ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ « ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ»

Στα πλαίσια των ενεργειών του Δήμου Πύλης  με  στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην Πύλη και στους οικισμούς του Δήμου στα πλαίσια των εγκεκριμένων ΣΧΟΑΠ και ΓΠΣ μετά:

  1. Την μελέτη πολεοδόμησης και επέκτασης της πόλης της Πύλης
  2. Την μελέτη του ΣΧΟΑΠ Πινδέων.
  3. Την Γεωλογική μελέτη του οικισμού Ροπωτού

Υπογράφηκε στις 27-11-2019 μεταξύ του  Δημάρχου Πύλης κ. Κων/νου Μαράβακαι της Σύμπραξης Γραφείων ¨ΑΝΕΣΤΗΣ Σ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΣΤΑΠΠΑΣ¨, το Συμφωνητικό Ανάθεσης Εκπόνησης Μελέτης με Τίτλο : « ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ»σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ύστερα από τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη  Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων Μελετών κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Έτσι υλοποιείται η πρόταση του ΓΠΣ που προτείνει« τον οικισμό του Αγ. Βησσαρίωνα ως συμπληρωματικού αγροτικού κέντρου προς την έδρα του Δήμου, και λήψη μέτρων για τη συγκράτηση του πληθυσμού, με διατήρηση – ανάδειξη- προβολή την πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας με ένταξη στο συνολικό δίκτυο εναλλακτικού τουρισμού (θρησκευτικός, αρχαιολογικός,

αγροτικός, φυσιολατρικός, οικολογικός, πολιτιστικός, κ.λ.π.) και σε προγράμματα ανάπτυξης εναλλακτικώνμορφών (ξενώνες, τοπικές συλλογές, βιβλιοθήκες, πο­λιτιστικά κέντρα, κτλ.).