“Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2021”,

 

Κατεβάστε τα αρχεία

 

1614679802589_0.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

1.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚ_signed

2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed

4. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΚ_signed

5.ΤΣΥ OK_signed

6.ΕΣΥ_N.4412 ΟΚ_signed

7.etep _signed

8. ΣΑΥ OK_signed

9.ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΑΥ_signed

10.ΦΑΥ ΟΚ_signed

11. ΤΕΥΔ_signed

12. ΤΕΥΔ