24 Ιούλ 2024 08:26
9Π73Ω14-9371 / 02.02.2023
Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. ή βάσει πλήρως αντικειμενοποιημένων κριτηρίων, για το έτος 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9/2023
ΩΜΡΙΩ14-ΘΣ21 / 02.02.2023
Παράταση ισχύος σύμβασης προσωπικού που προσλήφθηκε στα πλαίσια υπαγωγής στο πρόγραμμα της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1284/02-02-2023
9ΕΜΡΩ14-ΒΣΖ1 / 02.02.2023
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 21/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1283/02-02-2023
9ΨΦΩΩ14-Β661 / 02.02.2023
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση καθορισμού, τρόπου εκτέλεσης, όρων διαγωνισμού και ενοποιημένης μελέτης για την Προμήθεια με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων της ΔΕΥΑ Πύλης»-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7/2023
6Χ6ΩΩ14-Π721 / 02.02.2023
: Έγκριση Πρακτικού IV(4) του έργου: «Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων 2022»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 8/2023
9Δ5ΡΩ14-Ν1Ι1 / 01.02.2023
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης με σκοπό την συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση της πράξης: «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Πύλης».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 3/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1238/01-02-2023
6ΩΚΒΩ14-ΞΦΩ1 / 31.01.2023
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Μουριάς για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2/2023
9Ε30Ω14-9ΡΒ1 / 31.01.2023
Oρισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΑΙΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12/2023
99ΞΖΩ14-6ΥΞ1 / 31.01.2023
Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΩΝ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5056552 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5/2023
ΨΦΘΡΩ14-Ω0Λ1 / 31.01.2023
Εισήγηση για την αποδοχή στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ –ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν.4830/2021»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4/2023
ΨΕΒΚΩ14-ΡΦΚ1 / 30.01.2023
Προβλήματα με τη χρηματοδότηση και την εξέλιξη των έργων – Διάθεση πιστώσεων από ΚΑΠ 2022 και προηγουμένων ετών για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) για την πληρωμή λογαριασμών έργων χρηματοδοτούμενων από την ΣΑΝΑ 255 του Υπουργείου Εσωτερικών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17/2023
ΨΗΦΘΩ14-ΠΗΗ1 / 30.01.2023
Έγκριση Πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Πιαλείας για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3/2023
1 48 49 50 51