22 Σεπ 2023 11:57

«Αποφάσεις 17ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (05-07-2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην από

5-7-2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.-Εγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου:

«ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Κ.ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΛΥΓΑΡΙΑΣ».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου:«ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

Τ.Κ.ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΛΥΓΑΡΙΑΣ».

 

2.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (σκοπευτήριο)στην Κοινότητα Παραποτάμου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (σκοπευτήριο)στην Κοινότητα Παραποτάμου.

 

3.-Εγκριση  Πρακτικού ΙΙΙ  της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του διαγωνισμού: «Προμήθεια και τοποθέτησηεξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του Δήμου Πύλης».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση  Πρακτικού ΙΙΙ  της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του διαγωνισμού: «Προμήθεια και τοποθέτησηεξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του Δήμου Πύλης».

 

4.-Εγκριση  Πρακτικού V  της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του διαγωνισμού: ««Προμήθεια Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Πύλης».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση  Πρακτικού V  της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του διαγωνισμού: ««Προμήθεια Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Πύλης».

 

5.-Εγκριση τευχών δημοπράτησης – Καθορισμός όρων διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις-συντηρήσεις οδών στη Δ.Ε.Αιθήκων του Δήμου Πύλης», σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τευχών δημοπράτησης – Καθορισμός όρων διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις-συντηρήσεις οδών στη Δ.Ε.Αιθήκων του Δήμου Πύλης», σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016.

 

6.-Εγκριση τευχών δημοπράτησης – Καθορισμός όρων διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις-συντηρήσεις οδών στη Δ.Ε.Πινδέων του Δήμου Πύλης», σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε  την έγκριση τευχών δημοπράτησης – Καθορισμός όρων διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις-συντηρήσεις οδών στη Δ.Ε.Πινδέων του Δήμου Πύλης», σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2γ & 32Α του Ν. 4412/2016.

 

7.-Εγκριση Πρακτικού ΙI του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ»

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙI του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ»

 

8.- Εγκριση Πρακτικού ΙI του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ»

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙI του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ»

 

9.-Εγκριση  ΣΑΥ ΦΑΥ  του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ΣΑΥ ΦΑΥ  του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Πύλης».

 

10.- Έγκριση ΣΑΥ – ΦΑΥ του έργου: «Κατασκευή υποδομών για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ΣΑΥ ΦΑΥ  του έργου: «Κατασκευή υποδομών για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Πύλης».

 

       11.-Έγκριση ΣΑΥ – ΦΑΥ του έργου: «Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ.Φήκης».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ΣΑΥ ΦΑΥ  του έργου: «Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ.Φήκης».

 

       12.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΔΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΔΟΥ) ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΩΔΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΔΟΥ) ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ».

 

13.-Ορισμός υπολόγου έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου του Δήμου έτους 2022.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό υπολόγου έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου του Δήμου έτους 2022.

 

14.– Εγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

 

15.- Άμεση πρόσληψη πέντε(5) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου,2/μηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Πύλης.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την άμεση πρόσληψη πέντε(5) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου,2/μηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Πύλης.

16.-Παράταση ισχύος σύμβασης προσωπικού που προσλήφθηκε στα πλαίσια υπαγωγής στο πρόγραμμα της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την παράταση ισχύος σύμβασης προσωπικού που προσλήφθηκε στα πλαίσια υπαγωγής στο πρόγραμμα της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα

 

17.-Εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος.

 

18.- Αποδοχή «Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από  διαταγές

πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή «Επιχορήγηση Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από  διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις».

 

19.-Αποδοχή χρηματοδότησης για την ενίσχυση της ρευστότητας και την κάλυψη

λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών , λόγω της επιβάρυνσης των

προϋπολογισμών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης για την ενίσχυση της ρευστότητας και την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους

 

20.-A΄κατανομή ΣΑΤΑ 2022.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την A΄κατανομή ΣΑΤΑ 2022.

 

21.– Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2022.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2022.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και ΔΕΥΑΠ για παραχώρηση χρήσης μηχανήματος έργου

Πύλη 12-7-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ