23 Ιούν 2024 08:39

«Αποφάσεις 3ης δια περιφοράς τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (24-02-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην

από 24-2-2021 δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης γεφυροπλάστιγγας στην Κοινότητα Πύλης.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό των όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης γεφυροπλάστιγγας στην Κοινότητα Πύλης

2.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Γόμφων.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό των όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Γόμφων

3.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό των όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης

4.- Εγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρών στην Κοινότητα Μουριάς.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρών στην Κοινότητα Μουριάς

5.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρών στην Κοινότητα Μουριάς.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρών στην Κοινότητα Μουριάς

6.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρών στην Κοινότητα Μουριάς.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρών στην Κοινότητα Μουριάς

7.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρών στην Κοινότητα Πηγής.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρών στην Κοινότητα Πηγής

8.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρών στην Κοινότητα Λυγαριάς.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αγρών στην Κοινότητα Λυγαριάς

9.-Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης-εξέτασης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων με εκτιμώμενη αξία κάτω από 1.000.000,00 euro,χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2021.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης-εξέτασης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων με εκτιμώμενη αξία κάτω από 1.000.000,00 euro,χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2021

10.-Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2021.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2021

11.-Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων ετών 2021 – 2022.

-Κατά πλειοψηφία Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων ετών 2021 – 2022

12.-Εγκριση Πρακτικών Ι & ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του διαγωνισμού «Προμήθεια ενός καινούργιου

απορριμματοφόρου τύπου πρέσας στο Δήμο Πύλης».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών Ι & ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του διαγωνισμού «Προμήθεια ενός καινούργιου απορριμματοφόρου τύπου πρέσας στο Δήμο Πύλης».

13.-Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ) – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021».

-Κατά πλειοψηφία Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ) – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021».

14.-Έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

15.-Εγκριση διενέργειας-τρόπος υλοποίησης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση διενέργειας-τρόπος υλοποίησης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ».

16.- Εγκριση διενέργειας-τρόπος υλοποίησης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ»

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση διενέργειας-τρόπος υλοποίησης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ»

17.- Εγκριση της αριθμ.17/2020 μελέτης με τίτλο:«Εργα Αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων»- τευχών δημοπράτησης , Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. αυτής- καθορισμός όρων δημοπρασίας.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ.17/2020 μελέτης με τίτλο:«Εργα Αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων»- τευχών δημοπράτησης , Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. αυτής- καθορισμός όρων δημοπρασίας

18.-Εγκριση Μελέτης & ΦΑΥ-ΣΑΥ-Τευχών δημοπράτησης –Καθορισμός όρων διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , για την εκτέλεση του έργου-Αποκατάσταση Ζημιών των Οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Πύλης (Δ.Ε Πύλης και Δ.Ε Γόμφων ),σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Μελέτης & ΦΑΥ-ΣΑΥ-Τευχών δημοπράτησης –Καθορισμός όρων διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , για την εκτέλεση του έργου-Αποκατάσταση Ζημιών των Οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Πύλης (Δ.Ε Πύλης και Δ.Ε Γόμφων ),σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016.

19.-Εγκριση Μελέτης & ΦΑΥ-ΣΑΥ-Τευχών δημοπράτησης –Καθορισμός όρων διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,για την εκτέλεση του έργου-Αποκατάσταση Ζημιών των Οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Πύλης (Δ.Ε.Αιθήκων),σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Μελέτης & ΦΑΥ-ΣΑΥ-Τευχών δημοπράτησης –Καθορισμός όρων διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,για την εκτέλεση του έργου-Αποκατάσταση Ζημιών των Οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Πύλης (Δ.Ε.Αιθήκων),σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016.

20.-Εγκριση Μελέτης & ΦΑΥ-ΣΑΥ-Τευχών δημοπράτησης –Καθορισμός όρων διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την εκτέλεση του έργου-Αποκατάσταση Ζημιών των Οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Πύλης (Δ.Ε Πινδέων), σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016 .

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Μελέτης & ΦΑΥ-ΣΑΥ-Τευχών δημοπράτησης –Καθορισμός όρων διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την εκτέλεση του έργου-Αποκατάσταση Ζημιών των Οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου(Δ.Ε Πινδέων), σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016 .

21-Εγκριση Μελέτης & ΦΑΥ-ΣΑΥ-Τευχών δημοπράτησης –Καθορισμός όρων διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,για την εκτέλεση του έργου-Αποκατάσταση Ζημιών των Οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Πύλης (Δ.Ε Μυροφύλλου και Δ.Ε Νεραίδας),σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Μελέτης & ΦΑΥ-ΣΑΥ-Τευχών δημοπράτησης –Καθορισμός όρων διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την εκτέλεση του έργου-Αποκατάσταση Ζημιών των Οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Πύλης (Δ.Ε Μυροφύλλου και Δ.Ε Νεραίδας),σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016.

22.-Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης –Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης: «Βελτίωση υδροδότησης οικισμών του Δήμου Πύλης από τη Δ.Ε.Υ.Α.Π.».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης –Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης: «Βελτίωση υδροδότησης οικισμών του Δήμου Πύλης από τη Δ.Ε.Υ.Α.Π.».

23.-Εγκριση οριστικής μελέτης, διενέργειας, τρόπου υλοποίησης και σχεδίου τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αυτόματου συστήματος απομακρυσμένων μετρήσεων υδρομετρητών και ελέγχου διαρροών σε δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση οριστικής μελέτης, διενέργειας, τρόπου υλοποίησης και σχεδίου τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αυτόματου συστήματος απομακρυσμένων μετρήσεων υδρομετρητών και ελέγχου διαρροών σε δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης».

24.-Υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο Άξονα Προτεραιότητας : «Περιβάλλον» , στην Πρόσκληση AT01 , με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης» για την πράξη με τίτλο “Βελτίωση υδροδότησης οικισμών του Δήμου Πύλης από τη Δ.Ε.Υ.Α.Π.”

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο Άξονα Προτεραιότητας : «Περιβάλλον» , στην Πρόσκληση AT01 , με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης» για την πράξη με τίτλο “Βελτίωση υδροδότησης οικισμών του Δήμου Πύλης από τη Δ.Ε.Υ.Α.Π.”

25.-Εγκριση ΣΑΥ ΦΑΥ του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και δεξαμενής στην

Τ.Κ. Μεσοχώρας».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ΣΑΥ ΦΑΥ του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και δεξαμενής στην Τ.Κ. Μεσοχώρας».

26.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΠΗΓΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π.».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΠΗΓΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π.».

27.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας δικαιώματος απόληψης υλικών αμμοληψίας με τίμημα στην ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.»

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας δικαιώματος απόληψης υλικών αμμοληψίας με τίμημα στην ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.»

28. -Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου:«Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση 1ου ΑΠΕ του

έργου:«Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Παλαιομοναστήρου».

29.-Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου :«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΕΤΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ» .

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου :«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΕΤΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ» .

30.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση αποχετευτικού αγωγού ομβρίων στη Τ.Κ. Στουρναραίικα».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση αποχετευτικού αγωγού ομβρίων στη Τ.Κ. Στουρναραίικα».

31.- Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση κοιμητηρίων».

-Κατά πλειοψηφία Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση κοιμητηρίων».

32.- Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και βελτίωση υποδομών Δήμου Πύλης».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και βελτίωση υποδομών Δήμου Πύλης».

33.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Νεράιδας».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Νεράιδας».

34.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ανακατασκευή υδρομαστεύσεων στη Τ.Κ. Μεσοχώρας».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ανακατασκευή υδρομαστεύσεων στη Τ.Κ. Μεσοχώρας».

35.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση-Κατασκευή Τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε.Μυροφύλλου».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:«Συντήρηση-Κατασκευή Τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε.Μυροφύλλου».

36.-Τροποποίηση αρδευτικών τελών της Κοινότητας Αγ.Βησσαρίωνα.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την τροποποίηση αρδευτικών τελών της Κοινότητας Αγ.Βησσαρίωνα.

37.- Αποδοχή Α’ κατανομής ΚΑΠ 2021 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή Α’ κατανομής ΚΑΠ 2021 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων.

38.-Αποδοχή επιχορήγησης Δήμου Πύλης με ποσό 5.352,00 € για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αριθμ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β.’/2019) με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή επιχορήγησης Δήμου Πύλης με ποσό 5.352,00 € για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αριθμ. 33862/06-05-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ.Β.’/2019) με σκοπό την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές.

39.- Εγκριση προυπολογισμού οικ. έτους 2021 του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (ΟΚΠΑΔ)Δήμου Πύλης.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση προυπολογισμού οικ. έτους 2021 του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (ΟΚΠΑΔ)Δήμου Πύλης

40.-Kατάρτιση Ολοκληρωμένου Προγράμματος 2021,που αφορά τον ΟΚΠΑΔ Πύλης.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την κατάρτιση Ολοκληρωμένου Προγράμματος 2021,που αφορά τον ΟΚΠΑΔ Πύλης.

41.-Λήψη απόφασης περί:«Εγκρισης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021 του Δήμου Πύλης και της ΔΕΥΑΠ Πύλης.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021 του Δήμου Πύλης και της ΔΕΥΑΠ Πύλης.

42.-Εξειδίκευση πιστώσεων για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πιστώσεων για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης

43.- Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

 

Πύλη 5 Μαρτίου 2021

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ