22 Σεπ 2023 11:42

«Αποφάσεις 15ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (24-05-2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην από 24-5-2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.-Εγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση μίας(1) θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στα διοικητικά όρια Δήμου Πύλης (Κοιν. Μεσοχώρας)

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιττροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση μίας(1) θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στα διοικητικά όρια Δήμου Πύλης (Κοιν. Μεσοχώρας)

 

2.-Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ασφαλίστρων του νέου απορριμματοφόρου του Δήμου

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιττροπή αποφάσισε την έδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή ασφαλίστρων του νέου απορριμματοφόρου του Δήμου

 

3.- Ορισμός υπολόγου έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό υπολόγου έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.-Αποδοχή απόφασης 3ης τροποποίησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης» με Κωδικό ΟΠΣ 5002862 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»  – εξουσιοδότηση Δημάρχου υπογραφής 3ης τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης» της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5002862.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή απόφασης 3ης τροποποίησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης» με Κωδικό ΟΠΣ 5002862 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020»  – εξουσιοδότηση Δημάρχου υπογραφής 3ης τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης» της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5002862.

2.-Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος (αναψυκτηρίου) στην Κοινότητα Μουριάς.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος (αναψυκτηρίου) στην Κοινότητα Μουριάς.

 

3.-Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Δροσοχωρίου

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Δροσοχωρίου

 

4.- Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλης και της  Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υλοποίηση του υποέργου 22: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΥΡΡΑΣ» του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλης και της  Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υλοποίηση του υποέργου 22: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΥΡΡΑΣ» του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ».

 

5.-Αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής και Λυγαριάς» στον άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021 του Πράσινου Ταμείου, και των όρων της χρηματοδότησης ύψους 172.030,00 €.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής και Λυγαριάς» στον άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021 του Πράσινου Ταμείου, και των όρων της χρηματοδότησης ύψους 172.030,00 €.

 

6.-Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πύλης».

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πύλης».

 

7.- Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής και Λυγαριάς».

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος καθορισμό όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Τ.Κ. Πηγής και Λυγαριάς».

8.- Έγκριση μελέτης, ΣΑΥ – ΦΑΥ, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπράτησης για το έργο μετίτλο: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση μελέτης, ΣΑΥ – ΦΑΥ, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπράτησης για το έργο μετίτλο: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων».

 

9.- Έγκριση μελέτης, ΣΑΥ – ΦΑΥ, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπράτησης για το έργο μετίτλο: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή απόφασισε την έγκριση μελέτης, ΣΑΥ – ΦΑΥ, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων δημοπράτησης για το έργο μετίτλο: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων».

 

10.-Έγκριση Πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  που αφορά στο έργο με τίτλο: «ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΣΚΕΣΙ ΠΥΡΡΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΜΝΑΪΤΙΚΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  που αφορά στο έργο με τίτλο: «ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΣΚΕΣΙ ΠΥΡΡΑΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑ ΚΑΜΝΑΪΤΙΚΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»

 

11.- Έγκριση Σ.Α.Υ.& Φ.Α.Υ. του έργου : «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πύλης»

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ.& Φ.Α.Υ. του έργου : «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πύλης»

 

12.- Έγκριση Σ.Α.Υ.& Φ.Α.Υ. του έργου : «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Γόμφων»

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ.& Φ.Α.Υ. του έργου : «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Γόμφων»

 

13.- ΈγκρισηΣ.Α.Υ.& Φ.Α.Υ. του έργου : «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πιαλείας»

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ.& Φ.Α.Υ. του έργου : «Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Πιαλειας»

 

14.- Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση-κατασκευή Τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε.Πινδέων».

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση-κατασκευή Τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε.Πινδέων».

 

15.- Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Αναπλάσεις κοινοχρήστων

χώρων Τοπικών κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας».

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση 1ου

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Αναπλάσεις κοινοχρήστων

χώρων Τοπικών κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας

 

16.-Χορήγηση 2ης παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας».

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση 2ης παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας».

 

17.- Ορισμός υπολόγου έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό υπολόγου έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης.

 

18.-Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

 

19.-Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

 

20.- Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή παραβόλωντεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) οχημάτων Δήμου και απαλλαγή υπολόγου.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή παραβόλωντεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) οχημάτων Δήμου και απαλλαγή υπολόγου.

 

21.-Άμεση πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου,2/μηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Πύλης.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την άμεση πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου,2/μηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Πύλης.

 

22.-Αποδοχή ποσού από ΠΕΔ Θεσσαλίας για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή ποσού από ΠΕΔ Θεσσαλίας για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων.

 

23.-Αποδοχή Β’ κατανομής ΚΑΠ 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή Β’ κατανομής ΚΑΠ 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων.

 

24.- Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση  μηνός Απριλίου έτους 2022.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση  μηνός Απριλίου έτους 2022.

 

25.-Αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2022, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (1η, 2η και 3 μηνιαία κατανομή έτους 2022).

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2022, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (1η, 2η και 3 μηνιαία κατανομή έτους 2022).

 

26.- Αποδοχή της αριθμ. πρωτ. 3148/18-5-2022 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την Χρηματοδότηση του Δήμου Πύλης στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για το «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας» με Κωδικό ΟΠΣ5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021 – 2025».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή της αριθμ. πρωτ. 3148/18-5-2022 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την Χρηματοδότηση του Δήμου Πύλης στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για το «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας» με Κωδικό ΟΠΣ5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021 – 2025».

 

27.-Έγκριση της αριθμ. 12/2022 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (ΟΚΠΑΔ) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων»  σχετικά με ψήφιση απολογισμού εσόδων – εξόδων, οικονομικού έτους 2020.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 12/2022 απόφασης του Οργανισμού Κοινωνικών Πολιτιστικών Αθλητικών Δράσεων (ΟΚΠΑΔ) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων»  σχετικά με ψήφιση απολογισμού εσόδων – εξόδων, οικονομικού έτους 2020.

 

28.- Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2022.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2022.

 

Πύλη 1-6-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ