ΘΕΜΑ: Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας στο Δήμο Πύλης

Πύλη, 22-02-18

Προς: Δήμο Πύλης

Από: Ιατρό Εργασίας Δήμου Πύλης

Καλλιτσάρη Σταυρούλα

skallitsari@gmail.com

 


ΘΕΜΑ: Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας στο Δήμο Πύλης

 

Σε συνέχει του εγγράφου με 613/16-01-18 θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα ακόλουθα:

 

  1. Στο Δήμο Πύλης παρέχονται υπηρεσίες ιατρού εργασίας από την ειδικό ιατρό εργασίας κ. Καλλιτσάρη Σταυρούλα, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. (ν. 3850-2010). Οι επισκέψεις ιατρού εργασίας πραγματοποιούνται (ετήσια κατανομή, μηνιαία επίσκεψη) σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας
  2. Υπάρχει Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου η οποία αναθεωρείται ή/και συμπληρώνεται όταν κριθεί απαραίτητο (πχ τροποποίηση συνθηκών εργασίας)
  3. Τηρείται βιβλίο υποδείξεων ιατρού εργασίας καθώς και βιβλίο ατυχημάτων τα οποία ενημερώνονται κατά τα προβλεπόμενα (ν. 3850-2010)
  4. Τηρείται ο σχετικός κατάλογος έκθεσης των εργαζομένων σε επικίνδυνους παράγοντες (ν. 1568/1985, ν. 3850-2010)
  5. Τηρούνται στους χώρους εργασίας εξοπλισμένα φαρμακεία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΥΑ 32205/Δ.10.96/02.10.13). Επιπλέον διατίθενται φαρμακεία φορητά για όλα τα οχήματα του δήμου.
  6. Γίνεται επίβλεψη υγείας των εργαζομένων από την ιατρό εργασίας κατά τα προβλεπόμενα (ν. 1568/1985, ν. 3850-2010). Τηρείται από την ιατρό εργασίας Ατομικός Ιατρός Φάκελος για κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά, εκδίδεται η σχετική βεβαίωση καταλληλόλητας προς εργασίας και πραγματοποιείται περιοδικά επανεξέταση –ιατρικός και παρακλινικός έλεγχος. Δίνονται οδηγίες για εμβολιασμό (τέτανο, ηπατίτιδα Β), τηρείται καρτέλα εμβολιασμού ανά εργαζόμενο και πραγματοποιούνται προγράμματα εμβολιασμού στους εργαζόμενους από την ιατρό εργασίας ανάλογα με τη θέση εργασίας τους. Τηρείται πάντα το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο από την ιατρό εργασίας.
  7. Πραγματοποιούνται τακτικά ενημερώσεις των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία (πρώτες βοήθειες, ασφαλείς μέθοδοι εργασίας, βιολογικοί κίνδυνοι, πρόληψη εργατικών ατυχημάτων κοκ) καθώς και για τρέχοντα ιατρικά ζητήματα (πρόληψη γρίπης, εμβολιασμός για ιλαρά κοκ.)
  8. Τηρούνται αναλυτικά αρχεία χορήγησης Μέτρων Ατομικής Προστασίας (λίστες παραλαβής παράδοσης).

 

Βρίσκομαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

 

 

Με εκτίμηση,

Η ιατρός εργασίας

Σταυρούλα Καλλιτσάρη