28 Φεβ 2024 09:04

“92/2011 Απόφαση Δημάρχου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Πύλη  4-7-2011

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ                                                            Αριθ. Πρωτ.:17638
                                                                                   Αριθ. Απόφασης: -9
2
Ταχ.Δ/νση:Ηρώων 1940-1

Τηλ.: 2431352128-

Fax:  2434350150

Πληρ.:Μητσιάδη Δήμητρα

Τ.Κ. 42032

Ε-mail:dpilis@otenet.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: “Εξουσιοδότηση Υπαλλήλου για την υπογραφή ορισμένων εγγράφων και πιστοποιητικών.”

Ο Δήμαρχος Πύλης

Έχοντας υπόψη:

1.-Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87Α')

2-Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.& Κ.-ΦΕΚ 114/Α'/8-6-2006).

3.-Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και της άμεσης εξυπηρέτησης των δημοτών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε:

1.-Εξουσιοδοτούμε τη Δημοτική Υπάλληλο:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ NEΡΑΙΔΑΣ

-Μαντέλλου Ελένη του Κων.-Κλάδος ΠΕ1 Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με βαθμό Γ'

Nα υπογράφει κατ' εντολή μου τα παρακάτω έγγραφα,πιστοποιητικά κ.λ.π., όταν δεν είναι δυνατή από εμένα η υπογραφή αυτών λόγω απουσίας ή κωλύματος:

1.-Τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά γεννήσεως ηλικίας, ιθαγένειας, οικογενειακής κατάστασης, κληρονόμων, στρατολογικής φύσεως των Δημοτών που εκδίδονται σύμφωνα με τα τηρούμενα επίσημα στοιχεία (Μητρώα Αρρένων-Δημοτολόγια κ.λ.π.),μόνιμης κατοικίας.

2.-Θεωρήσεις γνησίου υπογραφών.

3.-Θεωρήσεις φωτοαντιγράφων.

4.-Θεωρήσεις εξουσιοδοτήσεων, ιδιωτικών συμφωνητικών.

5.-Απλά διαβιβαστικά υπηρεσιακής χρήσης.

Η παρούσα ισχύει από 4-7-2011 μέχρι 31-12-2011.

     Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

-ΚΟΙΝ.:                                                

Οριζόμενο Υπάλληλο