18 Ιούν 2024 12:31

“Τουρισμός για όλους (2010)”

“Πρόγραμμα Εξαήμερων Διακοπών ΕΟΤ 2010-2011”

Ξεκινάει στις 09-07-2010 μέχρι εξαντλήσεως των εισιτηρίων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους 2009, που αφορά εισοδήματα του 2008 ή του τρέχοντος έτους, που αφορά εισοδήματα του 2010. Δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω, και οι πολύτεκνοι.
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ασθενείας του ασφαλισμένου και των προστατευόμενων μελών του.
 • Απόδειξη κράτησης μέσω Τραπεζών ή ΕΛ.ΤΑ.(συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι πρόκειται για κράτηση σε συγκεκριμένο κατάλυμα), για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το κατάλυμα συμμετέχει στο πρόγραμμα. Η απόδειξη κράτησης θα πρέπει απαραίτητα ν' αναφέρει:              

– Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου.

– Αριθμό ατόμων, για τα οποία έγινε η κράτηση.

– Επωνυμία Επιχείρησης, όπως αυτή αναγράφεται στο φυλλάδιο.

– Διακριτικός τίτλος, αν υπάρχει.

– Χρονική περίοδος, για την οποία έγινε η κράτηση για την εκδρομή.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 • Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι από έμμισθη εργασία χωρίς ασφάλεια Δημοσίου, θα προσκομίζουν βεβαίωση εργοδότη ή του Ασφαλιστικού φορέα ότι δεν είναι δικαιούχοι της Εργατικής Εστίας και δεν τους παρακρατούνται εισφορές για το σκοπό αυτό.
 • Οι άποροι θα προσκομίζουν αντίγραφο πιστοποιητικού απορίας.
 • Τα άτομα με αναπηρία από 67% & άνω θα προσκομίζουν φωτοαντίγραφο Απόφασης Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής.
 • Για τα προστατευόμενα τέκνα, λόγω σπουδών θα συνυποβάλλεται αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών.
 • Οι πολύτεκνοι θα συνυποβάλλουν αντίγραφο κάρτας πολυτέκνων.
 • Όσοι δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, θα υποβάλλουν θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. υπεύθυνη δήλωση.
 • Τα άτομα που εργάζονται με πρόγραμμα STAGE θα προσκομίζουν βεβαίωση είτε από τον εργοδότη, είτε από τον ΟΑΕΔ.

Τα αυτασφαλιζόμενα άτομα του ΙΚΑ θα προσκομίζουν βεβαίωση του ΙΚΑ.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ:

 • Μεμονωμένοι δικαιούχοι με ατομικό εισόδημα : 18.000
 • Δικαιούχοι με οικογενειακό εισόδημα : 31.000 €
 • Τρίτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα : 40.000 €

Για κάθε προστατευόμενο τέκνο το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 1.500 €.

 

Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ