22 Σεπ 2023 12:21

«Αποφάσεις 2ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (24-02-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 2η/24-2-2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΑ EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.– Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου

αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ)του Δήμου(αριθμ. απόφ. 39/2020).            

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση έκδοσης εντάλματος

προπληρωμής για πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ)του Δήμου

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου(δημοτικός ξενώνας)στην

Κοινότητα Παχτουρίου(αριθμ. απόφ. 40/2020).

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων δημοπρασίας

εκμίσθωσης ακινήτου(δημοτικός ξενώνας)στην  Κοινότητα Παχτουρίου

      

2.- Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου(κατάστημα) στην

Κοινότητα Αγίου Νικολάου(αριθμ. απόφ. 41/2020).   

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων δημοπρασίας

εκμίσθωσης ακινήτου(κατάστημα στην  Κοινότητα Αγ.Νικολάου

      

 3.– Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην

Κοινότητα Αγ.Βησσαρίωνα(αριθμ. απόφ. 42/2020).

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας

εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Αγ.Βησσαρίωνα

      

4.- Εγκριση των όρων διακήρυξης του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών

για την:«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ» (αριθμ. απόφ.

43/2020).  

-Kατά  πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση των όρων διακήρυξης του

Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την:«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ»

        

5.- Συγκρότηση κριτικής επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών ενός

σταδίου με θέμα: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ» (αριθμ.

απόφ. 44/2020).

 -Kατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τη συγκρότηση κριτικής επιτροπής για

τον Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών ενός σταδίου με θέμα: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ»           

 

6.-Σύσταση επιτροπής διεξαγωγής δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω του

ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση

του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων

Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας» (αριθμ. απόφ. 45/2020). 

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τη σύσταση επιτροπής διεξαγωγής δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών

Κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας»

       

7.- Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης-εξέτασης ενστάσεων

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων με εκτιμώμενη αξία κάτω από

1.000.000,00 euro,χωρίς ΦΠΑ(αριθμ. απόφ. 46/2020).   

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας-

αξιολόγησης-εξέτασης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων με

εκτιμώμενη αξία κάτω από 1.000.000,00 euro,χωρίς ΦΠΑ

 

        

8.- Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων

συμβάσεων για το έτος 2020(αριθμ. απόφ. 47/2020).            

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας,

Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2020

 

9.- Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου(αριθμ. απόφ. 48/2020).            

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του

Δήμου

 

10.– Μη άσκηση ένδικων μέσων κατά διαταγής πληρωμής(αριθμ. απόφ. 49/2020).

-Kατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την μη άσκηση ένδικων μέσων κατά

διαταγής πληρωμής        

 

11.-Εγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της αριθμ. 9/2020 Μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου

Πύλης» (αριθμ. απόφ. 50/2020).

 -Kατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την  έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών

της αριθμ. 9/2020 Μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια εγκαταστάσεων και εξοπλισμού για το

καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Πύλης»         

 

12.– Εγκριση Πρακτικού Ι & ΙΙ της Επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων  του διαγωνισμού «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων του Δήμου

Πύλης και των Νομικών του Προσώπων(αριθμ. απόφ. 51/2020).

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε   την  έγκριση Πρακτικού Ι & ΙΙ της Επιτροπής

διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων  του διαγωνισμού

«Προμήθεια Υγρών Καυσίμων του Δήμου Πύλης και των Νομικών του Προσώπων       

 

13.– Εγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ασφαλίστρων

οχημάτων του Δήμου(αριθμ. απόφ. 52/2020). 

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την έκριση έκδοσης εντάλματος

προπληρωμής για πληρωμή ασφαλίστρων οχημάτων του Δήμου

 

14.- Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2020 για τις Κοινότητες των

Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πύλης(αριθμ. απόφ. 53/2020).

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την σύσταση πάγιας προκαταβολής

οικονομικού έτους 2020 για τις Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πύλης

 

15.- Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου:

«Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών κτιρίων του Δήμου Πύλης» (αριθμ. απόφ. 54/2020).

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την  έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Εργασιών & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών κτιρίων του Δήμου

Πύλης»         

 

16.- Εγκριση ΣΑΥ ΦΑΥ εργου “Μεταφορά νερού από τη γέφυρα ως νερόμυλο στην

Τ.Κ.Πύλης» (αριθμ. απόφ. 55/2020).

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την  έγκριση ΣΑΥ ΦΑΥ εργου “Μεταφορά

νερού από τη γέφυρα ως νερόμυλο στην Τ.Κ.Πύλης        

 

17.-Εγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντιμετώπιση

ζημιών και αποκατάσταση υποδομών Δήμου Πύλης» (αριθμ. απόφ. 56/2020).

– Kατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την  έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντιμετώπιση ζημιών και αποκατάσταση υποδομών

Δήμου Πύλης         

 

18.- Eγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση-

αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων» (αριθμ. απόφ. 57/2020).

– Kατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση χορήγησης παράτασης

προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων».         

19.- Eγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις

οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πύλης» (αριθμ. απόφ.

58/2020).     

– Kατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την έγκριση χορήγησης παράτασης

προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και

γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πύλης»    

 

.20.– Eγκριση ειδικής διαταγής περικοπής αμοιβής αναδόχου λόγω μη ουσιωδών

ελαττωμάτων που εντοπίστηκαν από έλεγχο του ΕΣΠΕΛ στο έργο:«Αντικατάσταση δικτύου

ύδρευσης στο Τ.Δ.Νεραιδοχωρίου» (αριθμ. απόφ. 59/2020).   

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ειδικής διαταγής περικοπής

αμοιβής αναδόχου λόγω μη ουσιωδών ελαττωμάτων που εντοπίστηκαν από έλεγχο του

ΕΣΠΕΛ στο έργο:«Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ.Νεραιδοχωρίου»       

 

21.– Eγκριση απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών

Δράσεων(ΟΚΠΑΔ)Δήμου Πύλης. «Αγιος Βησσαρίων» σχετικά με: «Ψήφιση Απολογισμού

εσόδων-εξόδων Οικονομικού έτους 2019» (αριθμ. απόφ. 60/2020).

-Kατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόφασης του

Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων(ΟΚΠΑΔ)Δήμου Πύλης. «Αγιος

Βησσαρίων» σχετικά με: «Ψήφιση Απολογισμού εσόδων-εξόδων Οικονομικού έτους 2019»        

 

22.– Eγκριση απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών

Δράσεων(ΟΚΠΑΔ)Δήμου Πύλης «Αγιος Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση

προυπ/σμού ,οικ.έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(ΟΠΔ) έτους 2020 που

αφορά  τον Ο.Κ.Π.Α.Δ (αριθμ. απόφ. 61/2020). 

-Kατά πλειοψηφία Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την  έγκριση απόφασης του

Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων(ΟΚΠΑΔ)Δήμου Πύλης «Αγιος

Βησσαρίων» σχετικά με την τροποποίηση  προυπ/σμού ,οικ.έτους 2020 και Ολοκληρωμένου

Πλαισίου Δράσης(ΟΠΔ) έτους 2020 που αφορά  τον Ο.Κ.Π.Α.Δ.       

 

23.-Λήψη απόφασης περί:«Εγκρισης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου

Πλαισίου Δράσης έτους 2020 του Δήμου Πύλης και της ΔΕΥΑΠ Πύλης» (αριθμ. απόφ.

62/2020). 

-Kατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την λήψη απόφασης περί:«Εγκρισης

υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2020 του Δήμου

Πύλης και της ΔΕΥΑΠ Πύλης»    

 

24.- Eξειδίκευση πιστώσεων για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης. (αριθμ.

απόφ. 63/2020). 

-Kατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πιστώσεων για την

καταβολή οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης        

 

 

Πύλη, 26 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

  

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ