30 Σεπ 2023 00:29

«Αποφάσεις 21ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (30-08-2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην από

30-8-2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την μακροχρόνια εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Παλαιομοναστήρου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την μακροχρόνια εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Παλαιομοναστήρου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού.

2.-Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Βελτίωση υδροδότησης οικισμών Δήμου Πύλης».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης «Βελτίωση υδροδότησης οικισμών Δήμου Πύλης».

3.-Έγκριση επικαιροποιημένου σχεδίου τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αυτόματου συστήματος απομακρυσμένων μετρήσεων υδρομετρητών και ελέγχου διαρροών σε δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση επικαιροποιημένου σχεδίου τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία αυτόματου συστήματος απομακρυσμένων μετρήσεων υδρομετρητών και ελέγχου διαρροών σε δίκτυα της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης».

4.-Έγκριση οριστικής μελέτης, ΣΑΥ – ΦΑΥ και σχεδίου τευχών δημοπράτησης για το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δέσης».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση οριστικής μελέτης, ΣΑΥ – ΦΑΥ και σχεδίου τευχών δημοπράτησης για το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δέσης».

5.-Υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) στο Πρόγραμμα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», της Πρόσκλησης του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με Αναγνωριστικό 16850 και ΑΔΑ: ΨΥ5Μ4653Π8-ΠΚΖ για την πράξη με τίτλο «Βελτίωση υδροδότησης οικισμών Δήμου Πύλης» & Σύμφωνη γνώμη ότι ο Δήμος Πύλης αναλαμβάνει τα καθήκοντα υποβολής και διαχείρισης της πρότασης δυνάμει της Προγραμματικής Σύμβασης – Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης – Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή και κατάθεση του αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) στο Πρόγραμμα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», της Πρόσκλησης του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με Αναγνωριστικό 16850 και ΑΔΑ: ΨΥ5Μ4653Π8-ΠΚΖ για την πράξη με τίτλο «Βελτίωση υδροδότησης οικισμών Δήμου Πύλης» & Σύμφωνη γνώμη ότι ο Δήμος Πύλης αναλαμβάνει τα καθήκοντα υποβολής και διαχείρισης της πρότασης δυνάμει της Προγραμματικής Σύμβασης – Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης – Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή και κατάθεση του αιτήματος χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα.

6.-Έγκριση πρακτικού Ι του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων 2022».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικού Ι του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων 2022».

7.-Έγκριση πρακτικού Ι του έργου «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Γόμφων 2022»

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικού Ι του έργου «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Γόμφων 2022»

8.-Έγκριση πρακτικού Ι του έργου «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πιαλείων 2022».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικού Ι του έργου «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πιαλείων 2022».

9.-Έγκριση πρακτικού Ι του έργου «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πύλης 2022».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικού Ι του έργου «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πύλης 2022».

10.-Έγκριση πρακτικού Ι του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής και Λυγαριάς».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικού Ι του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής και Λυγαριάς».

11.-Έγκριση πρακτικού ΙΙ του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πύλης».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικού ΙΙ του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πύλης».

12.-Έγκριση πρακτικού 3 του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικού 3 του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ».

13.-Έγκριση πρακτικού Ι του έργου «ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΣΚΕΣΙ ΠΥΡΡΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΜΝΑΪΤΙΚΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικού Ι του έργου «ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΣΚΕΣΙ ΠΥΡΡΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΜΝΑΪΤΙΚΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».

14.-Έγκριση πρακτικού επιτροπής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Α του Ν.4412/2016 ως ισχύει, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις- συντηρήσεις οδών στη Δ.Ε. Αιθήκων του Δήμου Πύλης».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικού επιτροπής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Α του Ν.4412/2016 ως ισχύει, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις- συντηρήσεις οδών στη Δ.Ε. Αιθήκων του Δήμου Πύλης».

15.-Έγκριση πρακτικού επιτροπής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Α του Ν.4412/2016 ως ισχύει, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις- συντηρήσεις οδών στη Δ.Ε. Πινδέων του Δήμου Πύλης».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικού επιτροπής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 και 32Α του Ν.4412/2016 ως ισχύει, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις- συντηρήσεις οδών στη Δ.Ε. Πινδέων του Δήμου Πύλης».

16.-Έγκριση Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε Νεράιδας».

– Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε Νεράιδας».

17.-Έγκριση Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε Μυροφύλλου».

– Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε Μυροφύλλου».

18.-Έγκριση της αριθμ. 125/2022 απόφασης του Δημάρχου Πύλης σχετικά με τον ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου (Κατάθεση Έφεσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τρικάλων του Δήμου Πύλης κατά του Παναγιώτη Γελαδάρη και της υπ’ αριθμ. 6/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρικάλων – Παράσταση και συζήτηση με κατάθεση προτάσεων της επί της δικασίμου που θα οριστεί καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο στο Μον. Πρωτ. Τρικάλων).

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 125/2022 απόφασης του Δημάρχου Πύλης σχετικά με τον ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου (Κατάθεση Έφεσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τρικάλων του Δήμου Πύλης κατά του Παναγιώτη Γελαδάρη και της υπ’ αριθμ. 6/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Τρικάλων – Παράσταση και συζήτηση με κατάθεση προτάσεων της επί της δικασίμου που θα οριστεί καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο στο Μον. Πρωτ. Τρικάλων).

19.-Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου (Κλήση για συζήτηση αγωγής της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κατά Δήμου Πύλης κ.λ.π. για την δικάσιμο της 27-09-2022 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας).

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου (Κλήση για συζήτηση αγωγής της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κατά Δήμου Πύλης κ.λ.π. για την δικάσιμο της 27-09-2022 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας).

20.-Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου (Νομική στήριξη (υπεράσπιση) ενώπιον του Αστυνομικού Τμήματος Πύλης, σε ποινική υπόθεση με ελεγχόμενους σε διαδικασία προκαταρκτικής εξετάσεως, για την τέλεση των αδικημάτων: 1) Παράβασης καθήκοντος 259 ΠΚ, 2) Παρεμπόδιση αποτροπής κινδύνου 288 ΠΚ, 3) Υποβάθμιση περιβάλλοντος, τους 1) Κωνσταντίνο Μαράβα, Δήμαρχο Πύλης, 2) Κωνσταντίνο Ούτρα, Αντιδήμαρχο Πύλης, 3) Σωτήριο Χατζή, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Πύλης, μετά από καταγγελία – αναφορά της Ευαγγελίας Νικ. Μπράμη, κατοίκου Κοινότητας Παλαιομοναστήρου Δήμου Πύλης).

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον Ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου (Νομική στήριξη (υπεράσπιση) ενώπιον του Αστυνομικού Τμήματος Πύλης, σε ποινική υπόθεση με ελεγχόμενους σε διαδικασία προκαταρκτικής εξετάσεως, για την τέλεση των αδικημάτων: 1) Παράβασης καθήκοντος 259 ΠΚ, 2) Παρεμπόδιση αποτροπής κινδύνου 288 ΠΚ, 3) Υποβάθμιση περιβάλλοντος, τους 1) Κωνσταντίνο Μαράβα, Δήμαρχο Πύλης, 2) Κωνσταντίνο Ούτρα, Αντιδήμαρχο Πύλης, 3) Σωτήριο Χατζή, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Πύλης, μετά από καταγγελία – αναφορά της Ευαγγελίας Νικ. Μπράμη, κατοίκου Κοινότητας Παλαιομοναστήρου Δήμου Πύλης).

21.-Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου (Νομική στήριξη (υπεράσπιση) ενώπιον του Αστυνομικού Τμήματος Πύλης, σε ποινική υπόθεση (θανατηφόρο εργατικό ατύχημα) με ελεγχόμενους κατά την αυτόφωρη διαδικασία για την διερεύνηση τέλεσης ποινικών αδικημάτων τους: 1) Χρήστο Ζιάκα, Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πύλης και 2) Θωμά Κακκάβα, υπάλληλο – χειριστή μηχανημάτων του Δήμου Πύλης, μετά από θανατηφόρο εργατικό ατύχημα που συνέβη στην Παλαιοκαρυά του Δήμου Πύλης).

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον οισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου (Νομική στήριξη (υπεράσπιση) ενώπιον του Αστυνομικού Τμήματος Πύλης, σε ποινική υπόθεση (θανατηφόρο εργατικό ατύχημα) με ελεγχόμενους κατά την αυτόφωρη διαδικασία για την διερεύνηση τέλεσης ποινικών αδικημάτων τους: 1) Χρήστο Ζιάκα, Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πύλης και 2) Θωμά Κακκάβα, υπάλληλο – χειριστή μηχανημάτων του Δήμου Πύλης, μετά από θανατηφόρο εργατικό ατύχημα που συνέβη στην Παλαιοκαρυά του Δήμου Πύλης).

22.-Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου (Υπ’ αριθμ. πρωτ. 3248/31-03-2022 έγγραφο του Δήμου Πύλης σχετικά με την συζήτηση της υπ’ αριθμ. 22/22 κλήσης ματαιωθείσας συζήτησης της υπ’ αριθμ. 35/2020 Έφεσης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων, του Βασιλείου Ζορμπά του Δημητρίου κατά του Δήμου Πύλης και κατά της υπ’ αριθμ. 96/2018 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Τρικάλων με κατάθεση προτάσεων κατά την δικάσιμο 21/9/2022 καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο).

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου (Υπ’ αριθμ. πρωτ. 3248/31-03-2022 έγγραφο του Δήμου Πύλης σχετικά με την συζήτηση της υπ’ αριθμ. 22/22 κλήσης ματαιωθείσας συζήτησης της υπ’ αριθμ. 35/2020 Έφεσης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων, του Βασιλείου Ζορμπά του Δημητρίου κατά του Δήμου Πύλης και κατά της υπ’ αριθμ. 96/2018 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Τρικάλων με κατάθεση προτάσεων κατά την δικάσιμο 21/9/2022 καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο).

23.-Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου (Υπ’ αριθμ. πρωτ. 3249/31-03-2022 έγγραφο του Δήμου Πύλης σχετικά με την συζήτηση της υπ’ αριθμ. 23/22 κλήσης ματαιωθείσας συζήτησης της υπ’ αριθμ. 36/2020 Έφεσης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων, του Βασιλείου Ζορμπά του Δημητρίου κατά του Δήμου Πύλης και κατά της υπ’ αριθμ. 97/2018 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Τρικάλων με κατάθεση προτάσεων κατά την δικάσιμο 21/9/2022 καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο).

–Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου (Υπ’ αριθμ. πρωτ. 3249/31-03-2022 έγγραφο του Δήμου Πύλης σχετικά με την συζήτηση της υπ’ αριθμ. 23/22 κλήσης ματαιωθείσας συζήτησης της υπ’ αριθμ. 36/2020 Έφεσης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων, του Βασιλείου Ζορμπά του Δημητρίου κατά του Δήμου Πύλης και κατά της υπ’ αριθμ. 97/2018 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Τρικάλων με κατάθεση προτάσεων κατά την δικάσιμο 21/9/2022 καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο).

24.-Υπαγωγή στο πρόγραμμα της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την υπαγωγή στο πρόγραμμα της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα.

25.-Υπαγωγή στο πρόγραμμα της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την υπαγωγή στο πρόγραμμα της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα.

26.-Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2022.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2022.

27.-Έγκριση δικαιολογητικών δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Πύλης.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση δικαιολογητικών δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Πύλης.

28.-Έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή ασφαλίστρων οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπόλογου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή ασφαλίστρων οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπόλογου .

29.-Ορισμός υπόλογου έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης.

– Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό υπόλογου έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης

30.-Ορισμός υπόλογου έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ) Δήμου Πύλης.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον Ορισμό υπόλογου έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ) Δήμου Πύλης.

31.-Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2022, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (4η, 5η και 6η μηνιαία Κατανομή έτους 2022) – Β΄ κατανομή ΣΑΤΑ 2022.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2022, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (4η, 5η και 6η μηνιαία κατανομή έτους 2022) – Β΄ κατανομή ΣΑΤΑ 2022.

32.-Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2022, για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2022, για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

33.-Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης του Δήμου Πύλης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμό για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης του Δήμου Πύλης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμό για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις».

34.-Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Πύλης στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Η Τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Πύλης στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Η Τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού».

35.-Εξειδίκευση πίστωσης για παροχή χρηματικής επιχορήγησης σε Αθλητικούς Συλλόγους

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφόσισε την εξειδίκευση πίστωσης για παροχή χρηματικής επιχορήγησης σε Αθλητικούς Συλλόγους

36.-Έγκριση απαλλαγής προσαυξήσεων από οφειλέτη του Δήμου, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφόσισε την έγκριση απαλλαγής προσαυξήσεων από οφειλέτη του Δήμου, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης.

37.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφόσισε την αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2022.

 

Πύλη 8-9-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ