Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. ΠΙΑΛΕΙΑΣ

Κατεβάστε τα αρχεία

 

4.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συντήρηση – υποδομών Πιαλειων.signed_signed
6.ΠΡΟΥΠ. ΜΕΛΕΤΗΣ Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε Πιαλέιας.signed_signed
7.Τιμολόγιο Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε Πιαλέιας.signed_signed
8.ΕΣΥ_ΠΙΑΛΕΙΩΝ_ΕΠΙΚΑΙΡΟΠ_ΜΕ_4782_2021_sign-min.signed_signed
9.ΤΣΥ.signed_signed
10.Σ.Α.Υ. OK.signed_signed
11.Φ.Α.Υ OK.signed_signed
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΤΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) _ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ.Ε. ΠΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΕΥΔ Δ.Ε. ΠΙΑΛΕΙΩΝ.signed_signed

 

espd-request-v2 (5)