Θ Ε Μ Α: Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Πύλης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων 1940-1
Ταχ.Κώδ. : 420 32
Τηλέφωνο : 24343-50100
FAX : 24343-50150
E-mail : dpilis@otenet.gr

Πύλη 2-1-2018
Αριθ.Πρωτ.: 33
Aριθ. Απόφασης : – 2-

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ

 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 59 και 74 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
2. Την υπ’ αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Πύλης εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 1737/3-8-2011 τεύχος Β΄).
Την αριθμ. 1/2017 του Δημάρχου σχετικά με αποδοχή της παραίτησης των Αντιδημάρχων Τζάνη Βησσαρίωνα, Χαντζή Σωτηρίου, Μπαλατσούκα Κωνσταντίνου, Αλέκου Ευαγγέλου, Μπόμπορα Παύλου από τα καθηκοντά τους για προσωπικούς λόγους.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Πύλης, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από  02-01-2017  μέχρι τέλους της Δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1.- Τον κ. AΘΑΝΑΣΙΟ ΚΩΣΤΑΚΗ, Αντιδήμαρχο Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο διοικητικών θεμάτων του Δήμου και ειδικότερα την εποπτεία των θεμάτων Διοικητικών Υπηρεσιών.
2. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, αδειών Πολιτικών Γάμων, Αποφάσεων εγγραφής στα Δημοτολόγια, Αιτήματα Πολιτογράφησης, Ληξιαρχικών Πράξεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων.
3. Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο οικονομικών θεμάτων και ειδικότερα την εποπτεία των θεμάτων Οικονομικών Υπηρεσιών ήτοι:
ι) Εσόδων – Περιουσίας και Προμηθειών
ιι) Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου , Ταμείου.
4.Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
5. Υπηρεσίες Κ.Ε.Π.

2. Τον κ. ΟΥΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων – Πολεοδομίας & Τουρισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α)
1.Προΐσταται της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
2.Την κατασκευή και συντήρηση έργων και αναπτυξιακών υποδομών των οικιστικών περιοχών του Δήμου.
3.Το σχεδιασμό, την κατασκευή και συντήρηση έργων εκτός αστικού ιστού (π.χ. εγγειοβελτιωτικά έργα, αγροτική οδοποιία κλπ).
4.Τη σύνταξη και παρακολούθηση εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου (έργα – μελέτες – προμήθειες).
5.Την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά όπως την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων ύδρευσης, τηλεθέρμανσης, έργων ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων, η δημιουργία χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων.
6.Τη διαγράμμιση οδών.
7.Την ονομασία των οδών, πλατειών, την τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και την αρίθμηση κτισμάτων.
8.Την εποπτεία, φροντίδα, συντήρηση και φύλαξη των παιδικών χαρών.
9.Την τοποθέτηση ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων.
10.Τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Β)
1.Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.
Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση, την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση των δημοτικών κτιρίων καθώς και για την κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση τους και εισηγείται επί των θεμάτων αυτών.
2.Τη λήψη μέτρων αποκατάστασης και ανάπλασης των περιοχών όπου απαιτείται και κυρίως σε περιοχές όπου αναπτύσσεται εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου και εγκαθίστανται μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων.
Γ)
Θέματα προβολής και Τουρισμού
Σχεδιασμό δράσεων και εφαρμογή δράσεων ανάπτυξης Τουρισμού
3. Την κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας (Καθαριότητας – Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής) και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Της καθαριότητας και Υγιεινής των Κοινόχρηστων χώρων στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου.
2. Του σχεδιασμού – οργάνωσης αποκομιδής και διαχείρισης πάσης φύσεως αποβλήτων και  ανακυκλώσιμων υλικών.
3. Την εποπτεία ετοιμότητας για λειτουργία των διαθέσιμων μέσων και ανθρώπινου δυναμικού στην καθαριότητα και σε όλο το εύρος καθηκόντων και υποχρεώσεων.
4. Την καθαριότητα όλων των κοιμητηρίων στο σύνολο του Δήμου.
5. Την εποπτεία και ευθύνη καλής κατάστασης, χρήσης και λειτουργίας οχημάτων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του τμήματος καθαριότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
6. Την Διαχείριση θεμάτων του Γραφείου κίνησης.
7. Την Διαχείριση – συντήρηση αστικού – περιαστικού πράσινου και δασών.
8. Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου,
4. Τον κ. ΑΓΓΕΛΗ ΣΩΤΗΡΙΟ, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Υγείας, Πρόνοιας & Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α) Θέματα Παιδείας.

Β) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:
– την υποστήριξη και  κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.
– την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Γ)
– Τον έλεγχο- εποπτεία στον Τομέα της Δημόσιας Υγείας και την διασφάλιση αυτής στους δημότες μας.
– Την διοργάνωση ιατρικών-επιστημονικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων υπό την αιγίδα του Δήμου.
– Σύνδεσμος του Δήμου Πύλης με το Κέντρο Υγείας Πύλης, τα Περιφερειακά Ιατρεία και το ΕΚΑΒ.

Δ).
1. Την ευθύνη χρήσης και διάθεσης των μηχανημάτων έργου του Δήμου.

2. Τον συντονισμό και την εποπτεία του Έργου της Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία και τους ορισμένους Υπαλλήλους.

3. Τον συντονισμό εύρυθμης λειτουργίας ηλεκτροφωτισμού.

5. Τον κ. ΤΖΙΟΡΤΖΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης – Πολιτισμού και Αθλητισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α)
1. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως:
– τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας).
– τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.

2. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου και ιδίως:
– τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
– τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
– την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.
– τη λειτουργία δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
– τη διαφήμιση και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
– την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001).
– γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Β) Πολιτισμού
– τις αρμοδιότητες του πολιτισμού στις οποίες περιλαμβάνονται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
– τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.
Γ) Αθλητισμού και νεολαίας και ιδίως:
– τις αρμοδιότητες του αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06 και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
– τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας.

Για τις κατά τόπο αρμοδιότητες στις δημοτικές ενότητες ορίζονται οι παρακάτω Αντιδήμαρχοι:
– Στη Δημοτική Ενότητα Πύλης ο Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Κωστάκης.
– Στη Δημοτική Ενότητα Πινδέων – Νεράϊδας & Μυροφύλλου η Αντιδήμαρχος κ. Λαμπρινή Οικονόμου.
-Στη Δημοτική Ενότητα  Ενότητα Γόμφων ο Αντιδήμαρχος Τζιορτζιώτης Γεώργιος.
– Στη Δημοτική Ενότητα Πιαλείων ο Αντιδήμαρχος Σωτήριος Αγγέλης.
–Στην Δημοτική Ενότητα  Αιθήκων ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Ούτρας.
Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται σε κάθε κατά τόπο Αντιδήμαρχο είναι οι παρακάτω:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ε) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
στ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα.
ζ) την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των δημοτικών ενοτήτων υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
η) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον  αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
– της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων.
–  της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

Β.  Εξουσιοδοτούνται με την παρούσα απόφαση όλοι οι παραπάνω αναφερόμενοι αντιδήμαρχοι για:
1.  την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές τους καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όπως και τη έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
2. Την εκπροσώπηση  του Δημάρχου σε δηµόσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές) και στα Μ.Μ.Ε.  και την ανάπτυξη των θέσεων για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήµος.
3. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων στις κατά Δημοτική Ενότητα ορισμένοι Αντιδήμαρχοι με την δυνατότητα τέλεσης αυτών και στα άλλα Δημοτικά Διαμερίσματα.
Γ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Κωστάκης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Ούτρα.
– Ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ούτρας θα ασκεί και την αρμοδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου (άρθρ. 74 του Ν. 3852/2010).
Ε. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού Τρικάλων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Πύλης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ