24 Ιούν 2024 02:34

«Αποφάσεις 5ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (13-04-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 5η/13-04-2020 «δια περιφοράς» τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης οχήματος από την ΚΕΔΕ για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή δωρεάν παραχώρησης οχήματος από την ΚΕΔΕ για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».
(Αριθμ. απόφασης 86/2020)

Ημερήσιας διάταξης:

1. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας Δ.Ε. Χειριστή Μηχανήματος Έργου (ισοπεδωτή γαιών) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω άδειας ανατροφής τέκνου του μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου και για το χρονικό διάστημα διάρκειας του κωλύματος.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας Δ.Ε. Χειριστή Μηχανήματος Έργου (ισοπεδωτή γαιών) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω άδειας ανατροφής τέκνου του μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου και για το χρονικό διάστημα διάρκειας του κωλύματος.
(Αριθμ. απόφασης 87/2020)

2. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού Δ.Ε. Χειριστή Μ.Ε. (JCB) τετράμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού Δ.Ε. Χειριστή Μ.Ε. (JCB) τετράμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
(Αριθμ. απόφασης 88/2020)

3. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου για προμήθεια ειδών λόγω μέτρων προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση αποφάσεων Δημάρχου για προμήθεια ειδών λόγω μέτρων προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
(Αριθμ. απόφασης 89/2020)

4. Αποδοχή εισφοράς της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, εταιρείας διανομής αερίου, προς τις κοινωνικές δομές του δήμου για την αντιμετώπιση των δύσκολων συνθηκών από τον Covid – 19.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή εισφοράς της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, εταιρείας διανομής αερίου, προς τις κοινωνικές δομές του δήμου για την αντιμετώπιση των δύσκολων συνθηκών από τον Covid – 19.
(Αριθμ. απόφασης 90/2020)

5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού) εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών κτιρίων».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού) εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών κτιρίων».
(Αριθμ. απόφασης 91/2020)

6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών πολιτικής προστασίας Δ.Ε. Πινδέων – Αιθήκων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών πολιτικής προστασίας Δ.Ε. Πινδέων – Αιθήκων – Μυροφύλλου – Νεράιδας».
(Αριθμ. απόφασης 92/2020)

7. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πύλης» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 93/2020)

8. Αίτηση αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στις Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή αίτησης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στις Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείας» για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου.
(Αριθμ. απόφασης 94/2020)

9. Έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και βελτίωση υποδομών».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και βελτίωση υποδομών».
(Αριθμ. απόφασης 95/2020)

10. Έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε. Γόμφων και Πύλης».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε. Γόμφων και Πύλης».
(Αριθμ. απόφασης 96/2020)

11. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου 2020 Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου 2020 Δήμου Πύλης.
(Αριθμ. απόφασης 97/2020)

 

Πύλη, 14 Απριλίου 2020
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

Μαράβας Κωνσταντίνος
Δήμαρχος