30 Νοέ 2023 00:54

«Αποφάσεις τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (26.01.2023)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στο οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην

από 26-1-2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης.

2. Έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Μουριάς για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Μουριάς για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

3. Έγκριση Πρακτικών επαναληπτική δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

4. Εισήγηση για την αποδοχή στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ –ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν.4830/2021»

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ –ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν.4830/2021»

5. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΩΝ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5056552 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΩΝ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5056552 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020».

6. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Πύλης στην πρόσκληση με κωδικό: 08_ΕΠΑΝΕΚ, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6039 και με αριθμ. ΑΔΑ: 9ΛΣΨ46ΜΠΥΓ-3ΣΩ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», η οποία αφορά την Επενδυτική Προτεραιότητα «Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την μη συζήτηση του θέματος έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Πύλης στην πρόσκληση με κωδικό: 08_ΕΠΑΝΕΚ, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6039 και με αριθμ. ΑΔΑ: 9ΛΣΨ46ΜΠΥΓ-3ΣΩ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», η οποία αφορά την Επενδυτική Προτεραιότητα «Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)σύμφωνα με την από 26-1-2023 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

7. Έγκριση καθορισμού, τρόπου εκτέλεσης, όρων διαγωνισμού και ενοποιημένης μελέτης για την Προμήθεια με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων της ΔΕΥΑ Πύλης».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση καθορισμού, τρόπου εκτέλεσης, όρων διαγωνισμού και ενοποιημένης μελέτης για την Προμήθεια με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων της ΔΕΥΑ Πύλης».

8. Έγκριση Πρακτικού IV του έργου: «Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων 2022»

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού IV του έργου: «Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων 2022»

9. Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. ή βάσει πλήρως αντικειμενοποιημένων, για το έτος 2023

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την συγκρότηση ετήσιας επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. ή βάσει πλήρως αντικειμενοποιημένων, για το έτος 2023

10. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2023.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2023.

11. Συγκρότηση επιτροπών: α) παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και β) παραλαβής υπηρεσιών, για το έτος 2023.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την συζήτηση του ανωτέρω θέματος από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5013/2023(Α’12)

12. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

13. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της 93/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων (εργατικές διαφορές) μετά την έκδοση απόφασης επί της υπ αριθμ. ΕιΜ 335/3-12-2020 Αγωγής του Αντωνίου Γεωργολιού του Αντωνίου εργαζόμενου στον Δήμο Πύλης κατά του Δήμου Πύλης .

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την μη άσκηση έφεσης κατά της 93/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων (εργατικές διαφορές) μετά την έκδοση απόφασης επί της υπ αριθμ. ΕιΜ 335/3-12-2020 Αγωγής του Αντωνίου Γεωργολιού του Αντωνίου εργαζόμενου στον Δήμο Πύλης κατά του Δήμου Πύλης .

14. Κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

15. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

16. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) οχήματος του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) οχήματος του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

17. Προβλήματα με τη χρηματοδότηση και την εξέλιξη των έργων – Διάθεση πιστώσεων από ΚΑΠ 2022 και προηγουμένων ετών για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) για την πληρωμή λογαριασμών έργων χρηματοδοτούμενων από την ΣΑΝΑ 255 του Υπουργείου Εσωτερικών.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χρηματοδότηση και την εξέλιξη των έργων – Διάθεση πιστώσεων από ΚΑΠ 2022 και προηγουμένων ετών για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) για την πληρωμή λογαριασμών έργων χρηματοδοτούμενων από την ΣΑΝΑ 255 του Υπουργείου Εσωτερικών

18. Αποδοχή επιχορήγησης Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 5.000.000,00€ για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους δήμους της χώρας, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022.

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή επιχορήγησης Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 5.000.000,00€ για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους δήμους της χώρας, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022.

19. Κατάρτιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023, που αφορά τον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (ΟΚΠΑΔ) Δήμου Πύλης.

–Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την κατάρτιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2023, που αφορά τον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (ΟΚΠΑΔ) Δήμου Πύλης.

 

 

Πύλη 2-2-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ