ΘΕΜΑ: Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχων Δήμου Πύλης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Τηλέφωνο : 24343-50100
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη 2-1-2018
Αριθ.Πρωτ.: 32
Aριθ. Απόφασης : -1-

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχων.

Ο Δήμαρχος Δήμου Πύλης

Εχοντας υπόψη
– Τις διατάξεις των άρθρων 59 και 74 του Ν 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87)
– Την αριθ. 67/2016 απόφαση του Δημάρχου σχετικά με ορισμό Αντιδημάρχων για
την περίοδο από 5-5-2016 μέχρι 28-2-2017 και την αριθ. 22/2017 για την περίοδο
από 1-3-2017 μέχρι την λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου
– Τις από 27-12-2017 αιτήσεις παραίτησης των Αντιδημάρχων Ευάγγελου Αλέκου,
Χαντζή Σωτήριου, Μπόμπορα Παύλου, Τζάνη Βησσαρίωνα, Μπαλατσούκα Κων/νου
από τα καθήκοντά τους για προσωπικούς λόγους

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

– Κάνουμε αποδεκτές τις αιτήσεις παραίτησης των Αντιδημάρχων Ευάγγελου Αλέκου,
Χαντζή Σωτήριου, Μπόμπορα Παύλου, Τζάνη Βησσαρίωνα, Μπαλατσούκα Κων/νου
και τους απαλλάσσουμε από τα καθήκοντά τους.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ