24 Φεβ 2024 09:08

«Αποφάσεις 19ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (19-07-2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην 19η/19-07-2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Καθορισμός όρων μακροχρόνιας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Παλαιομοναστήρου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων μακροχρόνιας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Παλαιομοναστήρου για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού».

(Αριθμ. απόφασης 260/2022)

2.- Ανάκληση της αριθμ.188 /2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του έργου: «ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΣΚΕΣΙ ΠΥΡΡΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΜΝΑΪΤΙΚΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την ανάκληση της αριθμ.188 /2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του έργου: «ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΣΚΕΣΙ ΠΥΡΡΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΜΝΑΪΤΙΚΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».

(Αριθμ. απόφασης 261/2022)

3.- Έγκριση Πρακτικού Ι του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πύλης».

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού Ι του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πύλης».

(Αριθμ. απόφασης 262/2022)

4.- Έγκριση Πρακτικού Ι του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 2022».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού Ι του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 2022».

(Αριθμ. απόφασης 263/2022)

5.- Έγκριση Πρακτικού ΙΙ του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙΙ του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

(Αριθμ. απόφασης 264/2022)

6.- Έγκριση Πρακτικού ΙΙ του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙΙ του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

(Αριθμ. απόφασης 265/2022)

7.- Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ».

(Αριθμ. απόφασης 266/2022)

8.- Έγκριση ΣΑΥ ΦΑΥ του έργου: «Αισθητική αναβάθμιση εισόδου Ελάτης και ανάδειξη θέσεων Ελάτης Δήμου Αιθήκων».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ΣΑΥ ΦΑΥ του έργου: «Αισθητική αναβάθμιση εισόδου Ελάτης και ανάδειξη θέσεων Ελάτης Δήμου Αιθήκων».

(Αριθμ. απόφασης 267/2022)

9.- Αποδοχή της υπ.αριθμ. Ασφ.Μ174/2022 αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων των ΑΛΕΞΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κ.λ.π. στο Μονομελές Πρωτοδικείο Τρικάλων κατά του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή της υπ.αριθμ. Ασφ.Μ174/2022 αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων των ΑΛΕΞΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κ.λ.π. στο Μονομελές Πρωτοδικείο Τρικάλων κατά του Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 268/2022)

10.- Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών Μονάδων του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών Μονάδων του Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 269/2022)

11.- Ορισμός υπολόγου έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή Ασφαλίστρων οχημάτων του Δήμου.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό υπολόγου έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή Ασφαλίστρων οχημάτων του Δήμου.

(Αριθμ. απόφασης 270/2022)

12.- Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

(Αριθμ. απόφασης 271/2022)

13.- Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Β’ τριμήνου 2022 Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Β’ τριμήνου 2022 Δήμου Πύλης.

(Αριθμ. απόφασης 272/2022)

14.- Έγκριση της αριθμ. 15/2022 απόφασης του ΟΚΠΑΔ σχετικά με τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικ. έτους 2022.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 15/2022 απόφασης του ΟΚΠΑΔ σχετικά με τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικ. έτους 2022.

(Αριθμ. απόφασης 273/2022)

 

Πύλη, 20 – 07 – 2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ