23 Ιούν 2024 07:17

«Αποφάσεις 15ης Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (08-10-2020)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον  οποίο  φαίνονται  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  που  συζητήθηκαν στην 8 -10-2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

 

ΣΥΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1.-Τροποποίηση της αριθμ. 198/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με

καθορισμό όρων δημοπρασίας καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Αγ.Βησσαρίωνα.

-Ομόφωνα η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την τροποποίηση της αριθμ.198/2019

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με καθορισμό όρων δημοπρασίας

καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Αγ.Βησσαρίωνα

2.-Ανάκληση εντολής και πληρεξουσιότητας-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου

-Ομόφωνα η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την ανάκληση της εντολής και

Πληρεξουσιότητας και τον ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου

3.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου

-Kατά πλειοψηφία η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό δικηγόρου για υπόθεση

του Δήμου

4.-Εγκριση της αριθμ.136/2020 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση

του Δήμου-Ανάκληση της αριθμ.169/2019 απόφασης της Ο.Ε. περί ορισμού δικηγόρου για

υπόθεση του Δήμου

Κατά πλειοψηφία η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση της αριθμ.136/2020

απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου-Ανάκληση της

αριθμ.169/2019 απόφασης της Ο.Ε. περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου

5.-Μη άσκηση ένδικων μέσων κατά διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Τρικάλων

Ομόφωνα η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την μη άσκηση ένδικων μέσων κατά

διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Τρικάλων

6.-Εγκριση σύναψης σύμβασης:«Τοποθέτηση Φωτιστικών Σωμάτων»με τη διαδικασία

της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση-Εξειδίκευση πίστωσης-Ορισμός υπολόγου.

Ομόφωνα η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση σύναψης σύμβασης:«Τοποθέτηση Φωτιστικών Σωμάτων»με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση-Εξειδίκευση πίστωσης-Ορισμός υπολόγου.

7.-Αποδοχή Δωρεάς Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»

Ομόφωνα η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την αποδοχή Δωρεάς της ΚΕΔΕ από το

Ιδρυμα «Σταύρος Νιάρχος»

8.- Εγκριση των δικαιολογητικών δαπανών της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των

Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πύλης

Κατά πλειοψηφία η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση των δικαιολογητικών

δαπανών της πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

Πύλης

9.-Σχετικά με αίτηση KOSTYTS VICTORIYA για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης

Ομόφωνα η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης  στην

KOSTYTS VICTORIYA

10.-Εγκριση Πρακτικού της Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της δημόσιας

σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «<Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου

Διευθέτηση κεντρικού ρέματος οικισμού Φιλύρας»

Κατά πλειοψηφία η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής

διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Διευθέτηση κεντρικού ρέματος οικισμού Φιλύρας»

11.-Εγκριση Πρακτικού της Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της δημόσιας

σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «<Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου

Διευθέτηση κεντρικού ρέματος οικισμού Πιαλείας»

Κατά πλειοψηφία η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής

διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Διευθέτηση κεντρικού ρέματος οικισμού Πιαλείας»

 

12.-Λήψη απόφασης επί της υποβληθείσας ένστασης κατά του αποτελέσματος του

Πανελληνίου Ανοιχτού Διαγωνισμού ιδεών,ενός σταδίου,με τίτλο:« Ανακατασκευή και

επέκταση του Δημαρχείου του Δήμου Πύλης»,που κατακυρώθηκε με την αριθμ. 210/2010

απόφαση της Ο.Ε.

Κατά πλειοψηφία η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την απόρριψη της υποβληθείσας

ένστασης κατά του αποτελέσματος του Πανελληνίου Ανοιχτού Διαγωνισμού ιδεών,ενός

σταδίου,με τίτλο:«Ανακατασκευή και επέκταση του Δημαρχείου του Δήμου Πύλης»,που

κατακυρώθηκε με την αριθμ. 210/2010 απόφαση της Ο.Ε.

13.-Εγκριση Πρακτικoύ ΙΙ για το έργο:Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας

Κατά πλειοψηφία η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικoύ ΙΙ για το έργο:Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας

14.- Εγκριση Πρακτικoύ ΙΙ για το έργο: Κατασκευή δικτύου ύδρευσης  και δεξαμενής στην Τ.Κ.Μεσοχώρας

Ομόφωνα η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση Πρακτικoύ ΙΙ για το έργο: Κατασκευή δικτύου ύδρευσης  και δεξαμενής στην Τ.Κ.Μεσοχώρας

15.- Eγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου:Aντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στις συγκοινωνιακές υποδομές του Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου:Aντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στις συγκοινωνιακές υποδομές του Δήμου Πύλης.

16.-Eγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Ανακατασκευή υδρομάστευσης οικισμού Αετού της Τ.Κ.Παχτουρίου»

Ομόφωνα η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Ανακατασκευή υδρομάστευσης οικισμού Αετού της Τ.Κ.Παχτουρίου»

17.- Eγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου:Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πύλης»

Κατά πλειοψηφία η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου:Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πύλης»

18.- Eγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Εργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πύλης».

Κατά πλειοψηφία  η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Εργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πύλης».

19.- Eγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου:«Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βλαταναίων Τ.Κ.Ελάτης».

Ομόφωνα η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου:«Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Βλαταναίων Τ.Κ.Ελάτης».

20-Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και αποκατάσταση υποδομών Δήμου Πύλης»

Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και αποκατάσταση υποδομών Δήμου Πύλης»

21.- Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στην Τ.Κ.Ροπωτού»

Κατά πλειοψηφία η Oικονομική Επιτροπή αποφάσισε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στην Τ.Κ.Ροπωτού»

 

 

Πύλη 12 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ