19 Ιούν 2024 00:43

«Αποφάσεις 12ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (05-08-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 12/5-8-2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου(κατάστημα)στην

Κοινότητα Αγ.Νικολάου  (αριθμ. απόφ. 181/2020).   

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών  δημοπρασίας

εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου(κατάστημα)στην Κοινότητα Αγ.Νικολάου    

 

2.-Εγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου(δημοτικός

ξενώνας)στην Κοινότητα Παχτουρίου  (αριθμ. απόφ. 182/2020).     

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών  δημοπρασίας

εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (δημοτικός ξενώνας)στην Κοινότητα Παχτουρίου

   

3.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Νέα

Πύλη  (αριθμ. απόφ. 183/2020). 

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων δημοπρασίας

εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Νέα Πύλη  

 

4.- Σύσταση επιτροπής διεξαγωγής δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ηλεκτρονικού

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΥΠΟΔΟMΩΝ στις ΔΕ ΓΟΜΦΩΝ,ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΑΛΕΙΩΝ»(αριθμ. απόφ. 184/2020).  

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την σύσταση επιτροπής διεξαγωγής

δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την

ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟMΩΝ στις ΔΕ

ΓΟΜΦΩΝ,ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΑΛΕΙΩΝ»

 

5.-Εγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας,για την υλοποίηση μελετών:

-Μελέτη Δασοτεχνικής Διευθέτησης  

-Περιβαλλοντική Μελέτη του Κλάδου «Κοπάνες»-Τ.Κ.Στουρναραίικων του Δ.Πύλης  (αριθμ.

απόφ. 185/2020).  

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση σχεδίου Προγραμματικής

Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς

Ελλάδας,για την υλοποίηση μελετών:

-Μελέτη Δασοτεχνικής Διευθέτησης  

-Περιβαλλοντική Μελέτη του Κλάδου «Κοπάνες»-Τ.Κ.Στουρναραίικων του Δ.Πύλης  

         

6.-Εγκριση Πρακτικoύ ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την μελέτη:«Διαχειριστική Μελέτη

Διακατεχόμενου Δάσους Ροπωτού Τ.Κ.Ροπωτού Δήμου Πύλης»  (αριθμ. απόφ. 186/2020).

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικoύ ΙΙΙ της Επιτροπής

Διαγωνισμού για την μελέτη:«Διαχειριστική Μελέτη Διακατεχόμενου Δάσους Ροπωτού

Τ.Κ.Ροπωτού Δήμου Πύλης»  

           

7.-Εγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης

Δημοσίων Συμβάσεων  του διαγωνισμού «Προμήθεια και Τοποθέτηση Μεταλλικών Κερκίδων

στο γήπεδο Φήκης»  (αριθμ. απόφ. 187/2020).   

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής

διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων  του διαγωνισμού

«Προμήθεια και Τοποθέτηση Μεταλλικών Κερκίδων στο γήπεδο Φήκης»

        

8.-Εγκριση Πρακτικoύ Ι για το έργο:Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας  (αριθμ. απόφ. 188/2020).

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικoύ Ι για το

έργο:Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας  

           

9.-Εγκριση Πρακτικoύ Ι για το έργο:Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και δεξαμενής στην Τ.Κ.

Μεσοχώρας  (αριθμ. απόφ. 189/2020).     

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικoύ Ι για το

έργο:Κατασκευή δικτύου ύδρευσης και δεξαμενής στην Τ.Κ. Μεσοχώρας      

 

10.-Εγκριση Πρακτικoύ ΙΙ για το έργο: «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων 2020»  (αριθμ. απόφ.

190/2020).

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικoύ ΙΙ για το έργο:

«Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων 2020»             

 

11.-Εγκριση Πρακτικoύ ΙΙ για το έργο: «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων 2020».  (αριθμ. απόφ.

191/2020).    

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικoύ ΙΙ για το έργο:

«Συντήρηση Σχολικών κτιρίων 2020»

       

12.-Εγκριση Πρακτικoύ ΙΙ για το έργο:Συντήρηση – κατασκευή  τεχνικών υποδομών στη  Δ.Ε

Μυροφύλλου  (αριθμ. απόφ. 192/2020).  

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικoύ ΙΙ για το

έργο:Συντήρηση – κατασκευή  τεχνικών υποδομών στη  Δ.Ε  Μυροφύλλου  

         

13.-Εγκριση Πρακτικoύ ΙΙ για το έργο:Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη  Δ.Ε

Νεράιδας  (αριθμ. απόφ. 193/2020).

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικoύ ΙΙ για το

έργο:Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη  Δ.Ε Νεράιδας  

           

14.-Εγκριση Πρακτικoύ ΙΙ για το έργο:Συντήρηση – κατασκευή  τεχνικών υποδομών στη  Δ.Ε

Πινδέων   (αριθμ. απόφ. 194/2020).

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικoύ ΙΙ για το

έργο:Συντήρηση – κατασκευή  τεχνικών υποδομών στη  Δ.Ε  Πινδέων   

           

15.-Eγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Αίθουσα συνάθροισης κοινού στην

Κοινότητα Πηγής»  (αριθμ. απόφ. 195/2020).  

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του

έργου: «Αίθουσα συνάθροισης κοινού στην Κοινότητα Πηγής»            

 

16.-Καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου:”Aναδάσωση στη θέση «Βρύση Λούτσα»,του

Δημοτικού Δάσους Πιαλείας»,με απευθείας ανάθεση  (αριθμ. απόφ. 196/2020).

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό τρόπου κατασκευής του

έργου:”Aναδάσωση στη θέση «Βρύση Λούτσα»,του Δημοτικού Δάσους Πιαλείας»,με

απευθείας ανάθεση.  

            

17.-Εγκριση των δικαιολογητικών δαπανών της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των

Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης  (αριθμ. απόφ. 197/2020).  

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση των δικαιολογητικών

δαπανών της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

Πύλης

         

18.- Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο στο πλαίσιο του ετήσιου

προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020  (αριθμ. απόφ. 198/2020).

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση προσλήψεων τακτικού

προσωπικού στο Δήμο στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος

2020  

           

19-Ανάκληση της αριθμ.153/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού

δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ορισμός δικηγόρου  (αριθμ. απόφ. 199/2020).

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την ανάκληση της αριθμ.153/2020 απόφασης

της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ορισμός

δικηγόρου

           

20.- Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου  (αριθμ. απόφ. 200/2020). 

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου  

          

21.- Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου  (αριθμ. απόφ. 201/2020).

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου  

           

22.- Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου  (αριθμ. απόφ. 202/2020).            

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου  

 

 

Πύλη, 16 Ιουλίου 2020

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ