24 Φεβ 2024 16:04

«Αποφάσεις 2ης δια περιφοράς τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (19-02-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην από 19-2-2021 δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού οκτάμηνης χρονικής

διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και

συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού

της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον Προγραμματισμό

πρόσληψης προσωπικού οκτάμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση

κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την

αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19.

2.-Έγκριση Μελέτης-Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Μελέτης-Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

3.- Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του Δήμου Πύλης», στα πλαίσια Υποβολής πρότασης του Δήμου Πύλης στην αριθμ. πρωτ. 5784/01-09-2020 πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του Δήμου Πύλης», στα πλαίσια Υποβολής πρότασης του Δήμου Πύλης στην αριθμ. πρωτ. 5784/01-09-2020 πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.- Έγκριση Υποβολής πρότασης του Δήμου Πύλης στα πλαίσια της αριθμ. πρωτ. 5784/01-09-2020 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, για την πράξη με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του Δήμου Πύλης και δέσμευση κάλυψης του επιπλέον ποσού από ιδίους πόρους.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Υποβολής

πρότασης του Δήμου Πύλης στα πλαίσια της αριθμ. πρωτ. 5784/01-09-2020

πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, για την

πράξη με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του

Δήμου Πύλης και δέσμευση κάλυψης του επιπλέον ποσού από ιδίους πόρους.

5.- Τροποποίηση της αριθμ. 12/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με

ΘΕΜΑ: «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Πύλης με το Δίκτυο

Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για

την υλοποίηση της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη στην εκπόνηση μελετών του Δήμου

Πύλης» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής» , έγκριση νέας Προγραμματικής

Σύμβασης.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση

τροποποίησης της αριθμ. 12/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με

ΘΕΜΑ: «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Πύλης με το Δίκτυο

Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για

την υλοποίηση της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη στην εκπόνηση μελετών του Δήμου

Πύλης» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής» , έγκριση νέας Προγραμματικής Σύμβασης.

 

Πύλη 22 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ