24 Ιούν 2024 04:18

«Αποφάσεις 4ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (30-03-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 4η/30-03-2020 «δια περιφοράς» τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.- Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2020.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2020.
(Αριθμ. απόφασης 65/2020)

2.- Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού τετράμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορονοϊού COVID – 19.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού τετράμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορονοϊού COVID – 19.
(Αριθμ. απόφασης 66/2020)

3.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρών στην Κοινότητα Φήκης.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρών στην Κοινότητα Φήκης.
(Αριθμ. απόφασης 67/2020)

4.- Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής.
(Αριθμ. απόφασης 68/2020)

5.- Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Λυγαριάς.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Λυγαριάς.
(Αριθμ. απόφασης 69/2020)

6.- Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Μουριάς.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Μουριάς.
(Αριθμ. απόφασης 70/2020)

7.- Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση-Κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε.Νεραίδας».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμό όρων δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση-Κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε.Νεραίδας».
(Αριθμ. απόφασης 71/2020)

8.- Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2020».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμό όρων δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2020».
(Αριθμ. απόφασης 72/2020)

9.- Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2020».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμό όρων δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2020».
(Αριθμ. απόφασης 73/2020)

10.- Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση-κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε.Μυροφύλλου».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμό όρων δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση-κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε.Μυροφύλλου».
(Αριθμ. απόφασης 74/2020)

11.- Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση-κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε.Πινδέων».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμό όρων δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση-κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε.Πινδέων».
(Αριθμ. απόφασης 75/2020)

12.- Έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση-κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε.Αιθήκων».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τευχών δημοπράτησης και καθορισμό όρων δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση-κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε.Αιθήκων».
(Αριθμ. απόφασης 76/2020)

13.- Ανάκληση της αριθμ. 15/2020 απόφασης της Ο.Ε.- Έγκριση τευχών δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Διαχειριστική Μελέτη Διακατεχόμενου Δάσους Ροπωτού – Κοινότητας Ροπωτού, Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την ανάκληση της αριθμ. 15/2020 απόφασης της Ο.Ε.- Έγκριση τευχών δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Διαχειριστική Μελέτη Διακατεχόμενου Δάσους Ροπωτού – Κοινότητας Ροπωτού, Δήμου Πύλης».
(Αριθμ. απόφασης 77/2020)

14.- Έγκριση Πρακτικού ΙV της Επιτροπής Διαγωνισμού για την μελέτη «Γεωλογική Μελέτη Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Τ.Κ.Πύλης».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙV της Επιτροπής Διαγωνισμού για την μελέτη «Γεωλογική Μελέτη Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Τ.Κ.Πύλης».
(Αριθμ. απόφασης 78/2020)

15.- Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ) – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020».

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ) – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020».
(Αριθμ. απόφασης 79/2020)

16.- Έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου: “ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΔΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΔΟΥ) ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ» .

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου: “ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΔΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΔΟΥ) ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ».
(Αριθμ. απόφασης 80/2020)

17.- Έγκριση απόφασης Δημάρχου (36/2020) ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόφασης Δημάρχου (36/2020) ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.
(Αριθμ. απόφασης 81/2020)

18.- Μη άσκηση ένδικων μέσων κατά διαταγής πληρωμής (Μπαμπαλιάρη Φωτεινή).

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τη μη άσκηση ένδικων μέσων κατά διαταγής πληρωμής (Μπαμπαλιάρη Φωτεινή).
(Αριθμ. απόφασης 82/2020)

19.- Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου για προμήθεια ειδών λόγω μέτρων προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού COVID-19».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση αποφάσεων Δημάρχου για προμήθεια ειδών λόγω μέτρων προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού COVID-19».
(Αριθμ. απόφασης 83/2020)

20.- Αποδοχή δωρεάς νεφελοψεκαστή.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή δωρεάς νεφελοψεκαστή.
(Αριθμ. απόφασης 84/2020)

21.-Aναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2020.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2020.
(Αριθμ. απόφασης 85/2020)

 

Πύλη, 1 Απριλίου 2020
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

Μαράβας Κωνσταντίνος
Δήμαρχος