25 Μάι 2024 20:23

«Απάντηση του Ι.Γ.Μ.Ε. σε αίτημα του Δήμου Πύλης»

Το Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών απάντησε σε έγγραφο του Δήμου Πύλης για την γεωτεχνική – υδρογεωλογική μελέτη κατολισθητικών φαινομένων στο δ.δ. Ροποτού. Ο Δήμος Πύλης ζητούσε από το Ι.Γ.Μ.Ε. το κοστολόγιο και το χρονοδιάγραμμα της μελέτης που αφορά την αποστράγγιση και την σταθεροποίηση της περιοχής του κεντρικού οικισμού του διαμερίσματος.

Το Ι.Γ.Μ.Ε θεωρεί επιβεβλημένη την διενέργεια γεωτεχνικού – υδρογεωλογικού προγράμματος και εκτιμά ότι απαιτούνται τέσσερις (4) γεωτεχνικές δειγματοληπτικές γεωτρήσεις βάθους 25μ. έκαστη και δύο (2) υδρογεωτρήσεις βάθους 100μ. έκαστη. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των εργασιών του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα χιλιάδων ευρώ (110.000€) πλέον Φ.Π.Α.

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υδρογεωτρήσεις θα εκτελεσθούν μετά την ολοκλήρωση και την αξιολόγηση των γεωτεχνικών γεωτρήσεων, ανέρχεται στους έξι (6) μήνες από την έναρξη των εργασιών υπαίθρου.