29 Μάι 2024 17:53

«Αποφάσεις 20ης δια περιφοράς Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (05-10-2021)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην από 5-10-2021 δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.-  Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης.

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φήκης.

 

2.– Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας, εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Αθαμανίας.

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας, εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Αθαμανίας.

 

3.- Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής του Δήμου Πύλης.

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πηγής του Δήμου Πύλης

 

4. Καθορισμός όρων δημοπρασίας μακροχρόνιας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πύρρας της Δ.Ε. Αιθήκων για την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού  σταθμού.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον καθορισμό όρων δημοπρασίας μακροχρόνιας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πύρρας της Δ.Ε. Αιθήκων για την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού  σταθμού.

 

5.- Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας οικισμού Ροπωτού, Δήμου Πύλης.

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας οικισμού Ροπωτού, Δήμου Πύλης.

 

6.– Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση Γενικού Λυκείου Πύλης» με κωδικό ΟΠΣ 5089253 στο Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση Γενικού Λυκείου Πύλης» με κωδικό ΟΠΣ 5089253 στο Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

 

7.– Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Πύλης» με κωδικό ΟΠΣ 5089219 στο Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Πύλης» με κωδικό ΟΠΣ 5089219 στο Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

 

8.- Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλης και της ΔΕΥΑΠ για την υλοποίηση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ».

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλης και της ΔΕΥΑΠ για την υλοποίηση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ».

 

9.– Έγκριση Μελέτης & ΦΑΥ-ΣΑΥ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Μελέτης & ΦΑΥ-ΣΑΥ του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

 

10.– Έγκριση Μελέτης & ΦΑΥ-ΣΑΥ και τευχών δημοπράτησης  του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΛΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΑΣ ΕΛΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΑΙΘΗΚΩΝ».

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Μελέτης & ΦΑΥ-ΣΑΥ και τευχών δημοπράτησης  του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΛΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΑΣ ΕΛΑΤΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΑΙΘΗΚΩΝ».

 

11.- Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ.ΦΗΚΗΣ,ΠΥΛΗΣ,ΠΗΓΗΣ, ΓΟΜΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού  του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ.ΦΗΚΗΣ,ΠΥΛΗΣ,ΠΗΓΗΣ, ΓΟΜΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

 

12.– Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

 

13. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ».

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ».

 

14.– Έγκριση ΦΑΥ & ΣΑΥ  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ».

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ΦΑΥ & ΣΑΥ  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ».

 

15.- Έγκριση ΦΑΥ & ΣΑΥ  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ΦΑΥ & ΣΑΥ  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ».

 

16.- Έγκριση ΦΑΥ & ΣΑΥ  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΙΘΗΚΩΝ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ΦΑΥ & ΣΑΥ  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΙΘΗΚΩΝ».

 

17.- Έγκριση ΦΑΥ & ΣΑΥ  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.  ΠΙΝΔΕΩΝ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ΦΑΥ & ΣΑΥ  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.  ΠΙΝΔΕΩΝ».

 

18.- Έγκριση ΦΑΥ & ΣΑΥ  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΕΡΑΙΔΑΣ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ΦΑΥ & ΣΑΥ  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΕΡΑΙΔΑΣ».

 

19.- Έγκριση ΦΑΥ & ΣΑΥ  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ».

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση ΦΑΥ & ΣΑΥ  του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ».

 

20.- Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΩΔΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΔΟΥ) ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ».

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΩΔΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΔΟΥ) ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ».

 

21.- Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΓΟΜΦΩΝ, ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΑΛΕΙΩΝ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΓΟΜΦΩΝ, ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΑΛΕΙΩΝ».

 

22.– Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟΥ».

 

23.– Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Δ.ΠΥΛΗΣ (Δ.Ε.ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε.ΝΕΡΑΙΔΑΣ)».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Δ.ΠΥΛΗΣ (Δ.Ε.ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε.ΝΕΡΑΙΔΑΣ)».

 

24.- Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ».

 

25.- Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ».

 

26.- Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση : «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» ΚΩΔ ΟΠΣ 5056552.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό δικηγόρου για την υπόθεση : «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» ΚΩΔ ΟΠΣ 5056552.

 

27.- Έγκριση δικαιολογητικών δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση δικαιολογητικών δαπανών πάγιας προκαταβολής Προέδρων Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης.

 

28.- Ορισμός υπολόγου έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης.

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό υπολόγου έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης.

 

29.– Ορισμός υπολόγου έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ) Δήμου Πύλης.

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό υπολόγου έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ) Δήμου Πύλης.

 

30.- Ορισμός υπολόγου έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτου (ΚΤΕΟ) Δήμου Πύλης.

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό υπολόγου έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ) Δήμου Πύλης.

 

31.– Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή  υπολόγου.

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή  υπολόγου.

 

32.– Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.

 

 

33.– Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου της προμήθειας και εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων LED και προμήθειας λαμπτήρων LED εξοικονόμησης ενέργειας στο Δήμο Πύλης.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του αντικειμένου της προμήθειας και εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων LED και προμήθειας λαμπτήρων LED εξοικονόμησης ενέργειας στο Δήμο Πύλης.

 

34.- Πρόσληψη προσωπικού ΑΜΕΑ σύμφωνα με την αρ. 12/2017 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ.

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού ΑΜΕΑ σύμφωνα με την αρ. 12/2017 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ.

 

35.- Εξειδίκευση πίστωσης για οικονομική επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία του Δήμου Πύλης.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για οικονομική επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία του Δήμου Πύλης.

 

36.– Εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος.

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος.

 

37.– Εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος.

-Oμόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση οικονομικού βοηθήματος.

 

38.– Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου στο Δήμο Πύλης.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου στο Δήμο Πύλης.

 

39.-Έγκριση διέλευσης υπόγειου αγωγού σε δημοτική έκταση στην Κοινότητα Πύρρας στην εταιρεία «BR ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ».

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση διέλευσης υπόγειου αγωγού σε δημοτική έκταση στην Κοινότητα Πύρρας στην εταιρεία «BR ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ».

 

40.– Έγκριση της αριθμ. 21/2021 απόφασης του Ο.Κ.Π.Α.Δ. (Οργανισμός Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων), σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2021.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 21/2021 απόφασης του Ο.Κ.Π.Α.Δ. (Οργανισμός Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης «Άγιος Βησσαρίων), σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2021.

 

41.- Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2021.

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2021.

 

Πύλη12-10-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΡΑΒΑΣ