής.
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης – Ανάθεση έργων στη ΔΕΔΔΗΕ – Έκδοση εντάλματος Προπληρωμής.

30.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου 2021 Δήμου Πύλης.
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου 2021 Δήμου Πύλης.

31.Αποδοχή « Έκτακτης επιχορήγησης προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή « Έκτακτης επιχορήγησης προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.

32.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

33.Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου (Αγωγή από μικροδιαφορά ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τρικάλων του Δημητρίου Καλαμπόκα κατοίκου Τρικάλων κατά του Δήμου Πύλης).
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου (Αγωγή από μικροδιαφορά ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τρικάλων του Δημητρίου Καλαμπόκα κατοίκου Τρικάλων κατά του Δήμου Πύλης).

34.Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου (Ανακοπή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετα από παραπομπή από το Διοικ Πρωτ. Τρικάλων της Κυριακής Τασιοπούλου κατοίκου Τρικάλων κατά του Δήμου Πύλης και κατά της υπ αρίθμ. 186/2012 ταμειακής βεβαίωσης του Δήμου Πύλης).
– Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου (Ανακοπή ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετά από παραπομπή από το Διοικ Πρωτ. Τρικάλων της Κυριακής Τασιοπούλου κατοίκου Τρικάλων κατά του Δήμου Πύλης και κατά της υπ αρίθμ. 186/2012 ταμειακής βεβαίωσης του Δήμου Πύλης).

35.Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου (Αγωγή για περί Αποζημίωσης, και ηθικής βλάβης κατ άρθρο 105 και 106 του Ν ΕΙΣ ΑΚ των 1. Ευαγγελίας Χαρίση και 2. Βασιλείου Κουμπή για τον καθένα ατομικά και για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων Χρήστου και Χαράλαμπου κατά των 1. Ελληνικού Δημοσίου, 2. Περιφέρειας Θεσσαλίας και 3. Δήμου Πύλης).
– Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου (Αγωγή για περί Αποζημίωσης, και ηθικής βλάβης κατ άρθρο 105 και 106 του Ν ΕΙΣ ΑΚ των 1. Ευαγγελίας Χαρίση και 2. Βασιλείου Κουμπή για τον καθένα ατομικά και για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων Χρήστου και Χαράλαμπου κατά των 1. Ελληνικού Δημοσίου, 2. Περιφέρειας Θεσσαλίας και 3. Δήμου Πύλης).

36.Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου (Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων, του Αντωνίου Γεωργολιού κατοίκου Τρικάλων κατά του Δήμου Πύλης).
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου (Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων, του Αντωνίου Γεωργολιού κατοίκου Τρικάλων κατά του Δήμου Πύλης).

37.Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου (Αγωγή κατά την Ειδική Διαδικασία των Εργατικών και περιουσιακών διαφορών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων, του Αντωνίου Γεωργολιού κατοίκου Τρικάλων κατά του Δήμου Πύλης).
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου (Αγωγή κατά την Ειδική Διαδικασία των Εργατικών και περιουσιακών διαφορών ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων, του Αντωνίου Γεωργολιού κατοίκου Τρικάλων κατά του Δήμου Πύλης).

38.Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου (Αγωγή για Αποζημιώσεις, Δώρα Εορτών και επιδόματα και Επιδόματα, των: 1) Φωτάκη Ευθυμίας του Γεωργίου, κατοίκου Τρικάλων, οδός Μασσαλίας, αρ. 2, Α.Φ.Μ. 054845223, 2) Φέκου Δημητρίου του Θεοδώρου, κατοίκου Τρικάλων, οδός Ε. Αβέρωφ, αρ. 15, Α.Φ.Μ. 059755292, 3) Διαγωμά Βάιας του Νικολάου, κατοίκου Τρικάλων, οδός Ρόδου, αρ. 6, Α.Φ.Μ. 108696254, 4) Φιλίππου Αναστασία του Βασιλείου, κατοίκου Τρικάλων, Φλαμούλι, Α.Φ.Μ. 112209490, 5)Χονδρού Ευαγγέλου του Κωνσταντίνου κατοίκου Κορυφής Τρικάλων, Α.Φ.Μ. 054247468, 6) Αποστολόπουλου Σπυρίδωνα του Βασιλείου, κατοίκου Τρικάλων, οδός Φειδίου, αρ. 11, Α.Φ.Μ. 062768526 και 7) Μπέκου Κωνσταντινιάς του Χρήστου, κατοίκου Τρικάλων, οδός Κλεινού, αρ. 3 – πάρκο Ματσόπουλου, Α.Φ.Μ. 064302064, απάντων μονίμων υπαλλήλων τού εναγόμενου με σχέση δημοσίου δικαίου κατά του Δήμου Πύλης).
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου (Αγωγή για Αποζημιώσεις, Δώρα Εορτών και επιδόματα και Επιδόματα, των: 1) Φωτάκη Ευθυμίας του Γεωργίου, κατοίκου Τρικάλων, οδός Μασσαλίας, αρ. 2, Α.Φ.Μ. 054845223, 2) Φέκου Δημητρίου του Θεοδώρου, κατοίκου Τρικάλων, οδός Ε. Αβέρωφ, αρ. 15, Α.Φ.Μ. 059755292, 3) Διαγωμά Βάιας του Νικολάου, κατοίκου Τρικάλων, οδός Ρόδου, αρ. 6, Α.Φ.Μ. 108696254, 4) Φιλίππου Αναστασία του Βασιλείου, κατοίκου Τρικάλων, Φλαμούλι, Α.Φ.Μ. 112209490, 5)Χονδρού Ευαγγέλου του Κωνσταντίνου κατοίκου Κορυφής Τρικάλων, Α.Φ.Μ. 054247468, 6) Αποστολόπουλου Σπυρίδωνα του Βασιλείου, κατοίκου Τρικάλων, οδός Φειδίου, αρ. 11, Α.Φ.Μ. 062768526 και 7) Μπέκου Κωνσταντινιάς του Χρήστου, κατοίκου Τρικάλων, οδός Κλεινού, αρ. 3 – πάρκο Ματσόπουλου, Α.Φ.Μ. 064302064, απάντων μονίμων υπαλλήλων τού εναγόμενου με σχέση δημοσίου δικαίου κατά του Δήμου Πύλης).

 

Πύλη 26 Απριλίου 2021

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ