16 Απρ 2024 13:44

«Αποφάσεις τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (11.04.2023)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης που  συζητήθηκαν στην από 11-4-2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.– Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της πρότασης με τίτλο: «Αισθητική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων Κοινότητας Γόμφων, Δήμου Πύλης», συνολικού προϋπολογισμού 2.108.800,00 € με τον Φ.Π.Α. στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΝ

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της πρότασης με τίτλο: «Αισθητική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων Κοινότητας Γόμφων, Δήμου Πύλης», συνολικού προϋπολογισμού 2.108.800,00 € με τον Φ.Π.Α. στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΝ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.- Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ξενώνα στην Κοινότητα Παχτουρίου. –-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ξενώνα στην Κοινότητα Παχτουρίου.

 

2.- Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Αετός στην Κοινότητα Παχτουρίου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Αετός στην Κοινότητα Παχτουρίου.

 

3.- Έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής  εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης. –Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής  εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης.

 

4.– Υποβολή πρότασης (αιτήματος) για ένταξη της πράξης με τίτλο: «Δημιουργία υποδομών ανάδειξης και ήπιας αξιοποίησης του φαραγγιού του Πορταϊκού Ποταμού» στην Πρόσκληση του ΥΠΕΝ με κωδικό πρόσκλησης: Π104-002, Α/Α ΟΠΣ: 6373 (ΑΔΑ: ΡΚΥ74653Π-Θ6Ρ).

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την υποβολή πρότασης (αιτήματος) για ένταξη της πράξης με τίτλο: «Δημιουργία υποδομών ανάδειξης και ήπιας αξιοποίησης του φαραγγιού του Πορταϊκού Ποταμού» στην Πρόσκληση του ΥΠΕΝ με κωδικό πρόσκλησης: Π104-002, Α/Α ΟΠΣ: 6373 (ΑΔΑ: ΡΚΥ74653Π-Θ6Ρ).

 

5.- Οριστική Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ. ΡΟΠΩΤΟΥ», με χρηματοδότηση  από ιδίους πόρους.

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την οριστική Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ. ΡΟΠΩΤΟΥ», με χρηματοδότηση  από ιδίους πόρους.

 

6.– Έγκριση της μελέτης Υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασία συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της μελέτης Υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασία συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου».

 

7.- Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Δασική αναψυχή Κ. Πύλης, Δ.Ε. Πύλης, Δήμου Πύλης», συνολικού προϋπολογισμού 2.450.000,00 €, και των ΣΑΥ & ΦΑΥ αυτής.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Δασική αναψυχή Κ. Πύλης, Δ.Ε. Πύλης, Δήμου Πύλης», συνολικού προϋπολογισμού 2.450.000,00 €, και των ΣΑΥ & ΦΑΥ αυτής.

 

8.- Έγκριση μελέτης, ΣΑΥ – ΦΑΥ, τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Χώρος δασικής αναψυχής παραποτάμιας περιοχής παρακείμενης του οικισμού Πύλης Τρικάλων», συνολικού προϋπολογισμού 1.965.000,00 €.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση μελέτης, ΣΑΥ – ΦΑΥ, τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Χώρος δασικής αναψυχής παραποτάμιας περιοχής παρακείμενης του οικισμού Πύλης Τρικάλων», συνολικού προϋπολογισμού 1.965.000,00 €.

 

9.- Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Δασική αναψυχή Κ. Πύλης, Δ.Ε. Πύλης, Δήμου Πύλης», συνολικού προϋπολογισμού 2.450.000,00 €.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Δασική αναψυχή Κ. Πύλης, Δ.Ε. Πύλης, Δήμου Πύλης», συνολικού προϋπολογισμού 2.450.000,00 €.

 

10.- Έγκριση Πρακτικού 2 του έργου: «Ύδρευση οικισμού Αγ. Ιωάννη & Αγ. Δημητρίου Τ.Κ. Ροπωτού Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού 2 του έργου: «Ύδρευση οικισμού Αγ. Ιωάννη & Αγ. Δημητρίου Τ.Κ. Ροπωτού Δήμου Πύλης».

 

11. Έγκριση Πρακτικού 2 του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Μουριάς».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού 2 του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Μουριάς». 

 

12.- Έγκριση Πρακτικού 3 του έργου: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού 3 του έργου: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

 

13.- Αποδοχή δωρεάς στην Κοινότητα Μυροφύλλου.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό δικηγόρου για την  αποδοχή δωρεάς στην Κοινότητα Μυροφύλλου.

 

14.- Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης – Ανάθεση έργων στη ΔΕΔΔΗΕ – Ορισμός υπολόγου έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης – Ανάθεση έργων στη ΔΕΔΔΗΕ – Ορισμός υπολόγου έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής.

 

15.- Αποδοχή χρηματοδότησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 στους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη  δράσεων πυροπροστασίας».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 στους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη  δράσεων πυροπροστασίας».

 

16.– Αποδοχή χρηματοδότησης από τους ΚΑΠ έτους 2023 της 1ης δόσης στους δικαιούχους Δήμους, για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης από τους ΚΑΠ έτους 2023 της 1ης δόσης στους δικαιούχους Δήμους, για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

 

17.– Εισηγητική έκθεση Α’ τριμήνου του έτους 2023 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την σύνταξη εισηγητικής έκθεσης Α’ τριμήνου του έτους 2023 προς την οικονομική επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

 

18.- 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους  2023.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους  2023.

 

19.-Κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

 

Πύλη 12-4-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ