02 Δεκ 2023 00:45

«Αποφάσεις 23ης δια περιφοράς τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (28-12-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην

από 28-12-2020 δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Αποδοχή « Έκτακτης επιχορήγησης προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή « Έκτακτης

επιχορήγησης προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που

προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19

 

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο:«Συντήρηση υποδομών

στις ΔΕ Γόμφων Πύλης και Πιαλείων»

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ

της επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο:«Συντήρηση υποδομών στις ΔΕ Γόμφων

Πύλης και Πιαλείων»

 

2.- Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Αιθήκων

-Κατά πλειοψηφία την Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Αιθήκων

 

3.- Εγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) οχήματος του Δήμου και απαλλαγή υπολόγου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) οχήματος του Δήμου και απαλλαγή υπολόγου.

 

4.- Αποδοχή «Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις»

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή «Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.»

 

5.- Αποδοχή «Eσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 7 η, 8 η, 9 η, 10η, 11η και 12η μηνιαία κατανομή έτους 2020.»

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή «Eσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 7 η, 8 η, 9 η, 10η, 11η και 12η μηνιαία κατανομή έτους 2020.»

 

6.- Αποδοχή «Συμπληρωματικής κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.»

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή «Συμπληρωματικής κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.»

 

7.- Αποδοχή «Εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν.2130/93.»

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή «Εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν.2130/93.»

 

8.- Αποδοχή «Εσόδων από το Τέλος Διαφήμισης –Κατηγορίας Δ΄ στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 § 6 α του Ν.2880/2001.»

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή «Εσόδων από το Τέλος Διαφήμισης –Κατηγορίας Δ΄ στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 § 6 α του Ν.2880/2001.»

 

9.- Διαγραφή προστίμου ΚΟΚ

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την διαγραφή προστίμου ΚΟΚ

 

10.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αναμόρφωση του

προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020

 

 

Πύλη 4 Ιανουαρίου 2021

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ