05 Οκτ 2023 05:42

“Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ.του Ο.Κ.Π.Α.Δ.”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                                            Φήκη  02/06/2011

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ,                     Αρ. Πρωτ. 31

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (Ο.Κ.Π.Α.Δ.)  ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

«ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ»

 

Ταχ. Δ/νση: Φήκη Τρικάλων                                                                          

Τ.Κ.:    42100

Πληροφ: Χρυσάνθη Σκρέκα

Τηλ: 2431352314

Fax:2431052122, 2431051588

e-mail:xryskreka@gmail.com

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση                                                                      

            Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης στις 06  Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:                                                   

Ενημέρωση Προέδρου

1. Υποβολή Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης – Προσφοράς, στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), στα πλαίσια της Αρ. Πρωτ. 757/24-5-2011 πρόσκλησης ενδιαφέροντος, για τη χρηματοδότηση των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Πύλης.

2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών, υπηρεσιών και μεταφορών για το έτος 2011.

3. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για την σύναψη συμβάσεων που αφορούν εκτέλεση έργων, εργασιών και παροχή υπηρεσιών.

4. Ορισμός Δικηγόρου  για συζήτηση – κατάθεση υπομνήματος στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρικάλων.

5. Ορισμός αρμοδίου για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Εξουσιοδότηση για το κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Πύλης τα οποία  συγχωνεύτηκαν και μεταφορά των χρηματικών τους υπολοίπων στον Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μπαλάς  Βασίλειος