26 Σεπ 2023 04:31

«Αποφάσεις 20ης δια περιφοράς τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (15-12-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην

από 15-12-2020 δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην

Κοινότητα Μουριάς

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων δημοπρασίας

εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Μουριάς

 

2.-Τροποποίηση της αριθμ. 2/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά

με καθορισμό όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην

Κοινότητα Μουριάς

 -Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την τροποποίηση της αριθμ. 2/2020

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό όρων δημοπρασίας

εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Μουριάς

 

3.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην

Κοινότητα Πηγής

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  τον καθορισμό όρων δημοπρασίας

εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής

 

4.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην

Κοινότητα Λυγαριάς

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  τον καθορισμό όρων δημοπρασίας

εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Λυγαριάς

 

5.- Εγκριση των δικαιολογητικών δαπανών πάγιας προκαταβολής των Προέδρων

 των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση των

δικαιολογητικών δαπανών πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών

Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.

 

6.-Εκδοση εντάλματος προπληρωμής στον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Πύλης, Τίγκα Βησσαρίων, για πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτου (ΚΤΕΟ) Δήμου Πύλης

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την έκδοση εντάλματος

προπληρωμής στον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Πύλης, Τίγκα Βησσαρίων, για πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτου (ΚΤΕΟ) Δήμου Πύλης

 

7.-Σύσταση επιτροπής διεξαγωγής δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την σύσταση επιτροπής διεξαγωγής δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»

 

8.-Υποβολή πρότασης (αιτήματος) για ένταξη της πράξης: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», στην  Πρόσκληση ΑΤ05 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την υποβολή πρότασης (αιτήματος) για ένταξη της πράξης: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ», στην  Πρόσκληση ΑΤ05 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

 

9.-Έγκριση μελέτης,  σχεδίου τευχών  δημοπράτησης,Σ.Α.Υ.και Φ.Α.Υ.της πράξης: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την έγκριση μελέτης,  σχεδίου τευχών  δημοπράτησης,Σ.Α.Υ.και Φ.Α.Υ.της πράξης: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

 

10.-Έγκριση της αριθμ.12/2016 επικαιροποιημένης μελέτης του έργου:«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΥΡΙΑΣ»,προϋπολογισμού  690.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ), του σχεδίου τευχών  δημοπράτησης , Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. αυτής.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την έγκριση της αριθμ.12/2016 επικαιροποιημένης μελέτης του έργου:«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΥΡΙΑΣ»,προϋπολογισμού  690.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ), του σχεδίου τευχών  δημοπράτησης , Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. αυτής.

 

11.-Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης –Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΥΡΙΑΣ».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης –Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΥΡΙΑΣ».

 

12.-Έγκριση της  αριθμ.13/2018, επικαιροποιημένης Μελέτης με τίτλο : «ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ & ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τ.Κ. ΡΟΠΩΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»,προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ: 450.000,00€, του σχεδίου τευχών  δημοπράτησης , Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. αυτής.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την έγκριση της  αριθμ.13/2018, επικαιροποιημένης Μελέτης με τίτλο : «ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ & ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τ.Κ. ΡΟΠΩΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»,προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ: 450.000,00€, του σχεδίου τευχών  δημοπράτησης , Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. αυτής.

 

13.-Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης –Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ & ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τ.Κ. ΡΟΠΩΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης –Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ & ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τ.Κ. ΡΟΠΩΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»

 

 

14.- Εγκριση Μελέτης & ΦΑΥ-ΣΑΥ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την έγκριση Μελέτης & ΦΑΥ-ΣΑΥ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»

 

15.-Εγκριση Τευχών δημοπράτησης –Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ»

 -Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την έγκριση Τευχών δημοπράτησης –Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ»

 

16.-Εγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου : “ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ¨ΒΡΥΣΗ ΛΟΥΤΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΙΑΛΕΙΑΣ”

 -Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου : “ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ¨ΒΡΥΣΗ ΛΟΥΤΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΙΑΛΕΙΑΣ”

 

17.- Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»  

-Κατά πλειοψηφία αποφάσισε  την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»  

 

18.- Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».            

            

19.- Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».  

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».    

         

20.-Εγκριση  2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΟΠΩΤΟΥ».   

– Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την έγκριση  2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΟΠΩΤΟΥ».   

 

21.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΡΠ ΣΤΟ Τ.Δ. ΒΡΟΝΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» 

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΡΠ ΣΤΟ Τ.Δ. ΒΡΟΝΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» 

 

22.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΩΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΠΥΛΗΣ  

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΩΣ ΝΕΡΟΜΥΛΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΠΥΛΗΣ  

 

23.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»

Κατά πλειοψηφία  η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»

 

24.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»

 

25.- Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»

– Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ»

 

26.-Εγκριση Πρωτοκόλλου  Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

– Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την έγκριση Πρωτοκόλλου  Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

 

 

27.- Απαλλαγή χρέωσης τελών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην υπαίθρια αγορά της Ελάτης

 

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την απαλλαγή χρέωσης τελών

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην υπαίθρια αγορά της Ελάτης

 

28.-Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη 2020, των πληττόμενων επιχειρήσεων του Δήμου,λόγω

της πανδημίας COVID-19

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη 2020, των πληττόμενων επιχειρήσεων του Δήμου,λόγω της πανδημίας COVID-19

 

29.- Αποδοχή Δ’ κατανομής ΚΑΠ 2020 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων

 

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την αποδοχή Δ’ κατανομής ΚΑΠ 2020 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων

 

 

30.-Διαγραφή οφειλών από οφειλέτες του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθείσες

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την Διαγραφή οφειλών από οφειλέτες του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθείσες

 

Πύλη 18 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

 

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ