22 Ιούν 2024 19:52

«Αποφάσεις 12ης έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (28-04-2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην από28-4-2022 δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπήςτου Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης  και Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης: «Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων και βιολογικός καθαρισμός Πύλης».

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης  και Δ.Ε.Υ.Α.Π. για την υλοποίηση της πράξης: «Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων και βιολογικός καθαρισμός Πύλης».

 

2.-Υποβολή πρότασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων και βιολογικός καθαρισμός Πύλης», συνολικού προϋπολογισμού 5.894.123,80  € με τον Φ.Π.Α., στην αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/21905/2064/4-3-2022 πρόσκληση του ΥΠΕΝ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΑΔΑ: 6Ν8Ι4653Π8-Ε74), Πυλώνας Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση», Άξονας Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και αποδοχή των όρων της εν λόγω πρόσκλησης.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την Υποβολή πρότασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων και βιολογικός καθαρισμός Πύλης», συνολικού προϋπολογισμού 5.894.123,80  € με τον Φ.Π.Α., στην αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/21905/2064/4-3-2022 πρόσκληση του ΥΠΕΝ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΑΔΑ: 6Ν8Ι4653Π8-Ε74), Πυλώνας Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση», Άξονας Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και αποδοχή των όρων της εν λόγω πρόσκλησης

Πύλη 11-5-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ