24 Ιούν 2024 03:19
9ΗΞΨΩ14-Κ5Γ1 / 06.02.2023
Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της 93/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων (εργατικές διαφορές) μετά την έκδοση απόφασης επί της υπ αριθμ. ΕιΜ 335/3-12-2020 Αγωγής του Αντωνίου Γεωργολιού του Αντωνίου εργαζόμενου στον Δήμο Πύλης κατά του Δήμου Πύλης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΙΚΑΙΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13/2023
ΨΤΟ7Ω14-87Χ1 / 06.02.2023
Κατ’εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 23/2023
Ψ4ΙΖΩ14-8ΩΕ1 / 06.02.2023
Αποδοχή επιχορήγησης Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 5.000.000,00€ για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους δήμους της χώρας, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18/2022
ΨΒΥ0Ω14-5ΤΕ1 / 06.02.2023
Κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επιβατικού οχήματος του Δήμου Πύλης, εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14/2023
6ΝΤΖΩ14-5Ρ21 / 06.02.2023
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2023-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10/2023
913ΨΩ14-ΓΩΖ1 / 03.02.2023
Καταβολή αποζημιώσεων του Δήμου Πύλης για την 1/2009 Πράξη Τακτοποίησης και Αναλογισμού Αποζημιώσεων στον Άγιο Αθανάσιο Πύλης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 25/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1347/03-02-2023
ΩΖΜΨΩ14-Λ2Ε1 / 03.02.2023
Καταβολή αποζημιώσεων του Δήμου Πύλης για την 1/2009 Πράξη Τακτοποίησης και Αναλογισμού Αποζημιώσεως στον Άγιο Αθανάσιο Πύλης.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1/2023
ΨΗΨ7Ω14-Ζ3Ο1 / 03.02.2023
Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή παραβόλων τεχνικού ελέγχου(ΚΤΕΟ) οχήματος του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16/2023
6ΓΣΚΩ14-1ΛΨ1 / 03.02.2023
Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου Πύλης και απαλλαγή υπολόγου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 15/2022
ΨΞ0ΟΩ14-ΗΛΨ1 / 03.02.2023
Παροχή γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί των τιμών για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Πύλης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 1/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1293/02-02-2023
9Π73Ω14-9371 / 02.02.2023
Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. ή βάσει πλήρως αντικειμενοποιημένων κριτηρίων, για το έτος 2023
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9/2023
ΩΜΡΙΩ14-ΘΣ21 / 02.02.2023
Παράταση ισχύος σύμβασης προσωπικού που προσλήφθηκε στα πλαίσια υπαγωγής στο πρόγραμμα της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1284/02-02-2023
1 47 48 49 50