29 Μάι 2024 15:07

«Αποφάσεις τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (15-06-2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην από

15-6-2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.-Εγκριση πρακτικού δημοπρασιας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (αναψυκτηρίου) στην Κοινότητα Μουριάς

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικού δημοπρασιας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (αναψυκτηρίου) στην Κοινότητα Μουριάς

 

 

2.-Εγκριση Πρακτικού  Ι της η Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού  Ι της η Επιτροπής

Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου:«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (περίπτερο) στην Κοινότητα Μουριάς.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (περίπτερο) στην Κοινότητα Μουριάς.

 

2.- Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πρότασης του Δήμου Πύλης για τη δράση με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Πύλης» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»2022, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00 € με τον Φ.Π.Α.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή της απόφασης ένταξης της πρότασης του Δήμου Πύλης για τη δράση με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Πύλης» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»2022, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00 € με τον Φ.Π.Α.

 

3.-Εγκριση  Πρακτικού ΙΙ  της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του διαγωνισμού: «Προμήθεια και τοποθέτησηεξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του Δήμου Πύλης».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση  Πρακτικού ΙΙ  της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του διαγωνισμού: «Προμήθεια και τοποθέτησηεξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του Δήμου Πύλης».

 

4.-Ανάκληση της αριθμ. 8/2022 απόφασης της Ο.Ε.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης – καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την ανάκληση της αριθμ. 8/2022 απόφασης της Ο.Ε.-Έγκριση τευχών δημοπράτησης – καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ.

 

5.-Εγκριση Μελέτης εργασιών με τίτλο: «Εργασία συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Μελέτης εργασιών με τίτλο: Εργασία συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού».

 

6.- Τροποποίηση του σχεδίου παρέμβασης για την Πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Παλαιομοναστήρου(Αριθμ.Μελ.Επικ.1/2012).

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την τροποποίηση του σχεδίου παρέμβασης για την Πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Παλαιομοναστήρου(Αριθμ.Μελ.Επικ.1/2012).

 

7- Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Τ.Κ.Πηγής και Λυγαριάς».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Τ.Κ.Πηγής και Λυγαριάς».

 

8.- Έγκριση μελέτης, ΣΑΥ – ΦΑΥ, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπράτησης για το έργο μετίτλο: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε.Πύλης 2022».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση μελέτης, ΣΑΥ – ΦΑΥ, τευχών δημοπράτησης και καθορισμόςόρων δημοπράτησης για το έργο μετίτλο: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε.Πύλης 2022».

 

9.- Έγκριση μελέτης, ΣΑΥ – ΦΑΥ, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπράτησης για το έργο μετίτλο: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε.Γόμφων 2022».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση μελέτης, ΣΑΥ – ΦΑΥ, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρωνδημοπράτησης για το έργο μετίτλο: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε.Γόμφων 2022».

 

10.- Έγκριση μελέτης, ΣΑΥ – ΦΑΥ, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπράτησης για το έργο μετίτλο: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε.Πιαλείας 2022».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση μελέτης, ΣΑΥ – ΦΑΥ, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπράτησης για το έργο μετίτλο: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε.Πιαλείας 2022».

 

 

11.-Έγκριση μελέτης, ΣΑΥ – ΦΑΥ,  για το έργο μετίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις-συντηρήσεις οδών στη Δ.Ε.Αιθήκων του Δήμου Πύλης».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση μελέτης, ΣΑΥ – ΦΑΥ,  για το έργο μετίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις-συντηρήσεις οδών στη Δ.Ε.Αιθήκων του Δήμου Πύλης».

 

 

12.- Έγκριση μελέτης, ΣΑΥ – ΦΑΥ, για το έργο μετίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις-συντηρήσεις οδών στη Δ.Ε.Πινδέων του Δήμου Πύλης».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση μελέτης, ΣΑΥ – ΦΑΥ, για το έργο μετίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις-συντηρήσεις οδών στη Δ.Ε.Πινδέων του Δήμου Πύλης».

 

 

13.-Εγκριση  ΣΑΥ ΦΑΥ  του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΦΗΚΗΣ,ΠΥΛΗΣ,ΠΗΓΗΣ,ΓΟΜΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την Εγκριση  ΣΑΥ ΦΑΥ  του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΦΗΚΗΣ,ΠΥΛΗΣ,ΠΗΓΗΣ,ΓΟΜΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ.

 

14.-Εγκριση Πρακτικού  Ι της η Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου:

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού  Ι της η Επιτροπής

Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου:«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΥΛΗΣ».

 

15.-Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε.ΓΟΜΦΩΝ & ΠΥΛΗΣ.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε.ΓΟΜΦΩΝ & ΠΥΛΗΣ.

 

16.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στις  συγκοινωνιακές υποδομές του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στις  συγκοινωνιακές υποδομές του Δήμου Πύλης.

 

17- Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Αντιμετώπιση ζημιών και αποκατάσταση υποδομών Δήμου Πύλης».

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίαςπεραίωσης του έργου : «Αντιμετώπιση ζημιών και αποκατάσταση υποδομών Δήμου Πύλης».

 

18.-Αποδοχής δωρεάς κατασκευής διαμόρφωσης-ασφαλτόστρωσης σε αγροτικό δρόμο.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή δωρεάς κατασκευής διαμόρφωσης-ασφαλτόστρωσης σε αγροτικό δρόμο.

 

19.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

 

20.-Έγκριση της αριθμ. 72/2022 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 72/2022 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

 

21.- Έγκριση της αριθμ. 77/2022 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 77/2022 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

 

22.- Έγκριση δικαιολογητικών δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση δικαιολογητικών δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.

 

23.-Ορισμός υπολόγου έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό υπολόγου έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης.

 

24.-Εγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

 

25.-Εγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

 

26.-Εγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ασφαλίστρων νέου απορριμματοφόρου (ΚΤΥ 1324) του Δήμου και απαλλαγή υπολόγου.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ασφαλίστρων νέου απορριμματοφόρου (ΚΤΥ 1324) του Δήμου και απαλλαγή υπολόγου.

 

27.-Εξειδίκευση πίστωσης για καταβολή οδοιπορικών εξόδων.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για καταβολή οδοιπορικών εξόδων.

 

28.-Εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση εκδηλώσεων.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τηνεξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση εκδηλώσεων.

 

 

Πύλη 22-6-2022

                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ