24 Φεβ 2024 07:27

Τροποποίηση της αριθμ. 100/2014 απόφασης Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Πύλης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                   
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση      : Ηρώων 1940-1              
Ταχ.Κώδ.       : 420 32
Τηλέφωνο      : 24343-50100               
FAX               : 24343-50150
E-mail            : dpilis@otenet.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πύλη, 3 Δεκεμβρίου 2014
Αριθ. πρωτ.23621
Αριθ. Απόφασης 166/2014

                     

Θ Ε Μ Α: Τροποποίηση της αριθμ. 100/2014 απόφασης Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Πύλης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.    
    


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις των άρθρων 59 και 74 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
2.    Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 1737/3-8-2011 τεύχος Β΄).
3.    Την αριθμ. 100/2014 απόφαση του Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Πύλης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
4.    Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 

Τροποποιεί την αριθμ. 100/2014 απόφαση του Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Πύλης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, ως εξής:

Μεταφέρει τις παρακάτω αρμοδιότητες από τον καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Πολεοδομίας, κ. Τόλια Νικόλαο στον κ. Κατσίβελο Βύρωνα, τον οποίο ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού και Πολιτικής Προστασίας:

4. Πολιτικής Προστασίας:
– το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.
5. Την ευθύνη χρήσης και διάθεσης των μηχανημάτων έργου του Δήμου.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. 100/2014 απόφαση του Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού Τρικάλων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πύλης.

 


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ