29 Σεπ 2023 19:09

«Αποφάσεις 19ης δια περιφοράς τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (01-12-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στηναπό 1-12-2020 δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης ανοικτής πόλης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Πινδέων.

-Ομόφωνα η Οικονομική  Επιτροπή αποφάσισε την οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης ανοικτής πόλης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Πινδέων.

 

2.-Εγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 3ου ΠΚΤΜΝΕ και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου : «Κατασκευή Προπονητικού Κέντρου στη θέση Κόρπ στο Τ.Δ. Βροντερού του Δήμου Πύλης»

-Ομόφωνα η Οικονομική  Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 3ου ΠΚΤΜΝΕ και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου : «Κατασκευή Προπονητικού Κέντρου στη θέση Κόρπ στο Τ.Δ. Βροντερού του Δήμου Πύλης»

 

3.- Εγκριση των δικαιολογητικών δαπανών πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.

-Κατά πλειοψηφία η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση των δικαιολογητικών δαπανών πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.

 

4.-Εκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Πύλης, Κολοκύθα

Ευάγγελο για πληρωμή Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Δήμου έτους 2021.

-Ομόφωνα η Οικονομική  Επιτροπή αποφάσισε την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Πύλης, Κολοκύθα Ευάγγελο για πληρωμή Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Δήμου έτους 2021.

 

5.-Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την

χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Πύλης», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»

-Ομόφωνα η Οικονομική  Επιτροπή αποφάσισε την υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Πύλης», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»

 

6.-Παράταση λειτουργίας του υποέργου»Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης»της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης»με κωδικό ΟΠΣ(ΜΙΣ)5002862και αύξηση του προυπολογισμού του

-Ομόφωνα η Οικονομική  Επιτροπή αποφάσισε την παράταση λειτουργίας του υποέργου»Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης»της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης»με κωδικό ΟΠΣ(ΜΙΣ)5002862και αύξηση του προυπολογισμού του.

7.- Ανοιγμα λογαριασμού στην Συνεταιριστική Τράπεζα ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στην  Πύλη

-Ομόφωνα η Οικονομική  Επιτροπή αποφάσισε το άνοιγμα λογαριασμού στην

Συνεταιριστική Τράπεζα ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στην  Πύλη

8.-Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών Μονάδων του Δήμου Πύλης.

-Ομόφωνα η Οικονομική  Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με

σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών Μονάδων του Δήμου Πύλης

9.-Αποδοχή «Έκτακτης επιχορήγησης των Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 50.000.000,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.»

-Ομόφωνα η Οικονομική  Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή «Έκτακτης επιχορήγησης των Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 50.000.000,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.»

 

10.-Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης  από την ΠΕΔ Θεσσαλίας για διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

-Ομόφωνα η Οικονομική  Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης  από την ΠΕΔ Θεσσαλίας για διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

 

11.-Εξειδίκευση πίστωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

-Κατά πλειοψηφία η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων,

 

12.- Τροποποίηση προυπολογισμού ΟΚΠΑΔ

-Κατά πλειοψηφία η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την τροποποίηση προυπολογισμού του ΟΚΠΑΔ

13.- Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020

-Κατά πλειοψηφία η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2020

 

 

 

Πύλη 4 Δεκεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ