25 Μάι 2024 19:31
9ΤΗΣΩ14-3ΙΕ1 / 18.09.2023
Εξειδίκευση πίστωσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 213/2023
ΨΚΙ5Ω14-ΓΤ71 / 18.09.2023
Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Πύλης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 226/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 11985/18-09-2023
93ΖΙΩ14-82Ν1 / 15.09.2023
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Αισθητική αναβάθμιση εισόδου Ελάτης και ανάδειξη θέσεων θέας Ελάτης Δήμου Αιθήκων».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 236/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 11755/15-09-2023
6ΘΞ5Ω14-2ΗΓ1 / 15.09.2023
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Δημιουργία πάρκου αθλητικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Φήκης».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 235/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 11756/15-09-2023
ΡΗΔ9Ω14-ΡΞΡ1 / 15.09.2023
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πύλης».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 234/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 11757/15-09-2023
6Λ4ΧΩ14-97Δ1 / 15.09.2023
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών προς κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Πύλης».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 233/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 11758/15-09-2023
68ΣΚΩ14-ΑΕΖ1 / 15.09.2023
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση δεξαμενών και υδατόπυργων στο Δήμο Πύλης».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 232/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 11759/15-09-2023
ΨΑ73Ω14-8ΛΩ1 / 15.09.2023
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποκατάσταση κτηρίων παιδικών σταθμών στις Τ.Κ. Πύλης, Φήκης, Πηγής, Γόμφων του Δήμου Πύλης».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 231/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 11760/15-09-2023
Ρ62ΩΩ14-3ΥΘ1 / 15.09.2023
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις οδών στη Δ.Ε. Αιθήκων του Δήμου Πύλης».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 230/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 11761/15-09-2023
ΨΗ9ΥΩ14-ΛΝΥ1 / 15.09.2023
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση – Συντήρηση υποδομών Δ.Ε. Πύλης 2023».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 229/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 11762/15-09-2023
Ρ6Τ4Ω14-29Κ1 / 15.09.2023
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποκατάσταση και συντήρηση του κτιρίου των παλιών λουτρών Πιαλείας».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 228/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 11763/15-09-2023
ΡΚ7ΕΩ14-3ΑΤ1 / 15.09.2023
Διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Βαθυρρεύματος, έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ.: 225/2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 11878/15-09-2023
1 8 9 10 11 12 50