ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΕΤΟΥ ΤΟΥ Κ.Δ. ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ(MIS 5000722)

  1. Τίτλος Πράξης: ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΕΤΟΥ ΤΟΥ Κ.Δ. ΠΑΧΤΟΥΡΙΟΥ(MIS 5000722)
  2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΗΣ (ΔΕΥΑ ΠΥΛΗΣ)
  3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
  4. Φορέας λειτουργίας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΗΣ (ΔΕΥΑ ΠΥΛΗΣ)
  5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης:[1]

Αντικείμενο της Πράξης είναι ο εμπλουτισμός του δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Αετός, που θα γίνει από την πηγή στη θέση «Ποτιστής». Στην πηγή, ήδη υφίσταται η υδρομάστευση, και η μεταφορά του νερού προς τη δεξαμενή του υδραγωγείου θα γίνει με βαρύτητα, με αγωγό πολυαιθυλενίου Φ90, 16 atm. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται οι κάτωθι εργασίες:

Κατασκευή υπόγειου αγωγού ύδρευσης, με πλαστικό σωλήνα πολυαιθυλενίου διαμέτρου Φ90, ονομαστικής πιέσεως 16 atm, μήκους 3.900 μ., ο οποίος θα συνδεθεί με την υπάρχουσα δεξαμενή του υδραγωγείου του οικισμού. Σε μήκος 2.400μ. από τη δεξαμενή προς την υδρομάστευση, υπάρχει υφιστάμενη αγροτική οδός στην οποία θα τοποθετηθεί ο αγωγός, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα των 1.500μ. ο αγωγός θα ακολουθήσει την πορεία του υφιστάμενου μονοπατιού έως την υδρομάστευση.

  1. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: Περιοχή Αετού Τ.Κ. Παχτουρίου
  2. Προϋπολογισμός
Προϋπολογισμός υποέργου (ΜΕ ΦΠΑ) 201.626,02 €
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 72.949,98 €