20 Ιούλ 2024 21:30

«Αποφάσεις δια ζώσης και τηλεδιάσκεψης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (22-03-2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην από

22-3-2022 δια  ζώσης και με τηλεδιάσκεψη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Εξειδίκευση πίστωσης-Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Εκδοση εντάλματος Προπληρωμής

-Oμόφωνα Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης-Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Εκδοση εντάλματος Προπληρωμής

 

2.-Εξειδίκευση πίστωσης-Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Εκδοση εντάλματος Προπληρωμής

-Oμόφωνα Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης-Aνάθεση έργου στη ΔΕΔΔΗΕ-Εκδοση εντάλματος Προπληρωμής

 

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του επενδυτικού δανείου για την εκτέλεση  του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πύλης» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό  Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του επενδυτικού δανείου για την εκτέλεση  του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πύλης» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό  Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

 

 

2.-Εγκριση  Πρακτικού Ι & ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του διαγωνισμού «Προμήθεια Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Πύλης»

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση  Πρακτικού Ι & ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του διαγωνισμού «Προμήθεια Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Πύλης»

 

 

3.-Εγκριση ΣΑΥ & ΦΑΥ-τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Δασοτεχνική διευθέτηση κλάδου Τόσκεσι Πύρρας, συμβάλλοντα Καμναΐτικου χειμαρροπόταμου Αχελώου», Δήμου Πύλης Νομού Τρικάλων

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ΣΑΥ & ΦΑΥ-τευχών δημοπράτησης και καθορισμός όρων διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Δασοτεχνική διευθέτηση κλάδου Τόσκεσι Πύρρας, συμβάλλοντα Καμναΐτικου χειμαρροπόταμου Αχελώου», Δήμου Πύλης Νομού Τρικάλων

 

 

4.-‘Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Aντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βλαταναίων Τ.Κ Ελάτης»

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Aντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βλαταναίων Τ.Κ Ελάτης»

 

5.-‘Εγκριση Σ.Α.Υ.& Φ.Α.Υ. του έργου : «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Νεραϊδοχωρίου»

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ.& Φ.Α.Υ. του έργου : «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Νεραϊδοχωρίου»

 

6.-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση-ανακατασκευή υδρομαστεύσεων στο Δήμο Πύλης»

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση-ανακατασκευή υδρομαστεύσεων στο Δήμο Πύλης»

 

7.-Έγκριση της αριθμ. 36/2022 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Απευθείας ανάθεση με την διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης της παροχής υπηρεσίας: «Αποχιονισμός οδικού δικτύου, λόγω χιονοπτώσεων της 9ης Μαρτίου 2022, Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 36/2022 απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Απευθείας ανάθεση με την διαδικασία της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης της παροχής υπηρεσίας: «Αποχιονισμός οδικού δικτύου, λόγω χιονοπτώσεων της 9ης Μαρτίου 2022, Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.

 

8.- Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2022

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, έτους 2022

 

9.-Έγκριση της αριθμ. 2/2022 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2021

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την Έγκριση της αριθμ. 2/2022 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2021

 

10.-Έγκριση της αριθμ. 2/2022 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2021

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την Έγκριση της αριθμ. 2/2022 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής, οικονομικού έτους 2021

 

11.-Αποδοχή χρηματοδότησης και κατανομή συμπληρωματικής κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης και κατανομή συμπληρωματικής κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων

 

12.-Διάθεση πιστώσεων από ΚΑΠ 2021  προηγουμένων ετών για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) για την πληρωμή λογαριασμών έργων χρηματοδοτούμενων από την ΣΑΕ871 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την διάθεση πιστώσεων από ΚΑΠ 2021  προηγουμένων ετών για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) για την πληρωμή λογαριασμών έργων χρηματοδοτούμενων από την ΣΑΕ871 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

 

13.-Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση  μηνός Μαρτίου έτους 2022.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων – Συμπληρωματική απόφαση  μηνός Μαρτίου έτους 2022.

14.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2022.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2022.

 

Πύλη 24-3 -2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ