17 Απρ 2024 00:09

«Αποφάσεις 17ης δια περιφοράς Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (27-07-2021)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην από 27-7-2021 δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.- Έγκριση Πρακτικών δεύτερης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής του Δήμου Πύλης.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δεύτερης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής του Δήμου Πύλης.

 

2.– Έγκριση της αριθμ. 58/2021 απόφασης Δημάρχου σχετικά με απευθείας ανάθεση με την διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης της παροχής υπηρεσίας: «Αποκατάσταση τοιχίου στην Κοινότητα Γαρδικίου ΔΕ Αιθήκων Δήμου Πύλης».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 58/2021 απόφασης Δημάρχου σχετικά με απευθείας ανάθεση με την διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης της παροχής υπηρεσίας: «Αποκατάσταση τοιχίου στην Κοινότητα Γαρδικίου ΔΕ Αιθήκων Δήμου Πύλης».

 

3.- Έγκριση του Πρακτικού ΙΙI της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του διαγωνισμού «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων του Δήμου Πύλης και των Νομικών του Προσώπων».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του Πρακτικού ΙΙI της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του διαγωνισμού «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων του Δήμου Πύλης και των Νομικών του Προσώπων».

 

4.- Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ».

 

5.– Έγκριση Πρακτικού ΙΙ του συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙΙ του συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021».

 

6.- Έγκριση Πρακτικού ΙΙ του συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙΙ του συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021».

 

7.- Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

 

8.- Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΡΠ ΣΤΟ Τ.Δ. ΒΡΟΝΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΡΠ ΣΤΟ Τ.Δ. ΒΡΟΝΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

 

9.-    Έγκριση 2ου Α.Π.Ε & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου : «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση 2ου Α.Π.Ε & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου : «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

 

10.- Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ».

 

11.– Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:    «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:    «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

 

12.- Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ».

 

13.- Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΕΛΑΤΗΣ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ».

 

14.- Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ ΝΕΡΑΙΔΟΧΩΡΙΟΥ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ ΝΕΡΑΙΔΟΧΩΡΙΟΥ».

 

15.- Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

 

16.– Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

 

17.- Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

 

18.- Έγκριση των δικαιολογητικών δαπανών της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση των δικαιολογητικών δαπανών της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.

 

19.- Αποδοχή κατανομής πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (4η, 5η και 6η μηνιαία κατανομή).

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή κατανομής πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (4η, 5η και 6η μηνιαία κατανομή).

 

20.- Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 2021 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Πύλης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 2021 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

 

21.- Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

 

22.- Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Β’ τριμήνου 2021 Δήμου Πύλης.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων Β’ τριμήνου 2021 Δήμου Πύλης.

 

23.– Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική αποφάσισε την αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2021.

 

 

Πύλη 28-7-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ