29 Σεπ 2023 23:47

«Αποφάσεις 1ης δια περιφοράς τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (27-01-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην

από 27-1-2021 δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας μακροχρόνιας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην

Κοινότητα Βαθυρεύματος για εγκατάσταση μικρού υδροηλεκτρικού έργου.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών

δημοπρασίας μακροχρόνιας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα

Βαθυρεύματος για εγκατάσταση μικρού υδροηλεκτρικού έργου.

2.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην

Κοινότητα Νέας Πεύκης.

-Ομόφωνα η Οικονομική αποφάσισε Επιτροπή την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας

εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Νέας Πεύκης.

3.-Εγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην

Κοινότητα Αγ.Βησσαρίωνα.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής

δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Αγ.Βησσαρίωνα.

4.- Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών, Παραλαβής και Ελέγχου

της Ποιότητας των Υλικών, Χαρακτηρισμού Εδαφών και Παραλαβής Φυσικού

Εδάφους, Κυβισμού Αυτοκινήτων και Καθορισμού της Μέσης Απόστασης Μεταφοράς

όλων των έργων του Δήμου για το 2021.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την συγκρότηση Επιτροπής

Παραλαβής Αφανών Εργασιών, Παραλαβής και Ελέγχου της Ποιότητας των Υλικών,

Χαρακτηρισμού Εδαφών και Παραλαβής Φυσικού Εδάφους, Κυβισμού Αυτοκινήτων

και Καθορισμού της Μέσης Απόστασης Μεταφοράς όλων των έργων του Δήμου για το

2021

5.- Συγκρότηση επιτροπών:

α) παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και β)παραλαβής υπηρεσιών

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την συγκρότηση επιτροπών:

α) παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και β)παραλαβής υπηρεσιών

6.-Έγκριση διέλευσης υπόγειου αγωγού σε δημοτική έκταση στην Κοινότητα Βαθυρρεύματος

στην εταιρεία ΚΟΡΥΦΗ Κ2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση διέλευσης

υπόγειου αγωγού σε δημοτική έκταση στην Κοινότητα Βαθυρρεύματος στην εταιρεία

ΚΟΡΥΦΗ Κ2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»

7.-Αποδοχή της ένταξης της πράξης : «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων του Δήμου Πύλης», στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Πρόσκλησης V.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή της ένταξης της

πράξης : «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων

για την αναβάθμιση των στάσεων του Δήμου Πύλης», στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

ΙΙ», Πρόσκλησης V.

8.-Αποδοχή της ένταξης της πράξης : « Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πύλης » με συνολική χρηματοδότηση 194.340,66€.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή της ένταξης της πράξης : « Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πύλης » με συνολική χρηματοδότηση 194.340,66€.

9.-Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο: «Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στη Τ.Κ. Φήκης» προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ στο Μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων», Δράση 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», Υποδράση 19.2.4.2 «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία κ.λ.π.)», του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο: «Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στη Τ.Κ. Φήκης» προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ στο Μέτρο 19: «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων», Δράση 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», Υποδράση 19.2.4.2 «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία κ.λ.π.)», του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020».

10.-Αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής και Λυγαριάς» προϋπολογισμού 270.000,00 ευρώ με Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011248248, στην Υποδράση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)», της Δράσης 19.2.4 «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων», του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020 .

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή της ένταξης της πράξης με τίτλο «Πλακόστρωση πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής και Λυγαριάς» προϋπολογισμού 270.000,00 ευρώ με Κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011248248, στην Υποδράση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)», της Δράσης 19.2.4 «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων», του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020 .

11.- Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης:΄΄ ΒΕΛΤΙΩΣΗ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ) – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021’’ χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2β του Ν.4412/2016, για τα έτος 2021, προϋπολογισμού 37.000,00 με Φ.Π.Α»

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της σύμβασης:΄΄ ΒΕΛΤΙΩΣΗ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ) – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021’’ χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2β του Ν.4412/2016, για τα έτος 2021, προϋπολογισμού 37.000,00 με Φ.Π.Α»

12.- Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Πύλης με το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την υλοποίηση της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη στην εκπόνηση μελετών του Δήμου Πύλης» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Πύλης με το Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία με Δ.Τ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την υλοποίηση της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη στην εκπόνηση μελετών του Δήμου Πύλης» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής

13.-Εγκριση Μελέτης & ΦΑΥ-ΣΑΥ-Τευχών δημοπράτησης –Καθορισμός όρων

δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου:« Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2021»

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Μελέτης & ΦΑΥ-

ΣΑΥ-Τευχών δημοπράτησης –Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του

έργου:« Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2021»

14.-Εγκριση Μελέτης & ΦΑΥ-ΣΑΥ-Τευχών δημοπράτησης –Καθορισμός όρων

δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου:« Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων 2021»

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Μελέτης & ΦΑΥ-

ΣΑΥ-Τευχών δημοπράτησης –Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του

έργου:« Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων 2021»

15.-Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:

«ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑ ΠΥΛΗΣ ΕΡΓΟΥ Ε.Ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΡΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΥΛΗΣ ΕΩΣ

ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρωτοκόλλου

Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΥΑ

ΠΥΛΗΣ ΕΡΓΟΥ Ε.Ο ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΥΛΗΣ ΕΩΣ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ

16.- Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΌ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ ΩΣ

ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟ ΛΥΓΑΡΙΑΣ»

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρωτοκόλλου

Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ

ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΌ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ ΩΣ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟ ΛΥΓΑΡΙΑΣ»

17.- Εγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου: «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας»

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ΣΑΥ και ΦΑΥ

του έργου: «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας»

18.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

ΧΕΙΜΑΡΡΩΔΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΔΟΥ) ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ»

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση

χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

ΧΕΙΜΑΡΡΩΔΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΔΟΥ) ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ»

19.- Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε. Γόμφων & Πύλης

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις στις Δ.Ε. Γόμφων & Πύλης

20.- Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«Αντιμετώπιση ζημιών και βελτίωση υποδομών»

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«Αντιμετώπιση ζημιών και βελτίωση υποδομών»

21.-Αποδοχή χρηματοδότησης για τη λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων

συντροφιάς και για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης του.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης για τη

λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση

ενεργειών διαχείρισης του.

22.-Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την υπηρεσία «Εκπόνηση

Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Πύλης».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης από το

Πράσινο Ταμείο για την υπηρεσία «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών

Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Πύλης».

23.- Kατάρτιση Ολοκληρωμένου Προγράμματος 2021,που αφορά την Δημοτική Επιχείρηση

Υδρευσης-Αποχέτευσης Πύλης(ΔΕΥΑΠ).

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την κατάρτιση Ολοκληρωμένου

Προγράμματος 2021,που αφορά την Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης-Αποχέτευσης Πύλης(ΔΕΥΑΠ).

24.- Διόρθωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021 του Δήμου Πύλης.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την διόρθωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021 του Δήμου Πύλης.

25.- Εγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου 2020 Δήμου Πύλης.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ’ τριμήνου 2020 Δήμου Πύλης.

26.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021

 

 

Πύλη  Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ