«Συντήρηση υποδομών στη Δ.Ε. Γόμφων»

Κατεβάστε τα αρχεία

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) _ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
12.ΤΕΥΔ Δ.Ε. ΓΟΜΦΩΝ.signed_signed
11.Φ.Α.Υ OK.signed_signed
10.Σ.Α.Υ. OK. signed_signed
9.ΤΣΥ.signed_signed
8.ΕΣΥ_ΓΟΜΦΟΙ_ΕΠΙΚΑΙΡΟΠ_ΜΕ_4782_2021_sign-min. signed_signed
8. ΚΗΜΔΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
7.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΟΜΦΩΝ.signed_signed
7 ΚΗΜΔΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
6.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΟΜΦΩΝ.signed_signed
4.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συντήρηση – υποδομών Γόμφων.signed_signed

 

espd-request-v2 (2).download