Τροποποίηση της µε αριθµ. πρωτ. 18113/10-2-2017 “Ανάρτηση ∆ασικών Χαρτών όλων των προ- Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Ιωάννινα 2 Αυγούστου 2017
Αριθµ. Πρωτ.: 110093

Τµήµα: ∆ασικών Χαρτογραφήσεων
Ταχ. ∆/νση : Μαρίκας Κοτοπούλη 62

Πληροφορίες : Ελένη Βάκκα
Τηλέφωνο: 2651088041
Fax : 2651088049
e-mail : ddioa@apdhp-dm.gov.gr
Site : http://www.apdhp-dm.gov.gr

 


ΘΕΜΑ: 4η Τροποποίηση της µε αριθµ. πρωτ. 18113/10-2-2017 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ [20-2-2017-Ως προς τον καθορισµό των περιοχών του άρθρου 23 παρ. 2α και 2β του Ν. 3889/2010 (Α∆Α: 654ΣΟΡ1Γ-84Ω) απόφαση θεώρησης της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Ιωαννίνων], απόφασης: «Ανάρτηση ∆ασικών Χαρτών όλων των προ- Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. (303 ΟΤΑ) των ∆ήµων Βόρειων Τζουµέρκων, ∆ωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας, Κόνιτσας, Μετσόβου, Πωγωνίου και Ιωαννιτών (πλην των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Ανατολής και Κατσικά του ∆ήµου Ιωαννιτών), των µελετών µε κωδικούς ∆4-03 και Μ1-13 (συνηµµένα ο πίνακας των 303 προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.) και πρόσκληση ενδιαφεροµένων για υποβολή αντιρρήσεων».

 

Έχοντας υπόψη:
1. Την µε αριθµ. πρωτ. 18113/10-2-2017 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ [20-2-
2017-Ως προς τον καθορισµό των περιοχών του άρθρου 23 παρ. 2α και 2β του
Ν. 3889/2010)(Α∆Α: 654ΣΟΡ1Γ-84Ω)] απόφαση θεώρησης της ∆ιεύθυνσης
∆ασών Ιωαννίνων ) απόφαση: «Ανάρτηση ∆ασικών Χαρτών όλων των προ-
Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. (303 ΟΤΑ) των ∆ήµων Βόρειων Τζουµέρκων,
∆ωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας, Κόνιτσας, Μετσόβου, Πωγωνίου και Ιωαννιτών (πλην των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Ανατολής και Κατσικά του ∆ήµου Ιωαννιτών), των µελετών µε κωδικούς ∆4-03 και Μ1-13 (συνηµµένα ο πίνακας των 303 προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.) και πρόσκληση ενδιαφεροµένων για υποβολή αντιρρήσεων».
2. Την µε αριθµ. πρωτ. 44045/30-3-2017 (Α∆Α: ΩΛ0ΝΟΡ1Γ-Κ9Ι) Απόφαση Τροποποίησης της µε αριθµ. πρωτ. 18113/10-2-2017 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ [20-2-2017-Ως προς τον καθορισµό των περιοχών του άρθρου 23 παρ.
2α και 2β του Ν. 3889/2010 (Α∆Α: 654ΣΟΡ1Γ-84Ω) απόφαση θεώρησης της
∆ιεύθυνσης ∆ασών Ιωαννίνων], Απόφασης: «Ανάρτηση ∆ασικών Χαρτών όλων των προ- Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. (303 ΟΤΑ) των ∆ήµων Βόρειων Τζουµέρκων, ∆ωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας, Κόνιτσας, Μετσόβου, Πωγωνίου και Ιωαννιτών (πλην των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Ανατολής και Κατσικά του

∆ήµου Ιωαννιτών), των µελετών µε κωδικούς ∆4-03 και Μ1-13 και πρόσκληση ενδιαφεροµένων για υποβολή αντιρρήσεων»
3. Την µε αριθµ. πρωτ. 57082/28-4-2017 (Α∆Α: 624ΧΟΡ1Γ-Ρ90) Απόφαση 2ης Τροποποίησης της µε αριθµ. πρωτ. 18113/10-2-2017 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ [20-2-2017-Ως προς τον καθορισµό των περιοχών του άρθρου 23 παρ.
2α και 2β του Ν. 3889/2010 (Α∆Α: 654ΣΟΡ1Γ-84Ω) απόφαση θεώρησης της
∆ιεύθυνσης ∆ασών Ιωαννίνων], Απόφασης: «Ανάρτηση ∆ασικών Χαρτών όλων των προ- Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. (303 ΟΤΑ) των ∆ήµων Βόρειων Τζουµέρκων, ∆ωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας, Κόνιτσας, Μετσόβου, Πωγωνίου και Ιωαννιτών (πλην των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Ανατολής και Κατσικά του
∆ήµου Ιωαννιτών), των µελετών µε κωδικούς ∆4-03 και Μ1-13 και πρόσκληση ενδιαφεροµένων για υποβολή αντιρρήσεων»
4. Την µε αριθµ. πρωτ. 88207/27-6-2017 (Α∆Α: ΩΡ2ΟΟΡ1Γ-Α41) Απόφαση
3ης Τροποποίησης της µε αριθµ. πρωτ. 18113/10-2-2017 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ [20-2-2017-Ως προς τον καθορισµό των περιοχών του άρθρου 23 παρ. 2α και 2β του Ν. 3889/2010 (Α∆Α: 654ΣΟΡ1Γ-84Ω) απόφαση θεώρησης της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Ιωαννίνων], Απόφασης: «Ανάρτηση ∆ασικών Χαρτών όλων των προ- Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. (303 ΟΤΑ) των ∆ήµων Βόρειων Τζουµέρκων, ∆ωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας, Κόνιτσας, Μετσόβου, Πωγωνίου και Ιωαννιτών (πλην των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Ανατολής και Κατσικά του
∆ήµου Ιωαννιτών), των µελετών µε κωδικούς ∆4-03 και Μ1-13 και πρόσκληση ενδιαφεροµένων για υποβολή αντιρρήσεων»
5. Τη διάταξη του άρθρου 157 του Ν.4483/ 2017 (ΦΕΚ 107 τ.Α / 31-07-2017)
«Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) – Ρυθµίσεις σχετικές µε την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονοµικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.»
6. Το µε αριθµ. 158594/1861/2-8-2017 έγγραφο του ΥΠΕΝ «περί νέας προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων στους αναρτηµένους δασικούς χάρτες»

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

1. Τροποποιούµε την µε αριθµ. πρωτ. 18113/10-2-2017 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ
ΟΡΘΟ [20-2-2017-Ως προς τον καθορισµό των περιοχών του άρθρου 23 παρ. 2α και
2β του Ν. 3889/2010 (Α∆Α: 654ΣΟΡ1Γ-84Ω) απόφαση θεώρησης της ∆ιεύθυνσης
∆ασών Ιωαννίνων], Απόφαση: «Ανάρτηση ∆ασικών Χαρτών όλων των προ- Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. (303 ΟΤΑ) των ∆ήµων Βόρειων Τζουµέρκων, ∆ωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας, Κόνιτσας, Μετσόβου, Πωγωνίου και Ιωαννιτών (πλην των
∆ηµοτικών Κοινοτήτων Ανατολής και Κατσικά του ∆ήµου Ιωαννιτών), των µελετών
µε κωδικούς ∆4-03 και Μ1-13 και πρόσκληση ενδιαφεροµένων για υποβολή αντιρρήσεων», όµοια κατά το τµήµα που αφορά τις προθεσµίες και τις καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:
«Καλείται κάθε ενδιαφερόµενος αφού λάβει γνώση του περιεχοµένου των αναρτηµένων κατά τα προηγούµενα δασικών χαρτών, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσµίας η οποία αρχίζει την 24η Φεβρουαρίου 2017 ηµέρα Παρασκευή και λήγει την 7η Σεπτεµβρίου 2017 ηµέρα Πέµπτη.
2.Κατά τα λοιπά η µε αριθµ. πρωτ. 18113/10-2-2017 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ [20-2-2017-Ως προς τον καθορισµό των περιοχών του άρθρου 23 παρ. 2α και

2β του Ν. 3889/2010 (Α∆Α: 654ΣΟΡ1Γ-84Ω) απόφαση θεώρησης της ∆ιεύθυνσης
∆ασών Ιωαννίνων] Απόφαση: «Ανάρτηση ∆ασικών Χαρτών όλων των προ- Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. (303 ΟΤΑ) των ∆ήµων Βόρειων Τζουµέρκων, ∆ωδώνης, Ζαγορίου, Ζίτσας, Κόνιτσας, Μετσόβου, Πωγωνίου και Ιωαννιτών (πλην των
∆ηµοτικών Κοινοτήτων Ανατολής και Κατσικά του ∆ήµου Ιωαννιτών), των µελετών
µε κωδικούς ∆4-03 και Μ1-13 και πρόσκληση ενδιαφεροµένων για υποβολή αντιρρήσεων», παραµένει και ισχύει ως έχει.

 

 


Μ. Ε. Σ. Α. ∆.
ΗΠΕΙΡΟΥ – ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Ο Αν. Προϊστάµενος ∆/νσης

Παναγιώτης Μάνης
∆ασολόγος µε βαθµό Α΄

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1.Υπουργείο Περιβάλλοντος &Ενέργειας
Γενική ∆/νση Ανάπτυξης & Προστασίας ∆ασών & Αγροπεριβάλλοντος
∆/νση ∆ασικών Έργων &Υποδοµών
Τέρµα Αλκµάνος 11520 Ιλίσια-ΑΘΗΝΑ
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γενική ∆/νση Χωρικού Σχεδιασµού
∆/νση Σχεδίων Προστατευόµενων Περιοχών, Θαλάσσιου Χώρου και ∆ασικών Χαρτών
Τµήµα ∆ασικών Χαρτών
Πανόρµου 2 – Τ.Κ. 11523 ΑΘΗΝΑ
3. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.
Μεσογείων 288 – Τ.Κ. 15562 Χολαργός
4. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
Β. Ηπείρου 20 – Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
5. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας
Γενική ∆ιεύθυνση ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων
Μαρίκας Κοτοπούλη 62 – Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
6. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας
∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών
Μαρίκας Κοτοπούλη 62 – Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
7. ∆ασαρχείο Ιωαννίνων
Μ. Κοτοπούλη 62 Ενταύθα
8. ∆ασαρχείο Κόνιτσας
Τ.Κ. 44100 Κόνιτσα
9. ∆ασαρχείο Μετσόβου
Τ.Κ.44200 Μέτσοβο
10. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
∆ιεύθυνσης Πολιτικής Γης
Αχαρνών 238- Τ.Κ. 111 43 ΑΘΗΝΑ
11. Περιφέρεια Ηπείρου
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
Γεν. ∆/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής
∆/νση Πολιτικής Γης, Τµήµα: Εποικισµού & Αναδασµού
Πλατεία Πύρρου 1 ∆ιοικητήριο-Τ.Κ. 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
12. Περιφερειακή ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Περιουσίας
Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας (Πρώην Κτηµατική Υπηρεσία Ιωαννίνων)
Ευεργέτη ∆όµπολη 30- Τ.Κ. 45 332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
13. Περιφέρεια Ηπείρου
Γραφείο Περιφερειάρχη
Πλατεία Πύρρου 1 ∆ιοικητήριο-Τ.Κ. 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
14. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
∆οµοκού 5 – Τ.Κ. 10445 ΑΘΗΝΑ
15. ∆ήµοι ΠΕ Ιωαννίνων (µε την παράκληση να ενηµερωθούν οι ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες)
1. ∆ήµος Ζίτσας – Γρ. ∆ηµάρχου
2. ∆ήµος Μετσόβου – Γρ. ∆ηµάρχου
3. ∆ήµος Β. Τζουµέρκων- Γρ. ∆ηµάρχου
4. ∆ήµος ∆ωδώνης – Γρ. ∆ηµάρχου
5. ∆ήµος Πωγωνίου- Γρ. ∆ηµάρχου
6. ∆ήµος Κόνιτσας-Γρ. ∆ηµάρχου
7. ∆ήµος Ζαγορίου- Γρ. ∆ηµάρχου
8. ∆ήµος Ιωαννιτών-Γρ. ∆ηµάρχου
16. ∆ήµος Νεστορίου – Τ.Κ. 52051 ΝΕΣΤΟΡΙΟ
17. ∆ήµος Γρεβενών
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1, Τ.Κ. 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ
18. ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων, Τ.Κ. 47045 ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ
19. ∆ήµος Φιλιατών
Ελ. Βενιζέλου 8, Τ.Κ. 46300 ΦΙΛΙΑΤΕΣ
20. ∆ήµος Πύλης
Ηρώων 1940, Τ.Κ. 42032 ΠΥΛΗ
21. ∆ήµος Σουλίου, Τ.Κ. 46200 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
22. ∆ήµος Ζηρού
Πλατεία Γ. Γεννηµατά Τ.Κ.48200 ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α
24. ∆ήµος Καλαµπάκας
Ευθ. Βλαχάβα 1, Τ.Κ. 42 200 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
25. ∆ήµος Πρέβεζας
Ελ. Βενιζέλου κ΄ Μπαχούµη 2, Τ.Κ. 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ
26. ∆ήµος Αρταίων
Περιφερειακή Οδός Τ.Κ. 47 100 ΑΡΤΑ

 

Κατεβάστε το Αρχείο —- >>>  Τροποποίηση