23 Μάι 2024 06:59

β)Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους στην Τ.Κ.ΔΕΣΗΣ-Δ.Ε.ΑΙΘΗΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ:ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ:ΠΥΛΗΣ

 

Πύλη 25-5-2017
Α
ριθμ. Πρωτ.7457

 

Περίληψη διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους στην Τ.Κ.ΔΕΣΗΣ-Δ.Ε.ΑΙΘΗΚΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Εκτίθεται σε φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του δικαιώματος Υλοτομίας και απόληψης από το δημοτικό δάσος στην Τ.Κ.Δέσης-Δ.Ε.Αιθήκων 650 κ.μ. ξυλώδους

όγκου ελάτης από τη συστάδα 2β και 117 κ.μ. ξυλώδους όγκου ελάτης από τη συστάδα 3α για εμπορία σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που καθορίστηκαν με την αριθμ.

88/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: Ως πρώτη προσφορά ορίζονται τα ποσά :

-30,00 euro/M3 χρήσιμης ξυλείας ελάτης

-15,00 euro/Χ.Κ.Μ.καυσόξυλα ελάτης

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:

1.-Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 2.190,00 euro σε εγγυητική επιστολή

Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

-Φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση της ταμειακή υπηρεσίας του Δήμου,ότι δεν έχει οφειλές από μισθώματα στο Δήμο.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πύλη και στο Δημοτικό κατάστημα την 6-6-2017,ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός θα προβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 13-6-2017,ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ.,με τους ίδιους όρους(αριθμ. 88/2017 απόφαση της Ο.Ε.).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο του Δήμου στην Τ.Κ.Πύλης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες-τηλ.2434350124.

 

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ