28 Φεβ 2024 09:05

«Αποφάσεις δια ζώσης και τηλεδιάσκεψης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (24-01-2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην από

24-1-2022 δια  ζώσης και με τηλεδιάσκεψη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα

ΑγίουΒησσαρίωνα.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης

καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνα.

 

2.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Αγίου

Βησσαρίωνα

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων δημοπρασίας

εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Αγίου Βησσαρίωνα.

3. Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα        Φήκης.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης

καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης.

 

4.-Τροποποίηση της αριθμ. 308/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με

καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης, ως

προς τον όρο που αφορά την διάρκεια της εκμίσθωσης.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ. 308/2021

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό όρων δημοπρασίας

εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης, ως προς τον όρο που αφορά την

διάρκεια της εκμίσθωσης.

 

5.- Έγκριση  τευχών δημοπράτησης – καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την

εκπόνηση της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση  τευχών δημοπράτησης

καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

6.- Τροποποίηση της 316/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με Θέμα: «Ανάπλαση

πλατείας Δημαρχείου Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την τροποποίηση της 316/2021 Απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής  με Θέμα: «Ανάπλαση πλατείας Δημαρχείου Δήμου Πύλης».

7.- Αποδοχή της αριθμ. πρωτ.4024/2021 /12-1-2022 απόφασης ένταξης του έργου του Δήμου

Πύλης με τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές

εκμεταλλεύσεις Δήμου Πύλης» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή της αριθμ. πρωτ.4024/2021 /12

1-2022 απόφασης ένταξης του έργου του Δήμου Πύλης με τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδών

προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πύλης» στο Πρόγραμμα

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

8.-Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο

«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης και όρων

διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις

παιδικές χαρές του Δήμου Πύλης».

 

9.-Έγκριση των ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου με τίτλο: «Κατασκευή ποδηλατοδρόμου Πύλης

Έργων οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης», έγκριση των τευχών δημοπράτησης και

καθορισμός των όρων δημοπρασίας.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση των ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου με

τίτλο: «Κατασκευή ποδηλατοδρόμου Πύλης & Έργων οριζόντιας και κατακόρυφης

σήμανσης», έγκριση των τευχών δημοπράτησης και καθορισμό των όρων δημοπρασίας.

10.-Έγκριση των ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Δημαρχείου

Δήμου Πύλης», έγκριση των τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων

δημοπρασίας.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση των ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου με

τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Δημαρχείου Δήμου Πύλης», έγκριση των τευχών

δημοπράτησης και καθορισμό των όρων δημοπρασίας.

11.- Έγκριση πρακτικού 1α για το έργο Κατασκευή υποδομών για το καταφύγιο 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικού 1α για το

έργο Κατασκευή υποδομών για το καταφύγιο   αδέσποτων ζώων συντροφιάς του

Δήμου Πύλης.

 

12.- Έγκριση πρακτικού 1 και 1α για το έργο: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε.Γόμφων».

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικού 1 και 1α για το έργο: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε.Γόμφων».

 

13.- Έγκριση πρακτικού 1 και 1α για το έργο: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πιαλείων».

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικού 1 και 1α για το έργο: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πιαλείων».

 

14.- Έγκριση πρακτικού 1 και 1α για το έργο: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πύλης».

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικού 1 και 1α για το έργο: «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πύλης».

 

15.- Έγκριση πρακτικου 1 και 1α για το έργο:«Δημιουργία πάρκου αθλητικών    

    

 δραστηριοτήτων στη Τ.Κ. Φήκης”

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικου 1 και 1α για το έργο:«Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στη Τ.Κ. Φήκης”

 

16.- Έγκριση ΦΑΥ & ΣΑΥ  για το έργο: «Έργα αναπλάσεων Κοινόχρηστων χώρων».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την Έγκριση ΦΑΥ & ΣΑΥ  για το έργο: «Έργα αναπλάσεων Κοινόχρηστων χώρων».

 

17.-Έγκριση ΦΑΥ & ΣΑΥ  για το έργο: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ΦΑΥ & ΣΑΥ  για το έργο: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων».

 

18.- Έγκριση ΦΑΥ & ΣΑΥ  για το έργο: «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ΦΑΥ & ΣΑΥ  για το έργο: «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων».

 

19.- Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών του έργου:«Ασφαλτοστρώσεις      

οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε.Γόμφων & Πύλης»

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού

Πίνακα Εργασιών του έργου:«Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και

γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε.Γόμφων & Πύλης»

 

20.- Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου :«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΡΠ ΣΤΟ Τ.Δ. ΒΡΟΝΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΥΛΗΣ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού

Πίνακα Εργασιών του έργου :«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ

ΚΟΡΠ ΣΤΟ Τ.Δ. ΒΡΟΝΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

 

21.- Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση –

κατασκευή τεχνικών  υποδομών στην Δ.Ε. Πινδέων».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και

οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών  υποδομών στην

Δ.Ε. Πινδέων».

 

22.- Χορήγηση 4ης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντιμετώπιση ζημιών

και καταστροφών στις συγκοινωνιακές υποδομές του Δήμου Πύλης».

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση 4ης  παράτασης

προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στις

συγκοινωνιακές υποδομές του Δήμου Πύλης».

 

23.- Χορήγηση 1ης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση

εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».   

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση 1ης  παράτασης

προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην

Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».   

 

24.-Έγκριση της αριθμ. 12/2022 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Απευθείας ανάθεση με την

διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης της παροχής υπηρεσίας:

«Αποχιονισμός οδικού δικτύου, λόγω χιονοπτώσεων της 11ης έως & 15ης Ιανουαρίου 2022,

Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης».  

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 12/2022 απόφασης

Δημάρχου με θέμα: «Απευθείας ανάθεση με την διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας και

απρόβλεπτης ανάγκης της παροχής υπηρεσίας: «Αποχιονισμός οδικού δικτύου, λόγω

χιονοπτώσεων της 11ης έως & 15ης Ιανουαρίου 2022, Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης».  

 

25.- Απαλλαγή υπόλογων και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Πάγιας Προκαταβολής

Τοπικών Κοινοτήτων έτους 2021.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την απαλλαγή υπόλογων και έγκριση

απόδοσης λογαριασμού Πάγιας Προκαταβολής Τοπικών Κοινοτήτων έτους 2021.

 

 

26.- Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή τελών

κυκλοφορίας οχημάτων Δήμου και απαλλαγή υπόλογου.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού

ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων Δήμου και απαλλαγή

υπόλογου.

 

27.–   Έγκριση τεχνικού προγράμματος του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών, Αθλητικών

Δράσεων (ΟΚΠΑΔ)Δήμου Πύλης» έτους 2022

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τεχνικού προγράμματος του

Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (ΟΚΠΑΔ)Δήμου Πύλης» έτους

2022

 

28.- Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών,

Αθλητικών Δράσεων (ΟΚΠΑΔ)Δήμου Πύλης».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση προϋπολογισμού οικ.

έτους 2022 του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (ΟΚΠΑΔ)Δήμου

Πύλης».

 

 

Πύλη 2-2 -2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ