16 Απρ 2024 14:02

«Αποφάσεις 5ης δια περιφοράς τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (17-03-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην
από 17-3-2021 δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.-Καθορισμός όρων επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Μουριάς.
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό των όρων επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Μουριάς.

2.-Εξειδίκευση πίστωσης-Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Εκδοση εντάλματος
Προπληρωμής
– Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης-Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Εκδοση εντάλματος Προπληρωμής

3.-Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή, για την πληρωμή
παραβόλων τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ) Δήμου Πύλης.
– Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση έκδοσης εντάλματος
προπληρωμής για πληρωμή,για την πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων
(ΚΤΕΟ) Δήμου Πύλης.

4.-Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πάγια προκαταβολή Τοπικών Κοινοτήτων έτους 2020.
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(πάγια προκαταβολή Τοπικών Κοινοτήτων έτους 2020.

5.-Υποβολή πρότασης (αιτήματος) για ένταξη της πράξης με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) Δήμου Πύλης» στην Πρόσκληση ΑΤ11 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα – δέσμευση κάλυψης οικονομικής διαφοράς από ιδίους πόρους, -Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την υποβολή πρότασης (αιτήματος) για ένταξη της πράξης με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) Δήμου Πύλης» στην Πρόσκληση ΑΤ11 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα – δέσμευση κάλυψης οικονομικής διαφοράς από ιδίους πόρους, εφόσον απαιτηθεί.

6.-Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια/υπηρεσία που αφορούν ΤΟ ΥΠΟΈΡΓΟ 2: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ της πράξης : Δράσεις για υποδομές που χρήζουν.
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την προμήθεια/υπηρεσία που αφορούν ΤΟ ΥΠΟΈΡΓΟ 2: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ της πράξης : Δράσεις για υποδομές που χρήζουν.

7.-Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλης και του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΦΗΚΗΣ, ΠΥΛΗΣ, ΠΗΓΗΣ, ΓΟΜΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλης και του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΦΗΚΗΣ, ΠΥΛΗΣ, ΠΗΓΗΣ, ΓΟΜΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

8.-Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ 04 (18214/29.09.2020), με τίτλο «ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΓΩΝΙΕΣ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ 04 (18214/29.09.2020), με τίτλο «ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΓΩΝΙΕΣ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».

9.-Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT04 (18214/29.09.2020), με τίτλο «ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT04 (18214/29.09.2020), με τίτλο «ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

10.-Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση AT12 (18215/29-09-2020) «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση AT12 (18215/29-09-2020) «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».

11.-Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT12 18215/29-09-2020 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT12 18215/29-09-2020 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»

12.-Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Υπουργείου Εσωτερικών και
έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση
ΑΤ 08 (19576/19.10.2020), με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα
και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
εκπαίδευση – πολιτισμό –τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής
προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την
εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή όρων συμμετοχής
στο πρόγραμμαΑνάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων
δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ 08 (19576/19.10.2020), με τίτλο
«Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία –
πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό –τουρισμό και περιβάλλον,
δράσειςκαι μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού
από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».

13.- Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT08 (19576/19.10.2020), με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό –τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT08 ((19576/19.10.2020), με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό –τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»

14.-Εγκριση Πρακτικού Ι του διαγωνισμού: “Προμήθεια με εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED & την προμήθεια λαμπτήρων LED εξοικονόμησης ενέργειας στο Δήμο Πύλης
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του Πρακτικού Ι του διαγωνισμού: “Προμήθεια με εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED & την προμήθεια λαμπτήρων LED εξοικονόμησης ενέργειας στο Δήμο Πύλης

15.-Συγκρότηση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων

16.- Συγκρότηση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων.
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων

17.-Έγκριση μελέτης,ΣΑΥ-ΦΑΥ,έγκριση διενέργειας-τρόπος υλοποίησης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: Συντήρηση- κατασκευή τεχνικών
υποδομών στη Δ.Ε. Αιθήκων.
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση μελέτης,ΣΑΥ-ΦΑΥ,έγκριση διενέργειας-τρόπος υλοποίησης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: Συντήρηση- κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Αιθήκων.

18.-Έγκριση μελέτης,ΣΑΥ-ΦΑΥ,έγκριση διενέργειας-τρόπος υλοποίησης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: Συντήρηση- κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πινδέων.
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση μελέτης,ΣΑΥ-ΦΑΥ,έγκριση διενέργειας-τρόπος υλοποίησης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: Συντήρηση- κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πινδέων.

19.-Έγκριση μελέτης,ΣΑΥ-ΦΑΥ,έγκριση διενέργειας-τρόπος υλοποίησης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο:Συντήρηση- κατασκευή τεχνικών
υποδομών στη Δ.Ε. Νεράιδας .
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση μελέτης,ΣΑΥ-ΦΑΥ,έγκριση διενέργειας-τρόπος υλοποίησης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο:Συντήρηση- κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Νεράιδας .

20.-Έγκριση μελέτης,ΣΑΥ-ΦΑΥ,έγκριση διενέργειας-τρόπος υλοποίησης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο:Συντήρηση- κατασκευή τεχνικών
υποδομών στη Δ.Ε. Μυροφύλλου.
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση μελέτης,ΣΑΥ-ΦΑΥ,έγκριση διενέργειας-τρόπος υλοποίησης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο:Συντήρηση- κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Μυροφύλλου.

21.-Έγκριση πρακτικού επιτροπής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Α του Ν.4412/2016 ως ισχύει, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου:Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δ. Πύλης(Δ.Ε.Αιθήκων).
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του πρακτικού επιτροπής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Α του Ν.4412/2016 ως ισχύει, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου:Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δ. Πύλης(Δ.Ε.Αιθήκων).

22.-Έγκριση πρακτικού επιτροπής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Α του Ν.4412/2016 ως ισχύει, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου:Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δ. Πύλης(Δ.Ε.Πινδέων)
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του πρακτικού επιτροπής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Α του Ν.4412/2016 ως ισχύει, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου:Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δ. Πύλης(Δ.Ε.Πινδέων)

23.-Έγκριση πρακτικού επιτροπής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Α του Ν.4412/2016 ως ισχύει, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου:Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δ. Πύλης(ΔΕ Μυροφύλλου και ΔΕ Νεράιδας)
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του πρακτικού επιτροπής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Α του Ν.4412/2016 ως ισχύει, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου:Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δ. Πύλης(ΔΕ Μυροφύλλου και ΔΕ Νεράιδας)

24.-Έγκριση πρακτικού επιτροπής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Α του Ν.4412/2016 ως ισχύει, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου:Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δ. Πύλης(Δ.Ε.Πϋλης και ΔΕ Γόμφων).
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του πρακτικού επιτροπής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Α του Ν.4412/2016 ως ισχύει, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου:Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δ. Πύλης(Δ.Ε.Πϋλης και ΔΕ Γόμφων).

25.-Eγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου:Συντήρηση- κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πινδέων.
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου:Συντήρηση- κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πινδέων.

26.-Eγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: Συντήρηση- κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Νεράιδας.
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: Συντήρηση- κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Νεράιδας.

27.-Eγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου:Συντήρηση- κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Μυροφύλλου.
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου:Συντήρηση- κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Μυροφύλλου.

28.-Eγκριση 4υ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: Αίθουσα συνάθροισης κοινού στη Τ.Κ. Πηγής.
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση 4υ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: Αίθουσα συνάθροισης κοινού στη Τ.Κ. Πηγής.

29.-Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

30.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:Αποκατάσταση ζημιών από καταστροφές λόγω καιρικών συνθηκών στη Δ.Ε. Πινδέων & Αιθήκων
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:Αποκατάσταση ζημιών από καταστροφές λόγω καιρικών συνθηκών στη Δ.Ε. Πινδέων & Αιθήκων

31.-Εγκριση εκτέλεσης των εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων με δημόσια σύμβαση
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων με δημόσια σύμβαση

32.-Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές μονάδες της χώρας.
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές μονάδες της χώρας.

33.-Έγκριση Απολογισμού Δήμου Πύλης για το οικονομικό έτος 2019.
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Απολογισμού Δήμου Πύλης για το οικονομικό έτος 2019.

34.-Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης για το οικονομικό έτος 2019.
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης για το οικονομικό έτος 2019.

35.-Κατανομή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους(ΚΑΠ) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων(πρώην ΣΑΤΑ)
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την κατανομή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους(ΚΑΠ) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων(πρώην ΣΑΤΑ)

36.-Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης Δήμου Πύλης και ΔΕΥΑΠ 2022 – 2025.
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον πολυετή προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης Δήμου Πύλης και ΔΕΥΑΠ 2022 – 2025.

37.-Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα στα
πλαίσια της ανάγκης διενέργειας εργασιών καθαριότητας.
-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον προγραμματισμό πρόσληψης
προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα στα πλαίσια της ανάγκης διενέργειας εργασιών
καθαριότητας.

38.-Υπαγωγή στο πρόγραμμα της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα.
-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την υπαγωγή στο πρόγραμμα της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα.

Πύλη 24 Μαρτίου 2021
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ