18 Ιούν 2024 13:00

«Αποφάσεις έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης (11-05-2022)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 

Στον οποίο φαίνονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν στην από 11-5-2022 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλης.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Εγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του διαγωνισμού «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του Δήμου Πύλης»

-Κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του διαγωνισμού «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις παιδικές χαρές του Δήμου Πύλης»

2.-Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε τον ορισμό δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00 € με τον Φ.Π.Α.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00 € με τον Φ.Π.Α.

2.-Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Γόμφων.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Γόμφων.

3.-Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φιλύρας.

-Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Φιλύρας.

 

Πύλη 13-5-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ