04 Μαρ 2024 13:09

Θ Ε Μ Α: Προτάσεις προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τη μετεγκατάσταση του οικισμού της Μεσοχώρας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Πύλη, 23 Ιουνίου 2017
Αριθμ.Πρωτ. 9192

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της αριθμ. 7/2017 έκτακτης συνεδρίασης του ∆.Σ.
του ∆ήμου Πύλης

 

Αριθμός απόφασης 139/2017

 

Θ Ε Μ Α: Προτάσεις προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τη μετεγκατάσταση του οικισμού της Μεσοχώρας.

 

Στην Πύλη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Καταστήματος, σήμερα, στις είκοσι δύο (22) Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη  συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Πύλης, ύστερα από την αριθμ.8930/21-6-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε  και  επιδόθηκε  χωριστά  σε  καθένα  από  τα  μέλη  του  ∆ημοτικού Συμβουλίου και στον κ. ∆ήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 

Αριθμός απόφασης 139/2017